Ellen Pautamo jïh Jonar Thomasson saemien gïelebaalhkam Gulliegïele åadtjoeh

Ellen Pautamo jïh Jonar Thomasson saemien gïelebaalhkam Gulliegïele åadtjoeh

Ellen Pautamo (Ergon Máreha Ánne Elle-Máret) Tamperistie jïh Jonar Thomasson Lyjmedistie noerhtelaanti gïelebaalhkam Gulliegïele 2020 åadtjoejægan sotnen saemien gïelebarkoen åvteste.

Lektovre saemien gïelesne jïh kultuvresne Ellen Pautamo Gulliegïele-baalhkam åådtje sov barkoen åvteste goh lohkehtæjja noerhtesaemien gïelesne. Gïelemaehtehtje Jonar Thomasson baalhkam åådtje sov barkoen åvteste åarjelsaemien gïelen åvteste.BildeKlikkForStorVersjonJonar Thomasson  

Soemesne justijseministere Anna-Maja Henriksson baalhkavitnijidie bæjhkoehti daan biejjien Helsinkisnie tjåanghkosne gaskem Nöörjen, Sveerjen jïh Soemen ministerh saemien aamhtesi åvteste jïh saemiedigkiepresidenth.

­– Vaajmoste jïjnjh gæjhtoeh gåabpatjahkide mah baalhkam dåastoeh sijjen vyörtegs barkoen åvteste juktie saemien gïelh eevtjedh. Manne vaajtelem Pautamon jïh Thomassonen barkoe ïedtjem lutnjie saemien gïeli jïh kultuvren åvteste, jïh mijjem skreejrehte dejtie aarvoem vedtedh, Soemesne justijeministere Anna-Maja Henriksson jeahta.

Ellen Pautamo lea akte dejstie ellen vihkielommes almetjijstie juktie maajhööhpehtimmiem saemien gïelide evtiedidh. Dïhte lektovrine barka saemien gïelen jïh kultuvren åvteste virtualskuvlesne Saemien ööhpehtimmiejarngesne. Pautamo lea tjiehpies, kreatijve jïh skreejrije lohkehtæjja mij aaj lohkehtæjjaööhpehtæjjine barka.

Jonar Thomasson lea gïelemaehtehtje jih lyjhkedihks gïelegaaltije mij dovne saemien gïelem jïh dååjrehtimmieh saemien kultuvreste jïh histovrijistie buakta. Thomasson lea vaarjelimmien jïh evtiedimmien åvteste barkeme saemien gïelijste viehkine åarjelsaemien gïelem goerehtalledh. Sov gærjesne Mojhtsijstie lea soptsesh, baakoeh jïh baakoetjïerth tjöönghkeme åarjelsaemien gïelesne.

Baalhka lea 15 000 euro. Daan jaepien göökte baalhkadåastojh guktie baalhka juakasåvva Pautamon jïh Thomassonen gaskem.

BildeKlikkForStorVersjonEllen Pautamo Ulla Isotalo