Tilskudd til samiske hovedorganisasjoner

Tilskudd til samiske hovedorganisasjoner

En samisk hovedorganisasjon er en landsomfattende organisasjon med bredde i aktivitetene. Det vil si at aktiviteten ikke er rettet mot et avgrenset område av samfunnet. Organisasjonen arbeider både med politisk arbeid, kulturarbeid og studievirksomhet.

Søknadsfrist: 1. mars 2022. Søknader sendt etter denne dato realitetsbehandles ikke.

Logg inn i tilskuddsportalen

Mål for tilskuddsordningen:

  • Opprettholde et variert organisasjonsliv og sikre organisasjonene et stabilt økonomisk fundament.

Hvem kan få tilskudd:

  • Samiske hovedorganisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret i Norge.
  • Organisasjonene må dokumentere at de pr. 31.12. to år før budsjettåret hadde minst 500 betalende medlemmer. Med dokumentasjon menes at revisor eller statsautorisert revisor skal bekrefte antall lokallag og betalende medlemmer.

Så mye kan du få i støtte:

a) Basistilskudd:

  • 30 % av den årlige rammen fordeles likt mellom de organisasjonene som oppfyller tildelingskriteriene

b) Medlemstilskudd:

  • 70 % av den årlige rammen fordeles forholdsvis etter medlemstallet to år før budsjettåret.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket.

Regelverk for tilskudd til samiske hovedorganisasjoner - søkerbasert tilskudd 2022 (PDF, 648 kB)

Ved oppretting av ny bruker i søknadsportalen gjelder følgende:

Den første som oppretter organisasjonen må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen. Dette må være i henhold til Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

Slik gjør dere det i systemet:

  1. Den som har fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen oppretter organisasjonen i vår søknadsportal.
  2. Denne personen kan gi tilgang til andre, for eksempel de som skriver søknader.
  3. Den som sender inn søknaden må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.

Logg inn i tilskuddsportalen

Li gus dujna gatjálvisá?

Anne Marit Triumf
Seniorrådgiver Seksjon for språkforvaltning og -politikk
Epost
Telefon 78 48 42 11