Foreldreutvalget for barnehager - FUB

Foreldreutvalget for barnehager er et nasjonalt utvalg for foreldre med barn i barnehage.

FUB ble for første gang oppnevnt av Kongen i statsråd 25.06.2010 og fungerte fra 1. august samme år. 

Medlemmer i FUB 2024-2027:

Tor Eirik Rasmussen, leder
Sahra Jaber, nestleder
Einar Olav Larsen
Synne Berteussen-Sandberg
Erik Lølandsmo
Amalie Ristin Rimpi, oppnevnt av Sametinget
Tone Pettersen, varamedlem
Steffen André Kvalheim, varamedlem

FUB er et selvstendig rådgivende organ for og med foreldre med barn i barnehagen. FUB er også en høringsinstans for Kunnskapsdepartementet i saker om samarbeid mellom hjem og barnehage. Gjennom informasjon og veiledning overfor foreldrene, skal FUB styrke foreldreengasjementet og foreldreinnflytelsen i barnehagen.

FUB skal jobbe etter følgende hovedmål:
"Samarbeidet mellom hjem og barnehage skal bidra til at alle barn i barnehage får et best mulig tilbud."

Les mer om og kontakt Foreldreutvalget for barnehager – FUB

Samarbeidsavtale med Sametinget

Sametinget signerte samarbeidsavtale med Foreldreutvalg for barnehager (FUB) og Foreldreutvalg for grunnopplæring (FUG) 9. juni 2022. 

Her er noen av punktene i samarbeidsavtalen:  

  •  At alle barn og unge skal ha et trygt, godt og sikkert skolemiljø  
  •  At alle barn og unge skal føle seg sett og møtt for den de er  
  •  Barn og unges rett til samiskspråklig opplæring i og på samisk  
  •  Gjøre FUG og Sametinget til synlige aktører og støttespillere innenfor den samiske skolesektoren  

Les samarbeidsavtalen mellom Foreldreutvalg for barnehager (FUB) og Sametinget i perioden 2022-2024 (PDF, 66 kB)