Planlegging i sjø

Planlegging i sjø skal sikre naturgrunnlaget for samisk, kultur næring og samfunnsliv. Folkerettslige konvensjoner skal i likhet med planlegging på land følges for å ivareta dette.

Sametingets planveileder gjelder for planlegging og vedtak som kan få virkninger på naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv i det tradisjonelle samiske området på land og i sjø ut til en nautisk mil utenfor grunnlinjen.

Områder med sjøsamisk innslag omfattes av deltakerlovens bestemmelse §21 og havressursloven 7g viser til forvaltningens ansvar å ivareta det materielle grunnlaget for samisk kultur.