Sametingets supplerende rapport til FNs barnekomité (2016)

I forbindelse med Norges periodiske rapportering om oppfølgingen av FNs barnekonvensjon, har Sametinget i 2016 sendt en supplerende rapport til FNs komité for barns rettigheter. 

Sametinget er opptatt av at samiske barns oppvekstsvilkår skal være trygge og gode, samt bygges på og imøtekomme deres språk- og kulturbakgrunn. De skal oppleve å bli ivaretatt og få muligheten til utvikling på deres egne vilkår. På bakgrunn av Sametingets vurdering om at disse rettighetene ikke er godt nok ivaretatt, oversendte Sametinget en supplerende rapport til FNs komité for barnets rettigheter i 2016. Den supplerende rapporten er forankret i Sametingets vedtak i sak 34/16 Barnekonvensjonen og samiske barns rettigheter.

Les: Sametingets supplerende rapport til FNs komitè for barns rettigheter 2016 (PDF, 399 kB)

Engelsk versjon: The Sámediggi’s Supplementary Report to the UN Commitee on the Rights of the Child (PDF, 405 kB)