Sámediggepresideanta sárdni Bodø2024 European Capital of Culture rahpamis

Sámediggepresideanta Silje Karine Muotka sártnui Båddådjo2024 eurohpá kultuvrralaš oaivegávpot rahpamis. Dás sáhtát lohkat sámediggepresideantta sártni.

Majestehta Dronnet, buori olbomt.
Háliidan dás álggus árvvusatnit ja čalmmustahttit ahte mii dál leat čoahkkanan guovddáš Sámi báikái, gos julevsámit ja bihtánsámit áiggiid čađa leat ássan. Dáin guovlluin ásset maid davvisámit, åarjelsaemie ja ubmisámit. Háliidan danin maid sávvat didjiide buohkaide bures boahtima Sápmái. 

Sámi kultuvra lea min árdna; mii gulahallá min sielu siskkimusain. Sámi kultuvra johttá ja eallá sihke nationála ja internationála oktavuođain. Sámi kultuvrras leat návccat vuostálastit ja birget, go lea ceavzán ja ovdánan garra roasuid čađa. Duohtavuođa ja soabahankommišuvdna cealká ahte sámi dáiddárat árrat leat leamaš dehálaš vuostejietnan garra dáruiduhttimii, mii vikkai min dáruiduhttit dassái go min kultuvra ja kulturárbi oalát galggai jávkat.

Dáruiduhttin lea dagahan stuorra vahágiid. Ollu sápmelaččain rivvejuvvui sámi kulturmáhttu ja gullevašvuohta. Dál lea áigi divodišgoahtit dáid vahágiid – ja mun doaivvun ahte dáidagis ja kultuvrras lea erenoamáš sajádat dán barggus. Sámi kultuvra lea máŋggabealat ja friddja, mii hástala ja geasuha ja oahpaha. Dáidaga ja kultuvrra bokte sáhttá oažžut ođđa ipmárdusa, dan bokte sáhttá gávdnat vugiid mo gulahallá ja gávnnada. Sámi kultuvra lea veahkkin min oktasaš barggus hukset min boahtteáigásaš servodaga, jus dasa čáhkkejuvvo sadji ja vejolašvuođat.

Sámi dáidda ja kultuvra lea guhkká leamaš oaidnemeahttun majoritehtaservodagas. Dát vuostebiekkat leat jorggihišgoahtán ja Bådådjos lea dál erenoamáš vejolašvuohta čalmmustahttit sámi kultuvrra miehtá Eurohpa dego kultuvrralaš oaivegávpogin. Sámediggi ja Bådåddjo leat hábmen ovttasbargošiehtadusa dego eurohpalaš kulturoaivegávpogin man bokte leat mearridan bidjat searaid ovddidit sámi kultuvrra, sámi doaluid ja ásahusaid olles jagi. 

Mun lean rámis go Bådåddjo2024 lea čielgasit čájehan sihke ambišuvnnaid ja dáhtu loktet sámi kultuvrra, ja dieđan ahte sámi perspektiivvat dán oktavuođas leat stuorra riggodahkan buohkaide. Dávjá mii jurddašat ahte dáruiduhttin dušše váikkuhii minoritehta álbmogii, muhto maiddái majoritehtaservvodat lea massán ollu go eai šat dovdda ja máhte min oktasaš historjjá ja kulturárbbi. Bådåddjo sáhttá danin leat dehálaš arenan máhttoloktemis sámi áššiid ektui, sihke báikkálaččat, miehtá dán guovllu ja riikkaidgaskasaččat. 

Mu sávaldat boahtte áigái lea ahte sámi kultuvra, min dáidda ja gielat šaddet lunddolaš ja seammaárvosaš oasit majoritehtaservodagain. Mii leat vásihan mo stuorit dáhpáhusat ja lágideamit mas sámi kultuvra maid lea oassin, mielddisbuktá stuorit fuomášumi ja ohcaleami sámi kultuvrii. Mun illudan danin vásihit gosa sámi kultuvra johttá Bådåddjo2024 bokte. Eanemusat illudan čuovvut ja oaidnit min čeahpes sámi kulturbargiid čehppodaga lebbejuvvot iešguđetge lávddiide. Sávan lihkku buohkaide!
Giitu!