Sárdni álbmotbeaivvi ávvudeamis Stormenis Bådåddjos

Sámediggeráđi Maja Kristine Jåma sárdni sámi álbmotbeaivvi ávvudeamis Stormenis Bådåddjos.

Gieries gaajhkesh dovnesh,

Gæjhtoe bööredimmien åvteste Saemiej åålmegebiejjiem heevehtidh daesnie Buvvda, Båddådjo. Stoerre earoe munnjien dijjen dajvese båetedh jïh dijjine ektine årrodh biejjiem heevehtidh. 

Takk for invitasjonen til å feire Samenes nasjonaldag med dere her i Buvvda, Båddådjo. Det er en stor ære for meg å komme til deres områder, og få lov å feire med dere. 

Jeg er inspirert.

Av å se så mange ulike gaptah her, som vitner om mangfoldet som dette området representerer, men også om besøk fra hele Saepmie. 

Av å høre folk i alle aldre snakke mange ulike samiske språk. 

Av å kjenne på kraften av samiske kunst- og kulturuttrykk. Våre samiske kunstnere presterer i verdensklasse.

Av å snakke med dere og lytte til det dere brenner for.

Jeg er stolt.

Over Åarjelhsaemien teatere løfter gjennom triologien Bïegke beahteme mange problemstillinger og utfordrer publikum til å tørre å se på verden i et bredere perspektiv.

Over samiske kulturarbeidere og kulturinstitusjoner som bidrar med produksjonen og gjennomføringen av ulike arrangementer denne uken og resten av Båddådjo 2024.

Alle som bidrar til å sette Saepmie på kartet. Og det har man gjort med storm.

Jeg er rørt.

Over dere som tar til motmæle av de mange reaksjonene og debattene som har kommet disse dagene, og som tar ordet for å skape et samfunn med større rom for mangfold av kulturer og språk. 

For Márkomeannu festivalen som har bidratt til å skape trygge møteplasser for samer og for samevenner.

Over dere som sier lahkoe biejjine til oss på gata.

Manne gæjhteles.

Eatnemen åvteste. Aahkah gon aajjah mah vaarjelamme mijjen gieries kultuvreaerpie.

Jeg er takknemlig.

For naturen og landskapet vi lever i.

For våre formødre og forfedre som har bevart vår dyrebare kulturarv.

Samtidig som jeg har store forventninger.

Til oppfølgingen av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, og tiltak som skal reparere våre skader fra fornorskningen.

Til bidrag til kunnskapsløfte om samer og samiske forhold.

For med kunnskap kan forståelse komme, og vi kan nærme oss et samfunn vi ønsker å ha. 

Samer skal få kunne snakke sitt eget språk, oppleve egen kultur og kunne leve liv fri fra samehets.

Året Båddådjo 2024 startet med en storm, og mer vil komme. 

Mer samiske kunst- og kulturopplevelser kan være det vi trenger nå for å skape større forståelse. 

Og på å sette i gang de endringene som må til.

Med en stemme fylt av inspirasjon, stolthet, og takknemlighet

mener jeg at vi, samer og samevenner er klare for å stå i stormen, og det som kommer etter.

Lihkko sämij älbmukbejvijn 

Vuorbbe sámij álmmukbiejvijn

Lahkoe biejjine