Laksefisketradisjoner i Tanavassdraget

Laksefisketradisjoner i Tanavassdraget

Deanu Instituhtta mottar støtte fra Sametingsrådet på kr. 300 000,- til innsamling, bearbeiding og publisering av kulturhistorisk materiale om laksetradisjoner i Tanavassdraget.

BildeKlikkForStorVersjonHans Ole Eira Kenneth Hætta Det relativt nyetablerte Deanu Instituhtta (DI) er et ressurssenter for tradisjonell kunnskap om laks, laksefiske og den elvesamiske kulturen. Dette inkluderer lokal levemåte og andre tradisjonelle næringer som er knyttet til laksefisket. Nå har de mottatt støtte for et prosjekt som har som mål å bevare tradisjonskunnskap knyttet til elvesamisk kultur.

– Sametinget vurderer tiltaket for å være av stor samfunnsnyttig verdi, og av historisk betydning for dokumentering av samisk laksefisketradisjon. Denne tradisjonen kan bli en truet kunnskap og tradisjon, tatt i betraktning de politiske restriksjonene på laksefisket i tanavassdraget de seinere årene, sier sametingsråd Hans Ole Eira (SP).

Mye tradisjonsmateriale om elvefisket ble innsamlet allerede på 1990-tallet av lakseforsker Eero Niemelä i Utsjok, nå tilknyttet Fylkesmannen i Troms og Finnmark. På 1990-tallet ledet han et stort innsamlingsarbeid om laksefisketradisjoner i vassdraget. Det omfattet bruk av redskaper, fiskemåter, fiskeplasser, og sagn og fortellinger om elvesamens forståelse av laksens liv i sjø og elv. 

Mange personer på begge sider av grenseelva ble intervjuet, noe som resulterte i en stor samling av informasjon som det til nå ikke er gjort noe med. DI har som mål å transkribere intervjuer, kvalitetssikre tekster og gjøre dem tilgjengelig for allmennheten.

Tanavassdraget utgjør det største sammenhengende felles samiske språk- og kulturområdet i utstrekning og befolkningsmessig i Norge. Vassdraget omfatter også grenseområdene på finsk side av vassdraget. Både for det samiske språket og kulturen i området er tradisjoner knyttet til laksen og laksefisket bærende elementer.

– Tradisjonskunnskap om samisk laksefiske i tanavassdraget vil også kunne være et viktig bidrag med tanke på eventuelle rettsstridigheter i forbindelse med dette fisket. Også for kommende generasjoner vil dette være viktig kunnskap, avslutter Eira.

For mer informasjon eller intervju, kontakt sametingsråd Hans Ole Eira (SP), tlf. +47 918 61 471, eller e-post: hans.ole.eira@samediggi.no