Sametinget justerer sine tilbud for å møte endrede behov i næringslivet som følge av korona-pandemien fra og med 01.04.20

Sametinget vil sette fokus på små bedrifter og enkeltpersonforetak med omstillingsbehov og mulighet for utvikling. Bedrifter og bransjer som er særlig rammet prioriteres, herunder samisk reiseliv og spesielt opplevelses-næringene, samiske kulturnæringer, småskalamatprodusenter og andre tilgrensende bedrifter. Vi oppfordrer likevel bedrifter innenfor andre bransjer som er rammet til også å søke om tilskudd.

Sametinget øker rammene til bedriftsutvikling under ordningene for variert næringsliv, samisk reiseliv og kreative næringer. Økte rammer for å kunne gå tyngre inn i hvert prosjekt både med økt støttesats og økt støttebeløp. Dette for å bidra til økt gjennomføringsevne og mindre krav til egenkapital.

Omstillings- og utviklingsprosjekter i næringslivet vil ha fokus. Det er mange bedrifter som må omstille seg til en ny hverdag etter koronaviruset, herunder nye markeder, nye distribusjonsløsninger og nye måter å organisere seg på. Bedriftenes omstillingsbehov, plan for omstilling og gjennomføringsevne vurderes ved tildeling av tilskudd.

Sametinget kan også vurdere å forlenge fristene for utbetaling.

Sametinget øker også de direkte tilskuddene til Sápmi næringshage og Dáiddadállu.

Tilskudd til variert næringsliv

Innenfor småskalamat/lokal mat er det behov for å avhjelpe den vanskelige markedssituasjonen som sannsynligvis vil komme for reinkjøtt. Det vil bli mindre omsetning/etterspørsel etter reinkjøtt som følge av at restauranter og storhusholdninger må holde stengt. Det kan bla. gis tilskudd til kampanjer/produktutvikling som bidrar til å holde interessen oppe for reinkjøtt.

Sametinget har vedtatt følgende endringer i regelverket for variert næringsliv:

 • Inntil 50% tilskudd til investeringer. Maksimalt tilskudd inntil kr. 500 000. Endret fra dagens 35%.
 • Inntil 75% tilskudd til utviklingsprosjekter(myke investeringer). Maksimalt tilskudd inntil kr. 500 000.
 • For investeringer som gir lokal videreforedling og økt omsetning av mat fra samiske områder, tilleggsnæringer i reindrift, kombinasjons- og utmarksnæring kan du få inntil 50 % tilskudd til investeringer og maksimalt tilskudd er kr 500 000.
 • For utviklingstiltak som gir lokal videreforedling og økt omsetning av mat fra samiske områder, tilleggsnæringer i reindrift, kombinasjons- og utmarksnæring kan du få inntil 75 % tilskudd til utviklingstiltak og maksimalt tilskudd er kr 500 000.

Søk tilskudd her

Samisk reiseliv – søkerbasert tilskudd

Samisk reiseliv er inne i en svært krevende periode med plutselig bortfall av inntekter. Det gjelder både opplevelsesbedrifter, overnattingsbedrifter og mat- og restaurantbransjen. Disse bedriftene må både tenke overlevelse på kort sikt og utvikling og omstilling på litt lengre sikt. Gjennom denne ordningen vil Sametinget stimulere til utvikling og omstilling til en mer bærekraftig og grønnere økonomi etter koronakrisen.

Eksempelvis under samisk reiseliv ser vi behovet for en felles markedsføring, nye markeder og utvikling av nye konsepter med vekt på andre verdier som bærekraft, grønn økonomi og lokal marked.

Sametinget øker rammene for samisk reiseliv og økte støttesatser. Dette for å bidra til økt gjennomføringsevne og mindre krav til egenkapital.

Sametinget har vedtatt følgende endringer i regelverket for samisk reiseliv:

 • Inntil 50% støtte av godkjente kostnader til investeringer. (uendret)
 • Inntil 75% støtte av godkjente kostnader til utviklingstiltak.
 • Maksimalt tilskudd er kr. 900 000.
 • Ved investeringer kan ikke eget arbeid overstige 20% av godkjente kostnader. (uendret)
 • Ved utviklingstiltak kan ikke eget arbeid overstige 30% av godkjente kostnader.

Søk tilskudd her

Kreative næringer – søkerbasert tilskudd

Mange av våre kunstnere og kulturarbeidere har mistet mye av inntektsgrunnlag på grunn av korona-tiltakene med avlyste og stengte arrangement. Det er viktig å bidra til mer aktivitet ved å stimulere til utviklingstiltak i tider med mindre annen aktivitet.

Sametinget har vedtatt følgende endringer i regelverket for kreative næringer:

 • Inntil 50% støtte av godkjente kostnader til investeringer. (uendret)
 • Inntil 75% støtte av godkjente kostnader til utviklingstiltak.
 • Prioriteringer under utviklingstiltak er faglig utvikling gjennom kompetansetiltak, markedsutvikling, markedsføring, visuell profil og lignende.
 • Ved investeringer kan ikke eget arbeid overstige 20% av godkjente kostnader. (uendret)
 • Ved utviklingstiltak kan ikke eget arbeid overstige 30% av godkjente kostnader.

Søk tilskudd her

Fristforlengelse

Foretak/bedrifter som opplever forsinkelser i gjennomføringen av prosjektet, får mer tid til å ta stilling til tilsagn om finansiering og vi kan forlenge fristene for utbetaling. 

Du kan søke om fristforlengelse ved å sende mail til samediggi@samediggi.no

Økt ramme til Sápmi næringshage 

Næringshagene gjør en uvurderlig jobb i disse tider med veiledning og oppfølging av bedrifter. Vi ser behovet for spesielt å øke rammene til Sápmi næringshage for at de skal kunne ha fokus på og kapasitet til utvikling og oppfølging av bedriftene, herunder også ad-hoc midler for å igangsette mindre utviklingsprosjekt.

Direkte tilskudd til Sápmi næringshage økes med kr. 400 000 fra kr. 412 000 til kr. 812 000.

Økt ramme til Dáiddadállu – direkte tilskudd 

Kunstnerkollektivet Dáiddadállu er både et utviklingsverksted og viktig infrastruktur for mange kunstnere. Det er behov for økt tilrettelegging og økt aktivitet i denne perioden. Dáiddadállu vil være en pådriver for kompetansetiltak, utviklings- og omstillingstiltak, nye markedstiltak og lignende overfor kunstnere. Dáiddadállu kan også bistå mange kunstnere med formidling av kunnskap om sentrale ordninger i denne perioden.

Direkte tilskudd til Dáiddadállu økes med kr. 200 000 fra kr. 100 000 til kr. 300 000.