- Sametinget ser ikke på skitrekk-vedtaket som en åpning for videre utbygging av Rávdnjemuotki/Finnheia.

- Sametinget ser ikke på skitrekk-vedtaket som en åpning for videre utbygging av Rávdnjemuotki/Finnheia.

Sametingets innsigelse til en skitrekk i plan 1875 for Arctic Center på Sállir/Kvaløya ble ikke tatt til følge under gårdagens vedtak i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Det er selvfølgelig tungt at Kommunal- og moderniseringsdepartementet ikke tar vår innsigelse til følge da det er snakk om automatisk fredet kulturminner. Men det er viktig å presisere at departementet har ikke tatt stilling til, og har ikke sagt ja, til hele prosjektet Arctic Center med alt det måtte innebære, sier Keskitalo (NSR). 

Skitrekket inngår i en gjeldende plan for alpinanlegget som ble stadfestet av Miljøverndepartemenet allerede i 2008. Siden da har Arctic center hatt det formelle på plass. Planen har ennå ikke blitt realisert og i 2018 ble det lagt frem nye planer som var i konflikt med reindrift og automatisk fredede kulturminner.  

Sametinget reiste innsigelse til de nye planene. Tromsø kommune tok innsigelsen mot hyttelandsbyen til følge og departementet har ikke godkjent noen hytteutbygging på Rávdnjemuotki/Finnheia. Kommunen vedtok derimot planen for nedre del av alpinanlegget, og det er denne som er behandlet i KMD i nå.

- Sametinget ville at skitrekket fra bunnstasjonen og opp Rávdnjemuotki /Finnheia skulle tas ut av den nye planen for området. Som følge av nye kulturminneundersøkelser, og siden det ikke lenger er planer om hotell- og hytteutbygging på Rávdnjemuotki / Finnheia. Sametinget fikk ikke gjennomslag for dette, sier Keskitalo.

Sametingspresidenten presisere at det er ingenting som tilsier at det er fritt frem med videre utbygging.

- Jeg ser ordlyden i vedtaket fra KMD når det gjelder driftsveien i forbindelse med skitrekket er slik “kun skal legge til rette for tilsyn og vedlikehold av anlegget”, avslutter Keskitalo.