Kronikk: Tilbakeskritt for alles menneskerettigheter med Fremskrittspartiet

Kronikk av sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

Sylvi Listhaug benyttet Fremskrittspartiets landsstyremøte i helga til å gå til angrep på de menneskerettighetene som beskytter samisk kultur. I samme åndedrag går hun i praksis til angrep på alles menneskerettigheter. Dette angår alle og bør være et alvorlig varsku for alle borgere i dette landet.

Urfolksrettigheter handler om et vern mot at vi skal bli overkjørt av majoriteten, og for samene handler det om en rett til å snakke våre språk og utøve vår kultur. Vi har tidligere levd uten denne typen rettigheter, og det holdt på å ta livet av hele kulturen vår. Samenes rettigheter er et vern mot en ny fornorskningspolitikk.

Men myndighetene har et handlingsrom, og også vi samer tilpasser oss. Staten er likevel pliktig til å konsultere samene med mål om å oppnå enighet i saker som kan påvirke samiske interesser. Og i alvorligere saker har samene et absolutt vern etter menneskerettighetene, som ikke kan overkjøres, og hvor det kreves et fritt og forhåndsinformert samtykke før vedtak fattes.

Listhaug sier videre at mange er "kritisk til den makten reindriftsnæringen har til å stoppe og utsette prosjekter som er viktig for å ha levende lokalsamfunn for alle. Dersom internasjonale forpliktelser forhindrer oss i å følge likhetsprinsippet, må vi revidere og om nødvendig trekke oss fra de konvensjoner som forhindrer oss. "

Listhaug driver frem en direkte feilaktig og dypt uansvarlig retorikk der hun påstår at reindrifta hindrer utvikling. Reindrifta har tapt store arealer gjennom årene og må kjempe for egen tilværelse fordi de ikke har noen alternativer. I sak etter sak blir reindrifta overkjørt, og i Fosen-saken er man langt over grensen for kulturutøvelsens muligheter for overlevelse.

I Fosen-dommen er det imidlertid ikke urfolksrettighetene som er grunnlag for dommen. Det er FNs konvensjon om de sivile og politiske rettigheter som er krenket, hvor konvensjonens artikkel 27 verner om minoriteters kulturutøvelse. Urfolksrettigheter er ikke nevnt i konvensjonen. Konvensjonen er nemlig en alminnelig menneskerettighetskonvensjon som bygger på menneskerettighetserklæringen, og som inneholder sentrale menneskerettigheter som blant annet ytringsfrihet og valgfrihet.

Det er denne konvensjonen Listhaug nå tar til orde for å trekke Norge fra. Dette er svært reaksjonært, og alle varsellamper bør blinke. Fremskrittspartiet foreskriver altså alvorlige tilbakeskritt for å bøte på en skandaløs serie av statlige feilvurderinger og uriktige beslutninger som har resultert i et pågående menneskerettighetsbrudd i Norge.

Mitt håp er at flertallet i befolkningen forstår at menneskerettighetene angår deres egne rettigheter. Det å ikke følge opp en Høyesterettsdom der brudd på menneskerettighetene er konstatert, innebærer en alvorlig trussel mot rettsstaten vi lever i.  Som Manic Street Preacher sier det: "If you tolerate this your children will be next."