Kontrollutvalget

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal utøve parlamentarisk kontroll og styringskontroll over virksomheten som finansieres over Sametingets budsjett.

Disse sitter i Sametingets kontrollutvalg:

I dette ligger også å kontrollere Sametingets årsregnskap og eventuelle merknader til regnskapet fra Riksrevisjonen.

Komiteen kan foreta de undersøkelser i Sametingets administrasjon som den anser som nødvendig. Kontrollutvalget avgir innstilling til Sametingets plenum i saker den tar opp til behandling, enten som en egen sak eller gjennom komiteens årsmelding.