Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI)

Sametinget gir direkte tilskudd til Internasjonalt Samisk Filminstitutt, og målet er at samisk film og samiske filmskapere har et høyt internasjonalt nivå.

Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI) ble etablert i 2007 og i 2014 ble instituttet anerkjent som et internasjonalt samisk filminstitutt.

Gjennom direkte tilskudd til Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI), ønsker Sametinget å bidra til at filminstituttet gis rom for å arbeide aktivt med utviklingen av samiske spillefilmer og serier. Målgruppen er samiske filmarbeidere og produsenter både i Norge, Sverige, Finland og Russland. ISFI skal også arbeide for å fremme urfolksfilm og samarbeid mellom ulike filmmiljøer for urfolk i verden.

Instituttet skal styrke samisk filmproduksjon og løfte både kompetansen og de økonomiske mulighetene for samisk film produksjon. I tillegg skal ISFI utvikle og styrke samarbeidet mellom urfolks filmselskaper internasjonalt.

Sametinget ser viktigheten med at ISFI i samarbeid med andre urfolksinstitusjoner bidrar til utvikling og styrking av samarbeidet mellom urfolks filmselskaper internasjonalt. 

Internasjonalt Samisk Filminstitutt AS eies av Kautokeino kommune og Sametinget i Norge. Sametingets representant i styret er styremedlem Gunn Britt Retter.