Samisk barnehagetilbud

Med samisk barnehagetilbud menes et tilbud der innholdet i barnehagen bygger på samisk språk og kultur.

Barnehagen skal styrke barnas identitet som samer ved å fremme bruken av samisk språk og ved å fremme, bruke og utvikle samisk språk og kultur. Barnehagen ledes av samiskspråklige pedagogisk personale.

Det samiske barnehagetilbudet kan deles inn i følgende kategorier:

a) samiske barnehager og samisk avdeling i norske barnehager
b) barnehager med tilbud om samisk språkopplæring.

Sametinget legger til rette for samisk barnehagetilbud gjennom politikkutvikling og forvaltning av tilskudd til barnehagene. Barnehager som gir et samisk barnehagetilbud kan søke på de ulike tilskuddsordningene. Tilskuddsordningene er beskrevet i Sametingets budsjett. 

Sametinget har flere samarbeidspartnere som jobber sammen med oss for å nå våre mål: KunnskapsdepartementetUtdanningsdirektoratetStatsforvalteren og Foreldreutvalget for barnehager

Les mer:

Brosjyre om det samiske barnehagetilbudet (PDF, 948 kB)

Veileder for barnehager med samiske barn (PDF, 3 MB)

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (PDF, 2 MB)