Åpningshilsen til Tjaktjen Tjåanghkoe

Åpningshilsen til Tjaktjen Tjåanghkoe

Sametingsråd Maja Kristine Jåmas hilsen til den sørsamiske festivalen Tjaktjen Tjåanghkoe som holdes på Snåsa 25. august.

Gæjhtoe dan åvteste jïh gæjhtoe dijjieh vihth festivaalem Tjaktjen tjåanghkoe öörneme.

Golme jaepieh juassah festivaale minngemes aejkien lij, jïh daelie maehtebe vihth tjåanghkenidh. Manne daajram gellie mah aavoedamme diekie båetedh jïh dåeriedidh, men aaj orre gåetiem vuartasjidh. Fïerhten aejkien gosse diekie båatam tjoerem tjöödtjestidh ånnetji jïh vuartasjidh man tjaebpies sijjie daate. Aavodem Saemien sïjtese jïh abpe saebradahkese. Saemiedigkieraerie aavosne maehtebe daam dåarjodh jïh håhkesjibie gaajhkesh buerie biejjieh åadtjoeh.

Edtjem festivaalem rïhpestidh naan baakoej mietie:

Abpe Saepmeste båateme

Sïjhtebe gaavnesjidh, digkiedidh, lustestalledh

Abpe veartanistie båateme

Sïjhtebe festivaalesne mïnnedh, dååjrehtidh

Musihkem, soptsestimmieh, ektievoetem

Orre sijjesne, orre gåetesne, orre boelhken

Læjhkan noerebaelien gaajem govlebe

Noerijste daan baelien, noerijste don baelien

Edtjebe jïjtjemem heevehtidh

Buektiehtamme jïjnjem

Noerebaelien gaaje

Åvtesne, daelie, båetije tïjjen

Aereden, biejjien, iehkeden, jïjjen

Iktesth naakeni noerebaelie

Åadtjobe govledh guktie åvtesne

Juktie maehtedh vuejnedh åvtese

Nænnoes noerh, nænnobe båetije biejjieh

Nænnoes åålmege, åvtesne jïh daelie

Abpe veartanistie båateme

Sïjhtebe festivaalesne mïnnedh, dååjrehtidh

Musihkem, soptsestimmieh, ektievoetem

Orre sijjesne, orre gåetesne, orre boelhken

Gaajhkesh aavoedieh

Båeries jallh noere noerh

Gæjhtoe