Konsultasjoner mellom Sametinget og Staten

I 2005 ble det inngått avtale om prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget av daværende kommunal- og regionalministeren og sametingspresidenten.

Bakgrunnen for fastsettelsen av konsultasjonsprosedyrene er urfolks rett til å bli konsultert i saker som kan få direkte betydning for dem, jf. ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, artikkel 6.

I Avtale om prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget er det fastsatt prosedyrer for hvordan konsultasjonene mellom statlige myndigheter skal foregå. Ved kongelig resolusjon 1. juli 2005 ble det stadfestet at de avtalte prosedyrene skal gjelde for hele statsforvaltningen.

Statlige myndigheter kan også ha plikt til å konsultere med andre samiske interesser direkte i tillegg til Sametinget. Dette gjelder særlig i saker som berører direkte samiske næringer, slik som reindrifta.

Les mer i Avtalen om prosedyrene for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget.

Det er også utarbeidet en veileder for statlige myndigheters konsultasjoner med Sametinget og eventuelle øvrige samiske interesser.

Les veileder for statlige myndigheters konsultasjoner med Sametinget og eventuelle øvrige samiske interesser.