Sametingets kulturminnevern

Sametinget har to seksjoner som jobber med kulturminne- og bygningsvern, seksjon for bygingsvern, skjøtsel og kulturlandskap og seksjon for kulturminner.

Seksjon for bygningsvern, skjøtsel og kulturlandskap

Sametingets intensjon er å bidra til at den samiske bygningsarven blir ivaretatt og sikret gjennom en målrettet og planmessig forvaltning.

Bygningsarven er en viktig del av samisk kulturhistorie. Den er en vesentlig kilde til kunnskap om samisk tilstedeværelse, byggeskikk, næringstilpassing og levemåter. I tillegg er den et aktivum i samisk identitetsbygging, stedsutvikling og verdiskaping. Bruk og vedlikehold av bygningsarven inngår også i dagens miljø- og bærekraftperspektiv.

Dette gjør vi og slik arbeider vi

Formidling, og tilrettelegging av samiske kulturminner og bygninger, kontakt med eiere av freda bygninger og målrettet forvaltning av tilskuddsordninger er essensielt i arbeidet til seksjonen. Dette vil vi:

 • Et representativt utvalg av freda og verneverdige samiske bygninger skal ha et tilfredsstillende vedlikeholdsnivå
 • Et utvalg av samiske kulturminner og kulturmiljøer er tilrettelagt og synliggjort for det samiske samfunnet og allmennhet   
 • Tilrettelagte kulturminner og kulturmiljøer har et tilfredsstillende vedlikeholde gjennom planmessig skjøtsel  

Våre viktigste oppgaver

 • Bygningsvern
 • Fartøyvern   
 • Veilede eiere av automatisk freda samiske bygninger
 • Tilrettelegge og formidle samiske kulturminner og kulturmiljø
 • Skjøtsel av kulturmiljøer
 • Forvalte tilskuddsordninger
 • Delta i nasjonale satsinger på kulturminnevern

 Seksjon for kulturminner

Seksjon for kulturminner har direktekontakt med fylker, kommuner, private utbyggere, museer, lag og foreninger samt lokalbefolkningen. Saksbehandling av plan- og byggesaker gjør at vår seksjon ofte er den første og eneste kontakten mange har med Sametinget.

Dette gjør vi og slik arbeider vi

Sametinget er forvaltningsmyndighet for samiske kulturminner i hele Norge. Vi er høringsinstans på lik linje med fylkeskommunene. Seksjonen ser til at kulturminnelovens formål blir fulgt. I Kulturminneloven § 4 heter det at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk fredet. Også utvalgte kulturminner eller kulturmiljøer som er yngre kan fredes ved enkeltvedtak etter loven. Ved forskrift har Sametinget herunder også myndighet til å innvilge dispensasjon for tiltak som kan virke inn på automatisk fredede samiske kulturminner.

Videre finnes det anledning til å sikre kulturminner, kulturmiljøer og landskap i plan- og bygningsloven. Helhetlig planlegging og arealforvaltning gir gode forutsetninger for å ivareta samisk kulturarv. Vi bistår med dette i samarbeid med kommuner og andre planinteresser.

Seksjonen er også ute på kulturminneregistreringer. Dette foregår som regel i form av en befaring med visuelt overflatesøk, samt eventuelle prøvestikk, utgraving og innmåling med GPS og annet utstyr. Slike oppdrag gjennomføres når det er snø- og frostfritt ute. Befaringene gjøres både av våre faste ansatte og av midlertidige feltarkeologer.

Våre viktigste oppgaver

 • Forvaltning av samiske kulturminner
 • Høringsinstans
 • Registrering og dokumentasjon av faste samiske kulturminner
 • Registrere muntlig tradisjon og immaterielle kulturminner
 • Samarbeid med offentlige parter, frivillige organisasjoner og private eiere, sameforeninger, museer
 • Synliggjøring av samisk kulturarv

 

Li gus dujna gatjálvisá?

Elin Rose Myrvoll
Fagleder bygningsvern, skjøtsel og kulturlandskap
Epost
Telefon +47 78 47 40 20