Samiske medier

Medier er en viktig del av samfunnet og samfunnsdebatten. Det er viktig for Sametinget å bidra til å bygge opp og styrke samiske medier. Det er også viktig at samisk språk, kunst og kultur kommer til syne i ulike medier og på ulike plattformer, og at det er høy kvalitet på dette.

I en tid da mediemangfoldet tar en større og større plass, er det spesielt viktig at samiske medier kan være med på å bidra til samfunnsengasjement. I et språkbevarings- og språkutviklingsperspektiv har de samiske mediene også et spesielt potensial til å synliggjøre de samiske språkene, både gjennom skriftlige medier, etermedier og gjennom å ta i bruk de nye mulighetene som internett gir.

Sametinget gir direktetilskudd til åtte ulike samiske publikasjoner og medieaktører. Disse bidrar på ulike måter, og på ulike plattformer, til å fremme samisk språk, kunst og kultur for ulike målgrupper og for forskjellige alderstrinn.

Direktetilskuddene til publikasjoner og andre medier skal bidra til arenaer der samisk språk, kultur og samfunnsliv har en uavhengig stemme, og er identitetsskapende.

Sametingsrådets redegjørelse om samiske medier (PDF, 2 MB)