Teatre

Sametinget har en tilskuddsordning for teatre, hvor målet er at de etablerte samiske teatrene kan utvikle seg kunstnerisk, produsere samisk scenekunst på høyt nivå og kan turnere med scenekunst som gir kulturopplevelser og synliggjør samiske språk

For Sametinget er det viktig at samiske teatre har rammer til å fremføre og formidle samisk kunst på et høyt nivå og til et stort publikum. De samiske teatrene som får tilskudd i år er Beaivváš Sámi Našunálateáhter, Åarjelhsaemien Teatere og Sámi mánáidteáhter - Tana kommune.

Beaivváš Sámi Našunálateáhter

Sametingsrådet har oppnevnt styremedlemmer og varamedlemmer til styret i Beaivváš Sámi Našunálateáhter AS for perioden 2020-2024. De oppnevnte fra Sametinget er:

Styreleder: Maria Utsi (ny), vara: Máret Anne Sara (gjenvalg)
Styremedlem: Gisle Stenersen (ny), vara: Ole Henrik Bjørkmo Lifjell (ny)
Styremedlem: Inger Elin Utsi (gjenvalg), vara: Ada Einmo Jürgensen
Styremedlem: Asta Balto (gjenvalg), vara: Ken Are Bongo

Nye lokaler til Beaivváš Sámi Našunálateáhter

Sametinget har over mange år arbeidet opp mot regjeringen for å få et nytt bygg til Beaivváš. Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet ga senhøsten 2018 et nytt oppdrag til Statsbygg om prosjektavklaring av samlokalisert nybygg for Samisk videregående skole og reindriftsskole og det samiske nasjonalteateret. Statsbygg har i 2019 gjennomført en avklaringsfase med tilhørende rapport om oppstart av et forprosjekt. Rapporten er overlevert til de to oppdragsdepartementene. Sametinget har vært involvert i prosessene, og har i 2019 bidratt til Statsbyggs arbeid som deltaker i prosjektrådet, hvor blant annet etablering av felles samfunns- og effektmål er utarbeidet. Samarbeidet mellom Sametinget, skolen og teateret har vært godt og konstruktivt i denne fasen og har gitt et godt utgangspunkt for de løsningene som velges.

En egen sak om byggeprosessen ble behandlet i Sametingets plenum i sak 37/19. Sametinget sluttet seg der til forslaget om et samlokalisert nybygg i Guovdageaidnu for Beaivváš Našunálateáhter og Samisk videregående skole og reindriftsskole. Sametinget ga sin tilslutning til de samfunns- og effektmål som er utarbeidet av partene i prosjektrådet, og til prosjektavklaringen så langt, og ba regjeringen bidra til at forprosjektfasen iverksettes så snart som mulig.

Sametinget vil i 2020 følge opp prosjektering av et nytt bygg til teateret. I forbindelse med prosjektering av nytt bygg er samfunnsmålet i forbindelse med utbyggingen at Sámi Našunálateáhter Beaivváš skal styrke samisk identitet, språk og kultur ved å bevare og utvikle den samiske forteller- og scenekunsten.

Les Beaivváš sámi našunálateáhter - Mulighetsstudie (PDF, 2 MB)

Åarjelhsaemien Teatere

Åarjelsaemien Teatere arbeider for å fremme og utvikle sørsamisk scenekunst. Åarjelhsaemien Teatere AS eies av Sametinget, Nordland Fylkeskommune og Rana kommune.

Styret velges hvert 2. år. Sametingets representanter i styret er styreleder Svein Ole Granefjell og vara Marja Lisa Thomasson.

Sámi mánáidteáhter

Sámi mánaidteáhter i Tana har siden 2014 mottatt direkte tilskudd fra Sametinget. Teateret er en viktig arena for å utvikle nye talenter og har gjort mye for å synliggjøre det samiske språket som et scenespråk for barn og unge. Tana kommune finansierer sammen med Sametinget driften av teateret. Forutsetningen for Sametingets bevilgning er at Tana kommune opprettholder sin andel av bevilgningen til teateret.