Lovgrunnlaget

Kommuner og andre planmyndigheter skal i sitt planarbeid sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv, jamfør Lov om planlegging og byggesaksbehandling, § 3-1.

Planmyndighetene skal bidra til at naturgrunnlaget ikke trues gjennom tiltak og utbygginger. Samisk kulturutøvelse og næringer som er truet og sterkt presset, som kulturbasert høsting, utmarksnæringer, sjøsamisk fiske og kombinasjonsbruk og reindrift, må det tas spesielt hensyn til i planarbeidet.