Tillit-undersøkelen

Sametinget har sammen med Telemarksforskning igangsatt forskningsprosjektet: «Tillit som faktor i samfunnsutvikling. En studie av tillitsnivå og sammenhengen mellom tillit og vekst i samiske kommuner.»

Sammendrag

I dette forprosjektet undersøkes graden og betydningen av tillit i samiske kommuner. Tillit ses i økende grad som en viktig faktor og driver for innovasjon, utvikling og vekst i både offentlig sektor, privat næringsliv og i offentlig privat samhandling. Særlig stor verdi har tillit for nettverksarbeid og delingskultur, og særlig blant små næringsaktører. Det finnes en rekke undersøkelser som understreker betydningen av tillit, delingskultur og nettverksarbeid for småskalaprodusenter og mikrobedrifter. Samisk næringsliv har et stort innslag av enkeltstående mikrobedrifter som ses som viktige i lokal og regional verdiskapning og utvikling. På tross av at mange av forutsetningene for innovasjon, utvikling og vekst for disse bedriftene er til stede, forblir bedriftene små og lite lønnsomme.

Virkning

Sametinget/Sámediggi er en viktig samfunnsutvikler i det samiske området, med oppgave å hjelpe samiske kommuner med å skape vekst i næringsliv og folketall. Det offentlige næringsapparatet mangler imidlertid kunnskap om og bevissthet rundt graden og verdien av tillit, noe som kan hindre innovasjon og synergier. Dette vil prosjektet bidra til å løse. Den primære effekten av prosjektet vil være at det offentlige regionale og lokale næringsapparatet, først og fremst Sametinget/Sámediggi og kommunene, men også f.eks. Innovasjon Norge og Sápmi Næringshage AS, blir bedre i stand til å utvikle og styrke sin rolle som regional og lokal samfunnsutvikler i samiske områder, og dermed øke utviklings- og inntjeningspotensialet hos samiske næringsaktører. Økt kunnskap om tillitsnivået vil danne et svært viktig grunnlag for videre strategisk arbeid for økt overlevelse og vekst blant samiske næringsaktører.

Sametinget har mottatt tilskudd fra RFF til dette prosjektet.