Gir tilskudd til prøvefiskeprosjekt på kongsnegl

Gir tilskudd til prøvefiskeprosjekt på kongsnegl

Sametingsrådet bevilger Nordkapp-bedriften Sarnespollen Havn AS 323 000 kroner til å gjennomføre et prøvefiskeprosjekt på kongsnegl.

Kongsnegl er en art som det har vært fisket svært lite etter i samiske områder, men som det er stor etterspørsel etter i det asiatiske markedet, særlig i Sør-Korea, og de importerer råvaren i dag særlig fra Storbritannia og Frankrike.

Sarnespollen Havn AS vil prøvefiske for å bevise at det er både kommersielt lønnsomt og bærekraftig mulig å drive med kongsnegl i regionen. Håpet er at dette vil kunne bli en binæring som sikrer inntektsgrunnlag og øker rekrutteringen av yngre fiskere i regionen. Prosjektet vil også bidra til å dra nytte av en uutnyttet havressurs. Til prosjektet har Sarnespollen Havn AS gått inn i et samarbeid med Havforskningsinstituttet.

– Vi er spente på resultatene fra dette prosjektet, og håper at fangst av kongsnegl vil kunne bli en ny fremtidsrettet, lønnsom og bærekraftig næring for fiskere i STN-området, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR). 

Den fangsten som foregår i Norge i dag skjer særlig fra Trøndelag og sørover. Fangst av kongsnegl har i liten grad blitt gjennomført i Troms og Finnmark. Noe av grunnen til dette er trolig en del tidlige forskningsartikler som antyder at bestandene av kongsnegl er større jo lenger sør i Norge man kommer. Påstandene er ikke blitt undersøkt i nyere tid og prosjektet har derfor som ett av sine mål å skaffe mer kunnskap om forekomstene i regionen.

Prøveprosjektet vil ha en varighet på ett år.

Bevilgningen på 323 000 kroner gis fra tilskuddsordningen Tilskudd til primærnæring (marin næring).

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR), mob. +47 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no