Ny verdiskapning i verneområder

Verneområder benyttes i økende grad til naturbasert reiseliv og annen ny næringsutøvelse.

Sametinget mener at tilrettelegging for verdiskapning i nasjonalparker og andre større verneområder skal skje på en måte som ivaretar eksisterende samiske næringer. Sametinget skal jobbe for dette i verneområder som er etablert i tradisjonelle samiske områder:

  • tilrettelegging for økt ferdsel og ny næringsaktivitet ikke skal skje på bekostning av eksisterende samiske næringer og brukergrupper og uten at man har sett på konsekvensene for naturgrunnlaget for samisk kultur og næringsutøvelse.
  • verdiskapning skal gagne samiske rettighetshavere.
  • samiske lokalsamfunn sine behov stilles foran besøkendes og nye brukergruppers behov i tilrettelegging for bruk av verneområder.
  • informasjonsmateriell om verneområdene skal bidra til at besøkende får kunnskap om og forståelse for den samiske bruken av området.
  • samisk reiseliv har muligheter for å utvikle seg i verneområder

Mer om Sametingets verneområdepolitikk: Sametingsmelding om areal og miljø (PDF, 4 MB)