Marine næringer

Den sjøsamiske kulturen er bygd på fjord- og kystfiske, både som levevei alene, men også i kombinasjon med andre næringer. Fisket i fjorder og kystfarvann, som et materielt kulturgrunnlag, er avgjørende for bo- og sysselsettingen i lokalsamfunnene langs kysten.

Sametingets politikk innen marine næringer har i en årrekke gått ut på å sikre samenes rettigheter til fiske. Sametinget har brukt betydelige ressurser på å få til en fiskeripolitikk som gjør det mulig å fiske lokalt. Dette har skjedd gjennom en forsvarlig forvaltning av de marine ressursene, gjennom styrking av befolkningens kollektive rettighetsgrunnlag og gjennom tilskuddsmidler. Sametinget arbeider fortsatt for en sterkere lokal forankring i forvaltningen av fiskeressursene. Dette for å gi fiskerne større makt og innflytelse når bruken av ressursene avgjøres.

Sametinget jobber kontinuerlig for at befolkningen og fiskerne i sjøsamiske områder skal få benytte sin opparbeidede rett ved alderstidsbruk og sedvane, til fiske og bruk av de marine ressursene i sine områder. Dette innbefatter også retten til sjølaksefiske. Retten i de ulike fiskeriene skal være gratis og av en slik størrelse at en kan leve av det, og gjennom dette også legge til rette for nyrekruttering.

Sametinget har prioritert arbeidet med å finne frem til løsninger som kan bidra til å sikre denne retten.

Gjennom årlige budsjetter setter Sametinget av virkemidler til marine næringer. Ved å gi støtte til investeringer i fartøyer, moderniseringer av lokale mottaksanlegg og bidra til produktutvikling innenfor marin næringsvirksomhet, bidrar Sametinget til å opprettholde og styrke bærekraftige fiskerimiljøer i samiske kyst- og fjordsamfunn.

Les Sametingets årlige sak om fiskeri her:

For 2019