Samiske eldre er en ressurs for samfunnet

Sametingsrådet har i Beaiveálgu–erklæringen sagt at de vil legge frem en eldrestrategi. Eldrestrategien, Sámi vuorasolbmot, skal forplikte Sametingsrådet i politikk og prioritering for alle saker som angår samiske eldre spesielt.

Berit Marie P. E. Eira Kenneth Hætta

Samiske eldre er en ressurs for samfunnet, og dette løftes frem i strategien. Samiske eldre er bærere av samers felles historie og kunnskap, og er formidlere av de samiske verdiene. De eldre har mye kunnskap og viten om språk, kultur og ikke minst tradisjonell kunnskap og tradisjonelle næringer 

— Eldres erfaringer er viktig for det samiske samfunnet, og må komme fremtidige generasjoner til gode. Bosetningsmønster har endret seg gjennom tiden, og vi ser at unge i dag ikke har like mye kontakt med eldre. Det medfører at mye tradisjonell kunnskap er i fare for å gå tapt. Sametingsrådet ønsker å bidra til at generasjonsfellesskap og kunnskapsoverføring er mulig. Det må legges til rette for at viktig kunnskapsoverføring kan skje naturlig, og at det finnes arenaer hvor dette er mulig. Derfor vil Sametingsrådet som oppfølging av strategien, fremme en handlingsplan for Sametingets eldrestrategi, sier sametingsråd Berit Marie Eira (JSL).

Sametinget ser også at samisk språk og kultur ikke blir ivaretatt hverken i sentrale satsinger, eller i kommunale og lokale tjenester. Sametinget vil oppfordre og utfordre myndigheter og andre til å ivareta samisk språk og kultur i ulike sammenhenger. Det være seg helse og omsorgstjenester, eller kulturtilbud og fritidsaktiviteter til eldre.

Sametinget vil med Sametingets eldrestrategi påvirke og arbeide for at samiske eldre får en verdig alderdom, er en ressurs for samfunnet, neste generasjon samer og fremtiden, og får leve sine liv som likeverdige samer og likeverdige mennesker.

Mange samiske eldre ønsker å være aktive deltakere og medlemmer av det sosiale fellesskap der de bor, også når de er blitt pensjonister. Eldre skal ha mulighet til å bidra i de samfunn de lever i, fordi deres bidrag er viktig for samfunnet og lokalmiljøet, og gir eldre tilhørighet, mening og en bedre livskvalitet.

— Sametingets eldreråd er også en ressurs som er til stor nytte for Sametingsrådet i vårt arbeid. Og Eldrerådet har også hatt en sentral rolle i utforming av strategien, og de har hatt kontakt med andre samiske eldre rundt om i landet, og på den måten bidratt med å få inn eldres stemme i strategien, sier sametingsråd Eira.

Sametingsrådet vil også i oppfølgingen av strategien ha behov for bistand fra Sametingets eldreråd.

— Samfunnet har endret seg og det har betydning for eldres liv også. Flere av dagens eldre er friskere og sprekere enn tidligere, og levealderen har økt. Teknologien er bedre utviklet og ført til store endringer som har både positive og negative konsekvenser for de eldre, og der samisk språk ikke alltid er tilstrekkelig ivaretatt. Dette er også noe Sametinget vil fortsette å påpeke både for sentrale myndigheter og kommuner, slik at også samiske brukere kan ha nytte av velferdsteknologien, avslutter sametingsråd Berit Marie Eira (JSL).