Den europeiske unionen (EU)

Sametingets viktigste europautfordring er å ivareta samenes interesser overfor EU. 

En rekke regelverk og direktiver har sitt opphav fra EU-systemet. Forordninger og direktiver om mattrygghet, veterinærpolitikk, transportpolitikk, energipolitikk og miljøpolitikk påvirker samiske interesser i forskjellig grad.

Samepolitisk innflytelse i den europeiske konteksten forutsetter at vi er i stand til å formulere, synliggjøre og kommunisere politiske mål, krav og forventninger som igjen fører til institusjonaliserte ordninger for innflytelse.

Påvirkningsarbeid, eller lobbyarbeid, er en viktig del av det politiske liv i EU-systemet, og anerkjennes som både nødvendig og ønskelig av EU-institusjonene. Påvirkningsarbeid handler om aktiv deltakelse i EUs beslutningsprosesser. EU-avgjørelser kan få konsekvenser for samene, og derfor er det viktig å fremme egen posisjon inn mot EU-systemet.

Sametinget vil legge til rette for at Samisk parlamentarisk råd kan drøfte hvordan sametingene kan påvirke EUs beslutningsprosesser. Det er ønskelig med rammeverk for modeller som fører til institusjonaliserte ordninger for samisk innflytelse i EU. Det er naturlig at sametingene i Finland og Sverige leder et slikt arbeid da de kan dra veksel på EU-medlemskapet til Finland og Sverige.

Sametinget er involvert i Europapolitisk forum, som møtes to ganger i året. Forumet er en møteplass for departementer, fylkeskommuner, kommuner og Sametinget. Regjeringen har utarbeidet en strategi for EU-samarbeidet som uttrykker interesse for tett samarbeid med EU og aktivt deltakelse i politiske prosesser i Europa. For å påvirke viktige beslutninger må Norge være tidlig ute og tungt inne i europapolitiske spørsmål. Sametinget vil styrke dialogen og samarbeidet med norske myndigheter i EU-spørsmål.