Tale ved premieren av Árran 360° i Venezia

Tale ved premieren av Árran 360° i Venezia

Sametingsråd Hans Ole Eira deltok på Árran 360°-premiere i Venezia i Italia. Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI) lanserer ÁRRAN 360°, en filmpresentasjon av seks nyskapte 360°-graders filmer laget av seks sentrale samiske kunstnere fra hele Sápmi. Her er talen til sametingsråden: 

Kjære alle sammen,

Tusen takk for invitasjonen til denne helt spesielle og historiske filmkunstneriske hendelsen på San Servolo i forbindelse med Veneziabiennalens utvidede program.

Det har sannelig vært et spesielt år for samisk kunst. Det var en stor begivenhet da Hennes Majestet Dronning Sonja 21. april i år åpnet den nordiske paviljongen som kun presenterer samiske kunstnere. Det var første gang samiske kunstnere ble presentert i en nasjonal paviljong på Veneziabiennalen. Samtidig var det første gang samene ble anerkjent som en nasjon i en egen paviljong.

De samiske kunstnerne Pauliina Feodoroff, Máret Ánne Sara og Anders Sunna, fra finsk, norsk og svensk side av Sápmi forvandlet den nordiske paviljongen til den samiske paviljongen på denne biennalen.

Nå er det samiske filmkunstnerne som skal presentere sin kunst. Og det skal gjøres på en spektakulær måte, eller som prosjektlederne i International Sámi Film Institute (ISFI) beskriver det: «ÁRRAN 360° is at the cutting edge of Sámi film and digital media arts. This first-of-its-kind art project will feature six original 360-degree screen-based works created by six leading Sámi artists from across Sápmi, the Sámi homeland.”

ÁRRAN 360° er altså nybrottsarbeid. Det er en helt ny og annerledes måte å formidle samiske historier, myter og levemåter på. International Sámi Film Institute (ISFI) har gjennom dette prosjektet jobbet godt med å rekruttere og motivere samiske filmkunstnere, noe Sametinget ønsker å støtte. I tillegg opplever vi at dette er veien å gå, ved å vise samisk liv og levemåte via internasjonale arenaer på en innovativ måte, og dermed få større oppmerksomhet rundt livet i nordområdene.

For vi tror verden har noe å lære av livet i nordområdene, og om hvordan vi forvalter både natur, kultur og historier som går fra generasjon til generasjon. Samtidig er det viktig å vise hvor sårbar vår kultur er og hvordan livet i nordområdene også påvirkes av verden for øvrig.

ÁRRAN 360° antyder sirkelens runde form, noe som kanskje er betegnende på denne øya som har form som det tradisjonelle rektangulære filmlerretet. I tillegg til at sirkelen kan symbolisere árran  – bålformen og lávvuen – samenes tradisjonelle telt, kan man også se på sirkelen som et symbol på selve livssyklusen og naturens mange sykluser som vi kjenner så godt til og lever så nært på i nordområdene.

Med dette vil jeg ønske lykke til med ÁRRAN 360° og til filmregissørene Ann Holmgren Aurebekk, Elle Márjá Eira, Hans Pieski, Liselotte Wajstedt, Marja Helander og Silja Somby.

Takk!

English version:

Dear everyone,

Thank you very much for the invitation to this very special and historic film artistic event at San Servolo in connection with the Venice Biennale's extended program.

It has truly been a special year for Sami art. It was a big event when Her Majesty Queen Sonja opened the Nordic pavilion, which only presents Sami artists, on 21 April this year. It was the first time Sami artists were presented in a national pavilion at the Venice Biennale. At the same time it was the first time the Sami were recognized as a nation in a separate pavilion.

The Sami artists Pauliina Feodoroff, Máret Ánne Sara and Anders Sunna, from the Finnish, Norwegian and Swedish sides of Sápmi transformed the Nordic pavilion into the Sami pavilion at this biennale.

Now it is the Sami film artists who will present their art. And it must be done in a spectacular way, or as the project managers of the International Sámi Film Institute (ISFI) describe it: "ÁRRAN 360° is at the cutting edge of Sámi film and digital media arts. This first-of-its-kind art project will feature six original 360-degree screen-based works created by six leading Sámi artists from across Sápmi, the Sámi homeland.”

ÁRRAN 360° is therefore groundbreaking work. It is a completely new and different way of conveying Sami stories, myths and ways of life. Through this project, the International Sámi Film Institute (ISFI) has worked well to recruit and motivate Sámi film artists, which the Sámi Parliament wants to support. In addition, we feel that this is the way to go, by showing Sami life and way of life via international arenas in an innovative way, and thus get greater attention about life in the northern areas.

Because we believe the world has something to learn from life in the northern regions, and about how we manage both nature, culture and stories that are passed down from generation to generation. At the same time, it is important to show how vulnerable our culture is and how life in the northern regions is also affected by the rest of the world.

ÁRRAN 360° suggests the round shape of the circle, which is perhaps indicative of this island shaped like the traditional rectangular film screen. In addition to the fact that the circle can symbolize the árran - the fire shape and the lávvu - the Sami's traditional tent, the circle can also be seen as a symbol of the life cycle itself and the many cycles of nature that we know so well and live so closely in the northern regions.

With this I would like to wish good luck with ÁRRAN 360° and to the film directors Ann Holmgren Aurebekk, Elle Márjá Eira, Hans Pieski, Liselotte Wajstedt, Marja Helander and Silja Somby.

Thanks!