Tilskudd til samiske hovedorganisasjoner

Ny søknadsfrist

 • 02.04.24 kl. 16.00.

Søkere må logge inn via ID-porten.

Søknadsskjema (krever innlogging)

Regelverket for denne ordningen 

1 Mål og prioriteringer for tilskuddsordningen

1.1 Mål for tilskuddsordningen

 • Opprettholde et variert organisasjonsliv og sikre organisasjonene et stabilt økonomisk fundament.

1.2 Kriterier for måloppnåelse

 • Tilskuddsmottaker gjennomfører møter og andre aktiviteter.
 • Tilskuddsmottaker synliggjør organisasjonens aktivitet.

2 Søknadens form og innhold

2.1 Tilskuddsmottaker / Hvem kan søke

 • Samiske hovedorganisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret i Norge.
 • Organisasjonene må dokumentere at de per. 31.12. to år før budsjettåret hadde minst 500 betalende medlemmer. Med dokumentasjon menes at revisor eller statsautorisert revisor skal bekrefte antall lokallag og betalende medlemmer.

2.2 Søknadsfrist

 • Sametingsrådet fastsetter søknadsfrist.

2.3 Krav til søknaden

 • Sametingets tilskuddsportal skal benyttes for innsending av søknad.
 • Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.
 • Den som signerer søknaden, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.
 • Søker plikter å gi Sametinget alle opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.
 • Søknaden skal inneholde en beskrivelse av hvordan bærekraft / birgejupmi er ivaretatt i prosjektet

3 Søknadsbehandling

3.1 Søknadsbehandling

 • Sametinget vil innhente kredittopplysninger om søkeren.
 • Manglende rapporteringer og forsinkelser av ferdigstillelse i tidligere tilskuddssaker vil bli vektlagt.
 • Behandlingstid:
  • Tilskuddsordninger med søknadsfrist blir behandlet innen tre måneder etter søknadsfrist.
 • Sametinget kan ved behov spørre etter mer dokumentasjon.
 • Sametinget tar forbehold om at søknadssum og omfang av prosjekt kan justeres som del av vurderingen av totalrammen for tilskuddsmidler.

3.2 Vedtak og aksept

 • Tilskuddsmottaker skal innen 3 uker etter vedtaksdato sende inn aksept av vilkår for tilskudd via Sametingets tilskuddsportal. Dersom Sametinget ikke mottar aksept av vilkår, bortfaller tilskuddet uten ytterligere varsel.
 • Den som bekrefter aksept av vilkår, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.

3.3 Vilkår for tilskuddsmottaker

 • Tilskuddsmottaker skal opplyse om at Sametinget har støttet prosjektet/tiltaket.
 • Samme prosjekt/tiltak kan ikke motta tilskudd over flere av Sametingets tilskuddsordninger.
 • Prosjekt/tiltak som har mottatt støtte fra Sametinget kan ikke tildeles ytterligere tilskudd til samme formål.

3.4 Utbetalingsvilkår

 • 75 % av tilskuddet utbetales i begynnelsen av budsjettåret når aksept av vilkår er sendt inn. De resterende 25 % utbetales når vilkår for tilskuddet er oppfylt og tilskuddsmottaker har rapportert i henhold til rapporteringsplan for tilskudd.
 • Dersom søker tidligere har fått innvilget tilskudd fra Sametinget og vilkårene for tilskudd er misligholdt, vil det kunne medføre stans i utbetalinger inntil misligholdet er opphørt.
 • Tilskuddsmidlene er ikke overførbare til neste budsjettår. De kan således kun nyttes dette budsjettåret. Anmodning om siste utbetaling må fremmes innen 01.06. det året tilskuddet tildeles.
 • Tilsagnet om driftsstøtte anses som bortfalt dersom fristen ikke blir overholdt, og ubenyttede midler tilbakeføres Sametinget etter fristens utløp.

4 Beregningsregler, definisjoner og EØS-reglement

4.1 Beregningsregler

 • Basistilskudd:
  • 30 % av den årlige rammen fordeles likt mellom de organisasjonene som oppfyller tildelingskriteriene.
 • Medlemstilskudd:
  • 70 % av den årlige rammen fordeles forholdsvis etter medlemsstallet to år før budsjettåret.

4.2 Definisjoner

Samisk hovedorganisasjon: En samisk hovedorganisasjon er en landsomfattende organisasjon med bredde i aktivitetene. Det vil si at aktiviteten ikke er rettet mot et avgrenset område av samfunnet. Organisasjonen arbeider både med politisk arbeid, kulturarbeid og studievirksomhet.

4.3 EØS-regler

 • Sametingets tilskuddsordninger må ligge innenfor rammene av EØS-avtalens regler om statsstøtte. Sametinget er, på lik linje med andre deler av stats-, kommunal- og fylkesforvaltningen, bundet av de bestemmelser EØS-avtalen har nedfelt om adgangen til å tildele offentlig støtte.
 • Tilskuddet kan i enkelte tilfeller tildeles i henhold til EØS – avtalens regler om bagatellmessig støtte. Reglene om bagatellmessig støtte følger av forskrift av 14. november 2008 nr 1213. Ifølge disse reglene kan tilskuddsmottaker ikke motta bagatellmessig støtte på mer enn til sammen 200 000 Euro over et tidsrom på 3 regnskapsår.
 • Før tilskuddet kan utbetales, må tilskuddsmottaker bekrefte overfor Sametinget at det ikke er mottatt bagatellmessig støtte fra andre kilder i utbetalingsåret eller de to foregående årene som sammen med støtte fra Sametinget i gjennomsnitt overstiger NOK 600 000. Ved eventuelle nye søknader om offentlig støtte (uansett støttekilde), har støttemottaker plikt til å opplyse om denne støtten. Opplysningsplikten gjelder i 3 regnskapsår fra tilbudstidspunktet.
 • Dersom tilskuddet ikke er gitt i overensstemmelse med reglene eller mottaker ikke bruker tilskuddet til det formål tilskuddet er gitt til, kan ESA kan pålegge Sametinget å kreve tilskudd tilbake fra mottaker.

5 Rapportering

5.1 Rapportering i henhold til måloppnåelse

 • Antall avholdte møter og aktiviteter
 • Beskrivelse av organisasjonens aktivitet eller organisasjonens årsrapport/årsmelding
 • Tilskuddsmottaker rapporterer på resultater sett i sammenheng med målet til prosjektet/tiltaket.
 • All rapportering skal gjøres gjennom Sametingets tilskuddsportal.

5.2 Rapportering regnskap

 • Tilskuddsmottaker skal rapportere om bruken av midlene gjennom Sametingets tilskuddsportal. Tilskuddsmottaker skal innen 01.06. det påfølgende året levere årsregnskapet for organisasjonen og kontospesifisert regnskap for foregående år.
 • Årsregnskapet skal bekreftes av statsautorisert eller registrert revisor.
 • Revisor eller Statsautorisert revisor skal bekrefte at medlemskontingenten pr. medlem er på minimum kr 100 pr. år. Medlemskontingenten for ungdom (i aldersgruppen 0-25 år) er på kr 50 pr. år. Dette sendes Sametinget innen 01.06.
 • Dersom midlene nyttes til avlønning og honorarer, er støttemottaker arbeidsgiveransvarlig og må på vanlig måte foreta eventuelle forskuddstrekk og sørge for innberegning av godtgjørelse på lønns- og trekkoppgave til kommunekassereren i kommunen.
 • Regnskapet skal være signert av leder/ansvarlig.
 • Regnskapet for bruken av midlene skal vise alle kostnader og inntekter. Dette inkluderer andre eventuelle tilskudd og inntekter til prosjektet/tiltaket. I regnskapet skal det kun tas med kostnader og inntekter som er direkte knyttet til gjennomføring av prosjektet/tiltaket.
 • Regnskap over bruken av midlene bekreftes på følgende måte:
  • Tilskudd inntil kr 100 000 kan bekreftes med godkjent faktura og bankbekreftelse på at den er betalt.
  • Tilskudd over kr 100 000 bekreftes på følgende måte: Av statsautorisert regnskapsfører eller statsautorisert revisor.
 • For tilskuddsmottaker som er registrert i merverdiavgiftsregisteret skal regnskapet vise kostnader og inntekter eksklusive merverdiavgift. Dette gjelder ikke de som er fritatt eller unntatt fra beregning av merverdiavgift.

5.3 Oppfølgning og evaluering

 • Sametinget kan iverksette kontroll hvorvidt midlene nyttes etter forutsetningene. 
 • Sametinget kan be om ytterlige opplysninger. Dette gjelder opplysninger som skal brukes i statistikk og annen rapportering. 

5.4 Tilbakebetaling og annullering av tilskudd

 • Ved ferdigstillelse av prosjektet/tiltaket skal ubenyttede tilskuddsmidler tilbakebetales til Sametinget. 
 • Sametinget krever tilbakebetaling av for mye utbetalt tilskudd. 
 • Sametinget vil trekke tilbake tilsagn om tilskudd, holde tilbake tilskudd eller kreve tilbakebetaling av utbetalte tilskudd dersom: 
  • Tilskuddsmottakeren har brutt opplysningsplikten.
  • Tilskuddsmottaker har brutt bestemmelsene i dette regelverket. 
  • Tilskuddet ikke benyttes i henhold til formålet med tildeling og vilkårene fastsatt i tilskuddsbrevet. 
  • Det er begjært oppløsning/oppbud, fremsatt konkursbegjæring, åpnet private eller offentlige gjeldsforhandlinger hos tilskuddsmottaker eller tilskuddsmottaker innstiller sine betalinger.
  • Tilskuddsmottaker har solgt investeringen sin innen fem år. Dette gjelder de investeringene som Sametinget har gitt tilskudd til. 
 • Dersom mottaker ikke betaler tilbake, kan Sametinget iverksette rettslige skritt for å få utbetalt tilgodehavende. Dersom tilbakebetaling ikke skjer innen den frist som blir gitt, kreves forsinkelsesrenter i tillegg, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.