Informasjon til media og offentligheten om komitémøter 22. – 26.2.21

Informasjon til media og offentligheten om komitémøter 22. – 26.2.21

På grunn av koronasituasjonen så avholdes Sametingets komitémøter 22.- 26.02.2021 og Sametingets plenumsmøter 8.- 12.03.2021 digitalt. Her er mer informasjon om hvordan media og allmennheten kan følge komitémøtene.

De ordinære komitémøtene er som hovedregel åpne. Komiteene kan imidlertid bestemme å lukke møtet når de ønsker det, jf. forretningsorden § 13. Media som følger komitémøtene, bes om å følge vedtatte kjøreregler for arbeidet i fagkomiteene, punkt 4:

Forholdet til media og offentligheten
a) Det enkelte komitémedlem står fritt til å forfekte sin politikk på et generelt og prinsipielt grunnlag, og også imøtegå andre representanters og partiers oppfatninger og politikk. Medieutspill med basis i drøftelser og ordskifter i komiteen bør ikke skje. Komitémedlemmene må ta hensyn til at drøftingene i komiteene skal være fruktbare og åpne, uten at dette skal skje på bekostning av den enkeltes rett til ytring i det offentlige rom.
b) Komiteene etablerer en konsensus om hvordan de forøvrig ønsker å arbeide i forhold til media.

Vi anmoder media som følger komitémøtene, om å ta kontakt med representantene direkte for å avtale intervjuer dersom de ønsker å følge opp sakene som behandles i komiteene.

Komitémøtene arrangeres via Teams. Nedenfor følger lenker til møtene. Vi ber om at tilhørere i møtene slår av kamera og mikrofon.

Møtet til plan- og finanskomiteen: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad31102d9cceb4a6981b8e61d542c3308%40thread.tacv2/1613562710766?context=%7b%22Tid%22%3a%224a62fe15-6d6f-4bf7-a14b-8a2fc982e549%22%2c%22Oid%22%3a%22fa34e715-7ab6-4a70-bc47-b4843d9755c8%22%7d

Møtet til oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a101657f5d35a44cca2a756847ba6d915%40thread.tacv2/1613563575438?context=%7b%22Tid%22%3a%224a62fe15-6d6f-4bf7-a14b-8a2fc982e549%22%2c%22Oid%22%3a%2290ca56ce-c331-4320-814f-721f300309d4%22%7d

Møtet til nærings- og kulturkomiteen: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a32430f863c5a43d0bf091d3423d719cd%40thread.tacv2/1613377438824?context=%7b%22Tid%22%3a%224a62fe15-6d6f-4bf7-a14b-8a2fc982e549%22%2c%22Oid%22%3a%22ed42d811-ff73-4a12-8a5c-e860ce33dd88%22%7d