Foreldreutvalget for grunnopplæringen - FUG

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et nasjonalt og uavhengig organ som gir tips og veiledning til foreldre om samarbeid mellom hjem og skole.  

FUGs utvalg består av syv medlemmer som kommer fra ulike deler av landet og har barn i skolen. Medlemmene har bakgrunn som aktive foreldrerepresentanter på skolen. Sametinget utnevner samisk representant til FUG.

Medlemmer av FUG 2024-2027:

Ståle Sand Kalkvik, leder
Johanne Marie Olaussen, nestleder
Alf Harald Aronsen
Christopher Sandal Donné
Jeanette Trondsdatter Guttormsen
Attia Mirza Mehmood
Lill-Therese Varsi, utnevnt av Sametinget
Elisabeth Teige, varamedlem
Yngve Søderholm-Nodland, varamedlem

FUG ble opprettet i 1976 og er lovhjemlet i opplæringsloven § 11-9. Fra 2009 fikk FUG utvidet sitt mandat til også å omfatte første året i videregående opplæring. Fra samme dato ble navnet endret fra Foreldreutvalget for grunnskolen.

FUG har felles sekretariat med Foreldreutvalget for barnehager.

Les mer om og kontakt Foreldreutvalget for grunnopplæringen - FUG

Samarbeidsavtale med Sametinget

Sametinget signerte samarbeidsavtale med Foreldreutvalg for barnehager (FUB) og Foreldreutvalg for grunnopplæring (FUG) 9. juni 2022. 

Her er noen av punktene i samarbeidsavtalen:  

  •  At alle barn og unge skal ha et trygt, godt og sikkert skolemiljø  
  •  At alle barn og unge skal føle seg sett og møtt for den de er  
  •  Barn og unges rett til samiskspråklig opplæring i og på samisk  
  •  Gjøre FUG og Sametinget til synlige aktører og støttespillere innenfor den samiske skolesektoren  

 Les samarbeidsavtalen mellom Foreldreutvalg for grunnopplæring (FUG) og Sametinget i perioden 2022-2024 (PDF, 70 kB)