Stipenda alep åhpadussaj:

Prioriteringer i 2024

Prioritet 1:

 • Samisk barnehagelærerutdanning.
 • Ordinær barnehagelærerutdanning med samisk profil.
 • Samisk grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10.
 • Ordinær grunnskolelærerutdanning 1-7 med samisk i fagkretsen som gir undervisningskompetanse samisk som førstespråk, minimum 30 studiepoeng.
 • Ordinær grunnskolelærerutdanning 5-10 med samisk i fagkretsen som gir undervisningskompetanse i samisk som førstespråk, minimum 60 studiepoeng.
 • Ordinær grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 med samisk i fagkretsen som gir undervisningskompetanse i samisk som andrespråk, minimum 60 studiepoeng.
 • Lektorutdanning 8-13 for studenter med samisk i fagkretsen som gir undervisningskompetanse i samisk som 1. språk, minimum 60 studiepoeng.

Prioritet 2:

 • Ordinær barnehagelærerutdanning for studenter med standpunktkarakter/eksamen i samisk som første- eller andrespråk fra videregående opplæring eller tilsvarende nivå.
 • Lektorutdanning 8-13 for studenter med standpunktkarakter/eksamen i samisk som førstespråk fra videregående opplæring eller tilsvarende nivå.
 • Faglærerutdanninger for studenter med standpunktkarakter/eksamen i samisk som førstespråk fra videregående opplæring eller tilsvarende nivå.
 • Praktisk- pedagogiske utdanninger for studenter med standpunktkarakter/eksamen i samisk som førstespråk fra videregående opplæring eller tilsvarende nivå.

Søknadsfrister

 • vårsemesteret 01.02.24 kl. 16.00.
 • høstsemesteret 01.10.24 kl. 16.00.

Vær oppmerksom på at du må søke om stipend 2 ganger pr studieår, både i høst- og vårsemesteret​​​​​.

Søkere må logge inn via ID-porten.

Søknadsskjema (krever innlogging)

Regelverket for denne ordningen

1 Mål og prioriteringer for stipendordningen

1.1 Mål for stipendordningen

 • Flere barnehage- og grunnskolelærere med samisk språk- og kulturkompetanse.

1.2 Prioriteringer

Prioritet 1:

 • Samisk barnehagelærerutdanning.
 • Ordinær barnehagelærerutdanning med samisk profil.
 • Samisk grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10.
 • Ordinær grunnskolelærerutdanning 1-7 med samisk i fagkretsen som gir undervisningskompetanse samisk som førstespråk, minimum 30 studiepoeng.
 • Ordinær grunnskolelærerutdanning 5-10 med samisk i fagkretsen som gir undervisningskompetanse i samisk som førstespråk, minimum 60 studiepoeng.
 • Ordinær grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 med samisk i fagkretsen som gir undervisningskompetanse i samisk som andrespråk, minimum 60 studiepoeng.
 • Lektorutdanning 8-13 for studenter med samisk i fagkretsen som gir undervisningskompetanse i samisk som 1. språk, minimum 60 studiepoeng.

Prioritet 2:

 • Ordinær barnehagelærerutdanning for studenter med standpunktkarakter/eksamen i samisk som første- eller andrespråk fra videregående opplæring eller tilsvarende nivå.
 • Lektorutdanning 8-13 for studenter med standpunktkarakter/eksamen i samisk som førstespråk fra videregående opplæring eller tilsvarende nivå.
 • Faglærerutdanninger for studenter med standpunktkarakter/eksamen i samisk som førstespråk fra videregående opplæring eller tilsvarende nivå.
 • Praktisk- pedagogiske utdanninger for studenter med standpunktkarakter/eksamen i samisk som førstespråk fra videregående opplæring eller tilsvarende nivå.

1.3 Kriterier for måloppnåelse

 • Stipendmottaker har avlagt eksamen i henhold til tildelte stipend.

2 Søknadens form og innhold

2.1 Stipendmottaker / Hvem kan søke

 • Studenter i samisk barnehage- og grunnskolelærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning ved Sámi allaskuvla.
 • Studenter i sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning ved Nord universitet.
 • Studenter i arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning med samisk profil ved Nord universitet.
 • Studenter i ordinær grunnskolelærerutdanning 1-7 med samisk i fagkretsen som gir undervisningskompetanse i samisk som førstespråk, minimum 30 studiepoeng.
 • Studenter i ordinær grunnskolelærerutdanning 5-10 med samisk i fagkretsen som gir undervisningskompetanse i samisk som førstespråk, minimum 60 studiepoeng.
 • Studenter i ordinær grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 med samisk i fagkretsen som gir undervisningskompetanse i samisk som andrespråk, minimum 60 studiepoeng.
 • Studenter i lektorutdanning 8-13 med samisk i fagkretsen som gir undervisningskompetanse i samisk som førstespråk, minimum 60 studiepoeng.
 • Studenter ved høgskoler og universitet i Norge som er folkeregistrert i Norge, og som kan dokumentere avlagt eksamen eller standpunktkarakter i:
  • Samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå for ordinær barnehagelærerutdanning.
  • Samisk som 1. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå for lektorutdanning 8- 13, faglærerutdanning og praktisk- pedagogisk utdanning.

2.2 Søknadsfrist

 • Sametingsrådet fastsetter søknadsfrist.

2.3 Krav til søknaden

 • Sametingets tilskuddsportal skal benyttes for innsending av søknad.
 • Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.

Selvfølgelig, her er teksten ordnet som HTML: ```html Din Tittel Her

2.4 Vilkår til søker

 • Søker skal legge ved søknaden følgende dokumentasjon:
  • Universitet eller høyskolen skal i samlet dokument bekrefte følgende som er aktuelt for omsøkte stipend:
   • Studie og antall studiepoeng.
   • Bekreftelse på at samisk er en del av fagkretsen i grunnskolelærerutdanningen.
   • Bekreftelse på betalt semesteravgift.
   • Bekreftelse på avlagt eksamen for tidligere tildelt stipend.
  • Søkere til arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning med samisk profil, skal dokumentere ansettelsesforhold i minst 25% stilling i samisk barnehage eller samisk avdeling i ordinær barnehage, eller avlagt eksamen eller standpunktkarakter i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring eller tilsvarende nivå.
  • Søker skal dokumentere avlagt eksamen eller standpunktkarakter i samisk som 1. eller 2. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå. Dette gjelder for søkere til ordinær barnehagelærerutdanning.
  • Søker skal dokumentere avlagt eksamen eller standpunktkarakter i samisk som 1. språk fra videregående opplæring, eller tilsvarende nivå. Dette gjelder for søkere til lektorutdanning, faglærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning.
 • Søker som ikke er folkeregistrert i Norge og student i prioriterte studier ved Sámi allaskuvla eller Nord universitet, må levere følgende dokumentasjon før stipend kan tildeles; passnummer, navn og adresse for vedkommendes bank, IBAN-nummer og Swift.
 • Det ytes ikke stipend innenfor samme fag på samme nivå mer enn en gang.
 • Det ytes stipend for studier på minimum 10 studiepoeng pr. semester.
 • Det ytes stipend for maksimum 30 studiepoeng pr. semester.

3 Søknadsbehandling

3.1 Søknadsbehandling

 • Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.
 • Behandlingstid:
  • Tilskuddsordninger med åpen søknadsfrist blir behandlet fortløpende og innen tre måneder etter innsendt søknad.
 • Sametinget kan spørre etter mer dokumentasjon eller innkalle til en avklaringssamtale.
 • Manglende dokumentasjon av avlagt eksamen for tidligere innvilget stipend, medfører avslag.

3.2 Vilkår for stipendmottaker

 • Eksamen for studier det er tildelt stipend for, skal avlegges i det semesteret stipendet er tildelt.
 • Når særlige grunner foreligger, kan stipendmottaker skriftlig søke om utsatt frist for avleggelse av eksamen. Søknaden skal begrunnes, og sendes Sametinget før eksamensdato som framkommer i søknaden.

3.3 Frist for avleggelse av eksamen

 • Frist for ferdigstillelse er på 1 år etter tilskuddsbrevet er sendt.
 • Tilskuddsmottaker kan søke om utsatt frist for ferdigstillelse av prosjektet/tiltaket dersom særlige grunner foreligger, inntil 2 år. Søknad skal begrunnes.

3.4 Endringer i forutsetninger for stipendet

 • Etter at tilsagn om stipend foreligger, plikter stipendmottakeren av eget tiltak å gi melding om eventuelle endringer i forutsetningene for stipendet.

3.5 Utbetalingsvilkår

 • Utbetaling av stipendet i sin helhet skjer når vedtaket er gjort.
 • Dersom søker tidligere har fått innvilget stipend/tilskudd fra Sametinget og vilkårene for stipend/tilskudd er misligholdt, vil det kunne medføre stans i utbetalinger inntil misligholdet er opphørt.

4 Beregningsregler og definisjoner

4.1 Beregningsregler

4.1.1 Beregningsregler I – prioritet 1

 • Samisk barnehagelærerutdanning
 • Samisk grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10
 • Ordinær grunnskolelærerutdanning 1-7 med samisk i fagkretsen som gir undervisningskompetanse i samisk som førstespråk, minimum 30 studiepoeng
 • Ordinær grunnskolelærerutdanning 5-10 med samisk i fagkretsen som gir undervisningskompetanse i samisk som førstespråk, minimum 60 studiepoeng
 • Ordinær grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 med samisk i fagkretsen som gir undervisningskompetanse i samisk andrespråk, minimum 60 studiepoeng
 • Maks 30 studiepoeng pr semester kr 25 000.
 • Mellom 15 og 29 studiepoeng pr semester kr 10 000.
 • Mellom 10 og 14 studiepoeng pr semester kr 5 000.

4.1.2 Beregningsregler II – prioritet 2

 • Ordinær barnehagelærerutdanning
 • Lektorutdanning 8-13
 • Faglærerutdanning
 • Praktisk-pedagogisk utdanning
 • Maks 30 studiepoeng pr semester kr 10 000
 • Mellom 15 og 29 studiepoeng pr semester kr 5 000
 • Mellom 10 og 14 studiepoeng pr semester kr 3 000

4.1.3 Beregningsregler III – prioritet 1

 • Barnehagelærerutdanning – arbeidsplassbasert med samisk profil – deltid
  Kr 18 500 pr semester for studenter som følger studieprogresjonen i studiet, 8 semestre over 4 studieår.
 • Samisk barnehagelærerutdanning- fleksibel- deltid
  Kr 21 400 pr semester for studenter som følger studieprogresjon i studiet, 7 semestre over 3,5 studieår.

4.2 Definisjoner

Det er to semestre i et studieår, vår- og høstsemesteret.

5 Rapportering

5.1 Rapporteringskrav

 • Det skal leveres dokumentasjon for gjennomført eksamen for vårsemesteret innen 1. oktober i budsjettåret.
 • Det skal leveres dokumentasjon for gjennomført eksamen for høstsemesteret innen 1. februar påfølgende budsjettår.

5.2 Kontroll og oppfølgning

 • Sametinget kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene.
 • Sametinget kan kontrollere at stipendmottaker har avlagt eksamen og kreve stipendet tilbakebetalt i sin helhet dersom dette ikke er tilfelle.
 • Sametinget kan be om ytterlige opplysninger. Dette gjelder opplysninger som skal brukes i statistikk og annen rapportering.

5.3 Tilbakebetaling og annullering av stipend

 • Sametinget krever tilbakebetaling av for mye utbetalt stipend.
 • Sametinget kan trekke tilbake tilsagn om stipend, holde tilbake stipend eller kreve tilbakebetaling av utbetalte stipend dersom:
  • Stipendmottakeren har brutt opplysningsplikten.
  • Stipendet blir ikke benyttet i henhold til formålet med tildeling og vilkårene fastsatt i tildelingsbrevet.
  • Stipendmottaker har brutt bestemmelsene i dette regelverket.
 • Dersom mottaker ikke betaler tilbake i slike tilfeller, kan Sametinget iverksette rettslige skritt for å få utbetalt tilgodehavende. Dersom tilbakebetaling ikke skjer innen den frist som blir gitt, kan det kreves forsinkelsesrenter i tillegg, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Li gus dujna gatjálvisá?

Kathrine Anti
Førstekonsulent Barnehage
Epost
Telefon +47 78 47 41 25
Per Thomas Aira Balto
Vuosttaškonsuleanta/Førstekonsulent
Epost
Telefon +47 78 47 40 96
Vuosttaškonsuleanta/Førstekonsulent