Perspektiver til fremtidig areal- og miljøpolitikk i Sápmi

Rapporten Perspektiver til fremtidig areal- og miljøpolitikk i Sápmi ble utarbeidet i forbindelse med arbeidet av Sametingets areal- og miljømelding i 2015.

Formålet med meldingsarbeidet var å forme en overordnet, forutsigbar politikk innenfor areal- og miljøfeltet, basert på et solid og faglig oppdatert kunnskapsgrunnlag. På bakgrunn av dette ble forskere innenfor aktuelle fagfelt engasjert til å samle eksisterende kunnskap og nyere forskning om utfordringer det samiske samfunnet står ovenfor i areal- og miljøpolitikken de kommende årene. Artikkelsamlingen omhandler om samiske interesser i kommunal planlegging, forvaltning av sjøarealer, verneområder og tradisjonell bruk, bruk og bruksrettigheter i utmarka, tap av reinbeiteland og bruk av tradisjonell kunnskap i forvaltningen.

Les rapporten Perspektiver til fremtidig areal- og miljøpolitikk i Sápmi (PDF, 4 MB)