Samiske medier

Overordnet mål for Sametingets mediepolitikk er å legge til rette for gode rammebetingelser for samiske medier og et sterkt og uavhengig samisk mediemangfold for det samiske folk. Det må sikres samisk selvstyre på mediefeltet, i tråd med retten til selvbestemmelse, ILO 169 og FNs erklæring om urfolks rettigheter. Et godt mediemangfold er en forutsetning for ytringsfrihet og demokrati.   

Mediene er en av bærebjelkene i samfunnet. De frie og uavhengige redaktørstyrte mediene har en grunnleggende rolle i demokratiet, som hegner om ytringsfrihet, pressefrihet og informasjonsfrihet. Dette er verdier som ikke er en selvfølge overalt i verden, og som stadig utfordres. Mediene er viktige bindeledd mellom individ og samfunn, og har et viktig samfunnsoppdrag med å sette agenda, påvirke og å stille kritiske spørsmål til makthavere og samfunn for øvrig. 

Mediemangfold er en forutsetning for ytringsfrihet og demokrati. Mediene har et stort ansvar med å oppdatere befolkningen om hva som skjer i samfunnet både lokalt og globalt. De redaktørstyrte mediene står for spredning av offentlig informasjon, beredskap i krisesituasjoner og for demokratiske prosesser og sosial kontakt. Mediene er viktige arenaer for den offentlige samtale, de bidrar til å sette dagsorden og er med på å forme vår oppfatning av samfunnet. De er også viktige for språkrøkt og språkutvikling.  

Sametingets mediemelding 

I henhold til sametingsrådets Biejjienaalkoe-erklæring er det utarbeidet en sametingsmelding om samiske medier, vedtatt i plenum i 2023. Mediemeldingen DÏJREGUEDTIJE beskriver Sametingets mediepolitikk med egne mål og delmål, samt vedtatte strategier. Sametinget er opptatt av at mediene bør gjenspeile mangfoldet i det samiske samfunnet og de ulike samiske språkene, inkludert ume-, pite- og skoltesamisk, og at det samiske folk har et sterkt og uavhengig samisk mediemangfold. 

Sametingets mediemelding DÏJREGUEDTIJE 

Sametingets tilskuddsordning for media

Sametinget gir direktetilskudd til åtte ulike samiske publikasjoner og medieaktører. Disse bidrar på ulike måter, og på ulike plattformer, til å fremme samisk språk, kunst og kultur for ulike målgrupper og for forskjellige alderstrinn. 

Tilskuddsordningen har som mål å støtte opp under medier som skaper samfunnsengasjement. For Sametinget er det viktig at samisk språk, kunst og kultur er tilgjengelig på ulike medier, på ulike plattformer og at det produseres og formidles med høy kvalitet.