Sámedigge vuorot 16 millijåvnå julevsáme oahpponævojda

Sámedigge vuorot 16 millijåvnå julevsáme oahpponævojda

Sámedigge la almodam æktosjiehtadusgilppusav 16 millijåvnå  kråvnå rádjáj åvddånahtátjit julevsáme oahpponævojt.

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen - BildeKlikkForStorVersjonMikkel Eskil Mikkelsen Sámediggi Tjavtjan 2020 vuodoåhpadus adnuj válldij ådå oahppoplánav sámegielåhpadusán, ja dálla la riek dárbbo åvddånahttet oahpponævojt ma tjuovvo fáhkaådåsmahttemav. Sámedigge la fáhkaådåsmahttema ja Sámedikke tjalmostahttem- ja vuorodimsuorgij oahpponævoåvddånahttema doajmmaplánan, válljim gilppusav almodit æktosjiehtadusá julevsámeoahpponævo buvtadime hárráj  fágan sámegiella vuostasjgiellan 1.-10. dássáj.

- Mij doajvvop æktosjiehtadus galggá vaddet máhttelisvuodajt åttjudittjat ja tsieggit máhtudagáv guhkesájggevuojnon, javllá sámedikkeráde Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Sámedigge la oahppoplánaj mierredimfábmodus sámegielfágajn. Mikkelsen javllá merkaj ålov åhpadibmáj sámegielan ja sámegiellaj åbbålattjat åttjudit oahpponævojt sámegielfágan ruvvaláhkáj. 

Digitaliserim la guovdásj fáhkaådåsmahttemin ja åbbålattjat sebrudakåvddånimen. Sámedigge la ådå oahpponævojbuvtadimen, vuorodam åbbålattjat digitaliseriduvvam oahpponævo gasska- ja nuorajdássáj. Mikkelsen jáhkká dá digitála oahpponævo sjaddi nannit gájdosåhpadimev. Hásstalusá sijddaåhpadimijn korona diehti la vuosedam la dárbbo lasedit máhttelisvuodav bessat adnet buorre teknologidjalasj, pedagåvgålasj ja didaktijkalasj digitála oahpponævojt sámegiellaj.

- Sámedigge doajvvo fálo båhti ma máhtti oassálasstet ulmijn bisodit ja nannit julevsámegielåhpadusáv ja åvddånahttemav, javllá Mikkelsen.

Haddefálaldahka la almoduvvam Doffin.no næhttabielen. Ájggemierre buktet fálaldagáv la biejaduvvam gålgådismáno 15. Biejve 2021. Ienep diedojt gilppusa birra gávna dánna: https://doffin.no/Notice/Details/2021-380174

Gatjálvisá ja ságájdahttem, guládalá sámedikkerádijn Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) tlf. +47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no