Aktuelt

Sametingsrådet la fram en sametingsmelding om laksefiske i elv og sjø - Diddi, luosjuolgi, goadjin ja duovvi for Sametingets plenum 15. juni 2021.

Sametinget er fornøyd når det endelig er blitt fastsatt at barnets beste skal være avgjørende i alle handlinger og avgjørelser som berører barn, og at barnets etnisitet, språk, kultur og religion skal være en del av barnets beste-vurdering.

Sametingspresident Aili Keskitalo og ordfører i Tromsø Gunnar Wilhelmsen signerte fredag 18. juni ny samarbeidsavtale. Avtalen skal sikre samisk barnehageplassgaranti, styrking av samisk undervisning, eget Samisk hus og formidling av kulturminner. 

Karen Marie Eira Buljo fra Kautokeino har lagt ned en stor innsats i å bevare og fremme det samiske språket knyttet til samisk tradisjonskunnskap. For sitt livslange engasjement mottok hun Sametingets språkmotiveringspris 2021 under Sametingets plenum 16. juni. 

 

Onsdag 16.06.21 presenterer statsråd Linda Hofstad Helleland, kommunal- og moderniseringsdepartementet, stortingsmelding om næringsgrunnlaget for levende samiske lokalsamfunn i Snåsa. Det er et unikt samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Sametinget.

Sametingsrådet har bevilget 400 000 kroner i tilskudd til Hábmera suohkan/Hamarøy kommune til oppstartsfasen i utbygging av containerhavn på Drag. 

Les sametingspresident Aili Keskitalos tale under sametingsrådets beretning om virksomheten under plenum mandag 14. juni 2021 her. 

Sametinget har invitert til et utviklingsprosjekt for opplæringen i og på lulesamisk. Både Hamarøy kommune, Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Sørsamisk kunnskapspark og Statsforvalteren i Nordland er med i prosjektet, og sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) er takknemlig for at alle disse er positive til prosjektet og har sagt seg villig til å bli med.

Sametingets plenum skal behandle Sametingsrådets redegjørelse om arealvern i Sápmi. FNs naturpanel peker på at naturmangfoldet kan bedre ivaretas med urfolks reelle medvirkning i naturforvaltningen. Dette må komme sterkere til uttrykk innenfor statlig etablerte verneområder.

Sametinget vil ha en vurdering av hvordan forvaltningen av laks har fungert gjennom de siste 30 årene. For å kunne få tilbake bærekraftige laksestammer, så betinger det lokal forvaltning der også tradisjonell kunnskap må inkluderes. Dette er et av tiltakene som kommer fram i Sametingets melding om laks.