Sametinget er tilfreds med at Stortingsmeldingen om næringsgrunnlag for levende samiske lokalsamfunn presenteres 16.06.21

Sametinget er tilfreds med at Stortingsmeldingen om næringsgrunnlag for levende samiske lokalsamfunn presenteres 16.06.21

Onsdag 16.06.21 presenterer statsråd Linda Hofstad Helleland, kommunal- og moderniseringsdepartementet, stortingsmelding om næringsgrunnlaget for levende samiske lokalsamfunn i Snåsa. Det er et unikt samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Sametinget.

- Det har vært et samarbeid mellom departementet og Sametinget i denne saken, men vi må konstatere at vi fortsatt ikke har funnet alle løsninger på de vanskelige sakene om arealinngrep. Det gjelder blant annet vindindustrien, gruvedrift og dumping av gruveavfall i fjorden der det drives et sjøsamisk fiske, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR). BildeKlikkForStorVersjon 

Samarbeidet om meldingen har skjedd gjennom at Sametinget har kommet med innspill og merknader som inkluderes i meldingen. Dette felles meldingsarbeidet omkring den årlige stortingsmeldingen er fortsatt i startfasen, og prosessene med å utarbeide den formes underveis. Sametinget erfarer at arbeidet med årets melding i større grad bygger på samarbeid og dialog enn tidligere, og at dette gode samarbeidet også gjenspeiles i meldingen.

- Meldingen belyser de positive utviklingstrekkene i samisk område, hvordan tradisjon og innovasjon går hånd i hånd i samisk næringsliv, og ikke minst hvordan samisk kultur og kulturarv legger grunnlaget for helt nye næringsveier i Sápmi, men vi får også belyst utfordringene i området, sier Muotka.

Meldingen belyser hvordan samiske områder har utfordringer som ikke er like fremtredende som i sentraliserte områder. Markedene er mindre og det er større avstander. Infrastrukturen er mindre utviklet og kollektivtilbudet er dårligere, som begrenser mobiliteten. Tilgangen på kapital er lavere, som begrenser investeringer.

Sametinget vil minne om at samiske områder opplever allerede et vedvarende press på arealer hvor man driver med tradisjonelle og kulturbærende samiske næringer. Reindrift og vindkraft konkurrerer om de samme områdene i hele Sápmi.

- Utbygging av vindparker, og den infrastrukturen som følger utbyggingen av disse, legger store beslag på areal som er helt nødvendig for reindriftsnæringen. Reindrift og vindkraft konkurrerer om de samme høytliggende områdene, sier Muotka.

Disse områdene har gode vindforhold for vindkraft, men er også gode beite- og luftingsområder for reinen, som blant annet er veldig viktig av hensyn til dyrevelferden.

Meldingen følger også opp forslag om investeringsfond for Nord-Norge som også ble omtalt i nordområdemeldingen og som har blitt grundig drøftet i nordområdeforum der både Sametinget, departementene og de nordlige fylkene deltar.

- Det gleder oss å se at Regjeringen ser behovet for etablering av flere fond i Nord-Norge, men Sametinget ser også et behov for et fond som retter seg spesifikt mot bærekraftig næringsutvikling i urfolksområder. Presåkorn- og såkornfond som kan ta høyere risiko enn andre typer finansiering, som også har urfolksdimensjonen for øyet,

vil kunne finansiere og investere i bedrifter og næringsvirksomheter med potensial, sier Muotka.

Politisk rådgiver Maja Kristine Jåma (NSR) deltar på Snåsa på vegne av sametingsrådet.

Les mer i vedlagte pressemelding. For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka, mob. +47 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no. Bilder av Muotka finnes her: https://www.flickr.com/photos/samediggi/albums/72157687389005730