PRD: Háliidit ásahit nuvttá sámegielat mánáidgárdde fálaldaga lullelis Davvi-Romssa ja Finnmárkku

Sámediggeráđđi evttoha nuvttá sámegielat mánáidgárdesajiid daidda mánáide geat ásset lullelis ráđđehusa doaibmaguovllu mii lea Davvi-Romsa ja Finnmárku. Dát evttohus lea oassin Beaiveálgu-julggaštusas mainna háliidit sihkkarastit sámemánáid vuoigatvuođa sámegielat mánáidgárdde sadjái.

Dát doaibmagoahtá borgemánu 1. beaivve rájes jagis 2023 ja sámediggeráđđi várre 3 miljon ruvnnu dán doibmii boahtte jagi.

– Mii dárbbašat eanet sámegielagiid ja mánáidgárddit leat stuorámus ja deháleamos movttiidahttin arenat mat mis leat. Danne árvala sámediggeráđđi gokčat váhnenmávssu sámi mánáidgárddiin ja dát lea oassin gielaid nannemis. Dát lea maid buorre fálaldahkan guovllupolitihkalaččat, dannego eanaš sámi mánáidgárddit leat sámi báikegottiin ja guovlluin, lohká sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen.

Mikkelsen lohká dán árvalusa dehálažžan nannet sámi gielladoaimmaid ja sávvá ge ahte dáinna vugiin de sáhttet ožžodit eambbogiid  sámi mánáidgárddiide.

Lassi fálaldat dasa maid ráđđehus lea juo árvalan

Ráđđehus árvala iežaset stáhtabušeahtas jagis 2023 ahte Finnmárkkus ja Davvi-Romssas leat nuvttá mánáidgárdde sajit.  Sámediggeráđđi čuovvula ge dán árvalusa ja viiddida dan buot sámegielat mánáidgárddiide ja ossodagaide mat leat olggobeale ráđđehusa doaibmaguovllu.

– Sámediggi lea máŋgii deattuhan dárbbu nannet sámi mánáid vuoigatvuođa oaččut sámegielat mánáidgárdesaji. Dát doaibma lea vuosttaš lávkin Sámedikki politihkalaš vuoruheamis rievdit lága, dadjá Mikkelsen.

Giellalokten mii nannešii sámi servodaga

Go fállogohtet nuvttá mánáidgárdde ortnega, de dás maid čuovvu geatnegasvuohta gelbbolašvuođadoaimmas mii nanne mánáidgárddiid giellaovdáneami. 

– Dá lea sámediggeráđi bušeahttaárvalus ja mii háliidat dáinna doarjut vai mánáidgárddiin ovdánit gielladoaimmat ja seammás de addit maid mánáidgárddiide vejolašvuođa álggahit barggu mas čuvvot nana giellamodeallaid.  Áigut maid gulahallagoahtit báikkálaš dásis mánáidgárddeoamasteddjiiguin ja gullat makkár čuolmmat ja dárbbut sis leat  giellaloktemis, lohká Mikkelsen

Dán duorastaga, golggotmánu 27. beaivvi diibmu 08.00, de almmuha sámediggeráđđi iežaset ollislaš bušeahttaárvalus boahtte jahkái.

Jus háliidat dahkat jearahallama dahje leat gažaldagat, de válddát oktavuođa sámediggeráđiin Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), tlf: +47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no dahje politihkalaš ráđđeaddiin Anne Toril Eriksen Balto (Gb) tlf: +47 413 10 027 anne.toril.eriksen.balto@samediggi.no