Kunstneravtalen

Sametinget inngikk i 2004 en hovedavtale med samiske kunstnerorganisasjoner, representert ved Samisk kunstnerråd. I avtaleinstituttet inngår en fireårig samarbeidsavtale, samt årlig kunstneravtale og årlig dialogmøte. 

Formålet er å utvikle et godt og mangfoldig samisk kulturliv og å legge forholdene til rette for skaping og formidling av samisk litteratur, musikk, dans, teater, film, bildende kunst og kunsthåndverk.

Kunstneravtalen omfatter omforente tiltak innenfor kunstområdet, som gjennomføres innenfor de økonomiske rammene som partene er blitt enige om. Samisk kunstneravtale består av midler til kunstfond, stipend til samiske kunstnere, visningsvederlag og driftsstøtte til kunstnerorganisasjonene og Samisk kunstnerråd.

Sametinget har som mål å både videreutvikle Samisk kunstnerråd og samarbeidet med dem. Kunstneravtalen er det viktigste verktøyet for å nå det målet og er blitt både en viktig strategisk arena og et virkemiddel for gjennomføring av kunst- og kulturpolitikk.

Kunstneravtalen omfatter økonomisk ramme for ordninger partene er enige om. Den økonomiske rammen utbetales årlig som et direkte tilskudd til Samisk kunstnerråd. For 2020 er rammen på kr 8 570 000.

Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Samisk kunstnerråd 2020-2024 (PDF, 412 kB)