Sametingets planveileder

Vi anmoder kommuner og andre som jobber med planlegging i samisk områder til å ta i bruk Sametingets planveileder.

Sametinget ser medvirkning fra samiske interesser som viktig og verdifullt i planarbeid. Samiske interesser og lokalsamfunn vil kunne være reinbeitedistrikt eller siida, bygdelag, utmarkslag, laksefiskelag, fiskarlag, sauebeitelag, forening og andre interesseorganisasjoner. Samiske kultursentre, museer og lignende i kommune eller region kan ha foretatt dokumentasjonsarbeid av tradisjonell kunnskap som vil kunne være relevant i denne sammenheng.

Sametinget anmoder kommuner og andre om å få frem tradisjonell samisk kunnskap om bruken av områder gjennom planprosessen og tillegge denne kunnskapen like stor vekt som den forskningsbaserte kunnskapen i planarbeid.

Les Sametingets planveileder (PDF, 934 kB)