Sametingsrådet foreslår å styrke SUPU

Sametingsrådet fremmer en sak til plenumsmøtet denne uken om nytt mandat og ny organisering for Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU), gjeldende fra 2024. SUPUs medlemmer skal få taletid i plenum på «SUPU-seminarer» og få bedre muligheter til representasjon. – Vi ønsker å styrke SUPU som Sametingets medvirkningsorgan for unge, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

– Det å gi unge muligheter til deltakelse og medvirkning er et viktig demokratisk prinsipp. Det kan medføre økt engasjement i samisk- og urfolkspolitikk, samt at det er både kompetanse- og nettverksbyggende for de unge. Sametinget vil få et bredere saksgrunnlag både i politikk- og samfunnsutvikling. Samtidig kan det bidra til økt oppslutning hos de unge for å delta i politisk arbeid, sier sametingsråd Mikkelsen.

SUPU ble opprettet som fast organ i 2003, og har gjennom årene bidratt på en god måte til å styrke samiske unges medvirkning på Sametingets politikk, og som samiske ungdomsstemmer i storsamfunnet. SUPU oppnevnes av sametingsrådet for en periode på to år.

Det har tidligere vært drøftet om SUPU skal få tale til plenum. Det har sametingsrådet møtt med å foreslå et eget «SUPU-seminar» i tillegg til at de har mulighet til å komme med innspill til komitéene. Ungdomsstemmen på Sametinget får nå en fastere ramme hvor SUPU selv skal bestemme tema og innhold i seminaret ovenfor Sametingets representanter. 

– I sametingsrådets forslag til nytt mandat har de åpnet for at SUPU kan få tale til sametingsrepresentantene, og selv få presentere egen virksomhet. Det er en måte for oss å styrke stemmen, gjøre den hørt og skape en plattform der de blir hørt. Det er jeg glad for, sier Mikkelsen.

Sametingsrådet vil legge til rette for at SUPU kan være selvstendig og selv kunne forme sin aktivitet og virksomhet, innenfor rammene av mandatet og de til enhver tid tilgjengelige budsjettrammer.

– Det har vært viktig å fastholde at SUPU skal definere hva SUPU skal gjøre. Det har vært flere møter mellom sametingsrådet og SUPU i denne saken og jeg ser frem til fortsatt god dialog med og medvirkning fra vårt ungdomspolitiske utvalg, og til det jeg kan lære fra dem, avslutter Mikkelsen.

Sametingets plenum behandler saken fredag 9. juni.

Les saksfremlegget til Sak 028/23 Sametingets ungdomspolitiske utvalg - mandat og organisering

Les mer om SUPU

Les mer om plenumsmøtet