Museer

Sametinget har en tilskuddsordning for museer, hvor målet er faglig sterke samiske museer som formidler, forvalter, forsker på og fornyer den samiske kulturarven.

Museer som får tilskudd i 2020 er Árran julevsáme guovdásj, Saemien Sijte, RiddoDuottarMuseat, Tana og Varanger museumssiida, Várdobáiki, Senter for nordlige folk, Samisk museumslag, Bååstede - Norsk folkemuseum og prosjektet Dokumentasjonssenter for Kautokeino/Alta-saken.

De samiske museene er relativt små sammenliknet med flere norske museer. De seks konsoliderte museumssiidaene under Sametingets forvaltning er spredt fra det sørsamiske området i sør til Varanger i nord. Dette utgjør en styrke i at de er godt forankret i sine lokale områder, samtidig som avstandene mellom dem er store.

De samiske museene nyter en sterk faglig anerkjennelse og bidrar i forskning, forvaltning og formidling av vår historie og kulturarv. Museene er oppmerksomme på sin sentrale samfunnsrolle og i dagens samfunnsdebatter og i framtidas fortellinger. De er sentrale aktører i vår felles fortelling. De samiske museumssiidaene arbeider med forskning og formidling av kulturminner og driver årlig skjøtsel av kulturlandskap. De fleste samiske museumssiidaene er også definert som samiske kulturformidlingsinstitusjoner eller samiske kulturhus. De bidrar som sentrale møteplasser og er viktige aktører i sine lokalsamfunn og regioner. Dette kan være i form av kulturfestivaler eller salgsmarked for duodjiprodukter.

Les: De samiske museene i 2019 - Kulturrådets vurderinger (PDF, 819 kB)

RiddoDuottarMuseat

Museumsstiftelsen består av fire samiske museer og Samisk kunstsamling i Vest-Finnmark. RiddoDuottarMuseats øverste organ er styret som består av 8 valgte representanter, hvorav Sametinget velger to. Sametinget utnevner styrelederen. Alle representantene har sin personlige vararepresentant.

For perioden 1. juli 2019 - 30. juni 2022 har Sametinget oppnevnt Johan Vasara som styreleder i RiddoDuottarMuseat (pers. vararepresentant Liv Elin Wilhelmsen) og Marianne Balto som styremedlem (pers. vararepresentant Stine Marie Høgden).

Sametinget har gjennom flere år jobbet for å realisere et kunstmuseum i Karasjok. Målet er bedre lokaler for RiddoDuottarMuseat, samtidig med realisering av magasin og utstillingslokaler for samisk kunst. Der er viktig å se på mulighetene for samarbeid og samlokalisering med Samisk senter for samtidskunst. I 2019 gjennomførte Statsbygg en mulighetsstudie.

Mulighetsstudie for RidduDuottarMuseat (RDM) (PDF, 10 MB)

Bååstede - tilbakeføring av samisk kulturarv

Sametinget har gjennom flere år arbeidet med tilbakeføring av samisk kulturarv. Sametinget undertegnet i 2019 en overføringsavtale av samisk gjenstandsmateriale fra Norsk folkemuseum og Kulturhistorisk museum til de seks konsoliderte samiske museene. Det er nå et stort behov for et skikkelig økonomisk løft for oppgradering av magasiner og utstillingsfasiliteter, samt styrking av fagpersonale ved de samiske museene slik at de samiske museene skal kunne være i stand til å forvalte og formidle denne viktige kulturarven.

Gjennom signering av avtalen for Bååstede er første del av dette viktige prosjektet gjennomført. De samiske museene har god fagkompetanse til å forvalte denne viktige kulturarven. Museene mangler imidlertid midler til konservering, magasinering og formidling. Det er et stort behov for et skikkelig økonomisk løft for oppgradering av magasiner og utstillingsfasiliteter, samt styrking av fagpersonale ved de samiske museene.

Sametinget vil i 2020 vil følge opp dette overføringsarbeidet og legge til rette for at Norsk Folkemuseum kan fortsette arbeidet med klargjøring for overføring til de samiske museene. 

Dokumentasjon og formidling av kampen om Alta- Kautokeinovassdraget

Det er 40 år siden kampen om Alta- Kautokeinovassdraget. Sametinget ber RiddoDuottarMuseat ta på seg ansvaret for en grundig dokumentasjon og formidling av denne sentrale delen av samisk historie. En del av prosjektet vil være å se på en samarbeidsmulighet rundt initiativet til Dáiddasiida - Máze House, som baserer seg på historien til den samiske kunstnergruppa som var etablert i Máze.

Sametinget oppnevner referansegruppe som får i ansvar til å sikre lokal forankring til arbeidet. Referansegruppen skal også bidra med innspill til hvordan dokumentasjonssenteret skal etableres.

Pitesamisk museumsvirksomhet

Sametinget arbeider med å styrke den pitesamiske museumsvirksomheten. Det er nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra Árran, Duoddara Ráfe, foreninga Pitesamisk museum og Sametinget. Det er ønskelig også å søke samarbeid med andre aktører. Det planlegges et fagseminar for å se hva som er gjort innen pitesamisk kulturhistorie og hvordan man kan arbeide videre.

Prinsipper for Sametingets museumspolitikk 2020 (PDF, 420 kB)