Grunnopplæringsløpet

Samisk språk, kultur og tradisjonell kunnskap er grunnleggende verdier i samisk grunnopplæring.

Det er viktig at samiske barn og unge får lære sitt eget språk, lære på sitt eget språk, lære om samisk samfunnsliv, historie og tradisjoner gjennom hele det 13-årige skoleløpet på grunnskole og videregående opplæring. Dette er med på å styrke deres samiske identitet, gi de trygg forankring i egen kultur og forståelse av å være del av en større sammenheng som samer og urfolk. Sametinget er opptatt av en helhetlig samisk utdanningspolitikk.

Sametinget arbeider for: 

  • At det samiske perspektivet ivaretas i nasjonal, nordisk og internasjonal politikk for utdanning og forskning. 
  • At det samiske perspektivet ivaretas i lovverk og styringsdokumenter for grunnopplæringen.
  • At samer får den kompetansen, de kunnskaper og ferdigheter som kreves for å klare seg i livet,  for å kunne verne om og utvikle samisk språk, samiske samfunn og delta aktivt i det samiske, nasjonale og   internasjonale samfunnet. 
  • At ikke-samer får gode kunnskaper om samisk kultur, samfunn og historie.