Samisk kunnskapsgrunnlag 2020

Sametinget, Innovasjon Norge Arktis og Forskningsrådet ved de regionansvarlige i Nord-Norge har i fellesskap utformet et kunnskapsgrunnlag som omhandler næringsliv, innovasjons- og forskningsaktivitet innenfor de 25 kommunene som inngår i Sametingets virkeområde for tilskudd til næringsutvikling.

Den felles målsettingen er å bidra til mer forskningsbasert innovasjon innenfor det samiske området, der man overordnet sett konsentrerer seg om næringslivet, men samtidig bidrar til tettere samarbeid med og mellom kunnskapsmiljøer, offentlige aktører og virkemiddelapparatet. Om målsettingen skal oppnås, trenger vi å kjenne de samiske kommunene godt og ha et mest mulig presist bilde av næringsstrukturen, innovasjonssystemet og av forsknings- og innovasjonsaktiviteten. Derfor har vi valgt å utforme et kunnskapsgrunnlag basert på Forskningsrådets erfaring med de regionale kunnskapsgrunnlagene.

Les mer her