Aktuelt

Statnett SA har søkt om konsesjon for å bygge flere store kraftledninger i Finnmark. I denne saken gjelder det 420 kV kraftledning mellom Skaidi og Lebesby, samt ny transformatorstasjon i Lebesby. I tillegg søkes det om å få bygge en ny 18 kilometer lang 132 kV kraftledning ved eksisterende ledning mellom Skaidi og Smørfjord transformatorstasjoner.

Statnett sine begrunnelser for samtlige 420kV-kraftlinjer i Finnmark baserer seg i hovedsak på ny næringsutvikling og utbygging av kraftkrevende industri, og derav forventet vekst i vindkraftindustrien. Sametingsrådet vil understreke at folkeretten gjelder i alle inngrepssaker.

Sametingsrådet har i revidert budsjett foreslått å fordele 9,8 millioner kroner, hvor sametingsrådet har prioritert tiltak som vil styrke det samiske samfunnet direkte. De største satsningene er innenfor samiske barnehager, museer og de tradisjonelle samiske næringene.

Sametinget har ledig en vikariatstilling som kommunikasjonsrådgiver fra 15. august 2022 til 31. mars 2023. Vi ser etter deg som er samfunnsengasjert, samarbeidsvillig og resultatorientert med stor arbeidskapasitet.

Søknadsfrist: 07.06.22.

Sametinget har ledig fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i 30% stilling i avdeling for næring, kultur og helse tilknyttet seksjon for helse og sosial.

Søknadsfrist: 07.06.22.

Sametinget bevilget 175 000 kroner i støtte til ABC-COMPANY E- skole AS til nordsamisk nybegynnerkurs til voksne via nett og 40 000 kroner til Loppa Sameforening for at de skal holde samiskkurs.

Tiltenkt leilighetsbygg i Karasjok til sametingets heltidspolitikere og politiske rådgivere stanses på grunn av økte byggekostnader.

Leserinnlegg av sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR).

FN kan virke så langt unna, men er samtidig overalt. De ulike FN-organene gir arenaer for internasjonalt samarbeid mellom stater, og et system for å fremme og beskytte menneskerettigheter. Med tiden har også urfolk fått en tydeligere stemme i det internasjonale samarbeidet, noe som har bidratt til å øke relevansen av FN i våre områder.

 

Negative karakteristikker mot samer på etnisk grunnlag er ikke greit. Heller ikke når de kommer fra en som er same selv. Derfor var det trist å lese Lars Monsens uttalelser om samer og styremedlem Eva Nordfjell etter at han fikk avslag på søknad om dispensasjon til organisert ferdsel av hundekjøring i Femundsmarka nasjonalpark, i en sak hvor styret hadde gjort den jobben de er satt til.