Sámis by the coast –åarjelsaemien kultuvre-eatnemem våajnoes darjodh

Sámis by the coast –åarjelsaemien kultuvre-eatnemem våajnoes darjodh

Saemiedigkieraerie lea 400 000,- kråvnah dåårjeme åarjelsaemien museume- jïh kultuvrejarngese Saemien Sijte, prosjektese Beavnardahke II – Sámis by the coast. Prosjeekten ulmie lea daajroem saemien kultuvre-eatnemen bïjre lissiehtidh mearoegaedtiedajvine Södra Norrland jih Trööndelagen mearoegaedtie.

BildeKlikkForStorVersjonMaja Kristine Jåma jïh Silje Karine MuotkaProsjekte edtja daajroem åehpies darjodh åarjelsaemien kultuvrebyjresi jïh histovriji bïjre dajvesne. Edtja aaj saemien gïelem jïh aerpievuekien gïeleåtnoem våajnoes darjodh. Ulmie lea baajedh almetjh buerebelaakan daej dajvigujmie åahpenidh goh saemien kultuvrebyjresh, guktie daate daajroe maahta våaroeminie åtnasovvedh båetijen aejkien evtiedimmesne.

– Daate lea gieltege prosjekte dan åvteste aajkojne åtna mearoegaedtie- jïh vaeriedajvide viertiestidh gosse lea daajroen bïjre, saemiedigkieraerie Silje Karine Muotka (NSR) jeahta.

Saemiedigkie aaj voestes bieliem prosjekteste dåarjoeji, Beavnardahke I, 2018. Prosjekte illedahkine åadtjoeji nedtesæjroe baalka.se/no gusnie bijjieguvviem åarjelsaemien kultuvren jïh histovrijen bijjeli gaavna tïjje doekoe – saemien kultuvremojhtesh nedtesne.

Beavnardahkesne II jarngesne åtna saemiej histovrijem jïh kultuvremojhtesidie sïjse tjöönghkedh jïh systeemen mietie öörnedh, dovne histovrijem arrahsaemiej bïjre mah årroejin jïh/jallh årroeminie mearoegaedtiedajvine Södra Norrland jïh Trööndelage, men aaj histovrijem dej bïjre mah såemiesmearan stuerebe dajvi bijjeli juhtin mearoegaedtie- jïh sislaanten gaskem.

– Arrahsaemiej histovrije mearoegaedtiem lea ånnetji ovnohkens histovrije abpe seabradahkesne, dovne regijonaale jïh nasjonaale. Prosjekte gusnie dej soptsese jïh kultuvre jïh kultuvremojhtesh vielie våajnoes sjidtieh sæjhta stoerre seabradahkenåhtoem utnedh dovne saemien årroejidie jïh jeatjah årroejidie, Muotka jeahta.

Akte histovrije maam almetjh eah mahte damth daan biejjien, lea 1900-låhkoen aalkoelisnie lij jienebh joekehts saemien dåehkieh Saepmien åarjemes dajvine. Lissine båatsoesaemide, lij aaj skåajjesaemieh jïh mearoesaemieh mah joekehtslaakan jieliemassem göölemistie, vijremistie jïh bivtiemistie åadtjoejin, jïh aaj ohtje jåartaburreste, åesiestimmeste jïh goh vytnesjæjjah.

– Daerpies saemien histovrijem jïh saemiej baeliem daejnie dajvine åehpies darjodh. Prosjekte sæjhta viehkiehtidh dam saemien våajnoes darjodh jïh vihkeles daajroem mijjen ektie histovrijen bïjre geerjehtidh, politihkeles raeriestæjja Maja Kristine Jåma (NSR) jeahta.

Jis vielie bïevnesh jallh gihtjehtimmiem sïjhth, gaskesadth saemiedigkieraeriem Silje Karine Muotka (NSR), tell. + 47 984 87 576 jallh e-påaste: silje.karine.muotka@samediggi.no