Sámedikki hálddahus

Sámediggi galgá leat rabas, álki geavaheaddjái ja searvvaheaddji - Sámediggi álbmoga várás. Oktavuohta sámi álbmogiin galgá álo leat vuođđun Sámedikki politihka ovddideamis. Sámedikkis galgá maid iežas barggus leat buorre gulahallan guovddáš, regionála ja báikkálaš eiseválddiiguin.

Sámedikki direktevra

 

Inger Marit Eira-Åhrén

78 47 40 40
971 29 744

Inger.Marit.Eira-Ahren@samediggi.no

Hálddahuslaš ráhkadus

Hálddahus lea sámediggeráđi čađaheaddji orgána. Váldohálddahus lea Kárášjogas, ja Sámedikkis leat oktiibuot ovcci kánturbáikki Finnmárkkus ja Romssas, Nordlánddas ja Trøndelágas. Hálddahusa jođiha direktevra, ja das leat guhtta fágaossodaga ja oktiibuot sullii 150 jahkedoaimma. Fágaossodagat meannudit áššiid ja fállet bálvalusaid sihke politihkalaš eiseválddiide ja olbmuide.

Loga artihkkala Sámedikki kánturbáikkiid birra

Hálddahusas leat earret eará dát rollat:

 • Sámedikki parlameantahálddašeapmi
 • Ráhkkanahttit hálddašanáššiid sámediggeráđđái ja Sámedikki dievasčoahkkimii
 • Sámediggeráđi politihkalaš čállingoddi
 • Doarjagiid meannudeapmi
 • Kulturmuitolága, oahpahuslága ja báikenammalága hálddašanorgána

Fágaossodagat

Sámedikkis leat fágaossodagat main lea ovddasvástádus politihka hábmemis ja hálddašandoaimmain iešguđege váikkuhangaskaoapmesurggiid siskkobealde bušeahtas.

Sámedikki politihkalaš čállingotti direktevra

Rávdná Buljo Gaup

78 47 41 53,
416 45 739

Sámedikki politihkalaš čállingoddi

Sámedikki politihkalaš čállingoddi galgá láhčit, gozihit ja bajásdoallat áššejođu iešguđet fágaossodagaid gaskkas ja hálddahusllaš ja poltihkalaš ovttadagaid gaskkas.

Čállingoddi galgá áimmahuššat Sámedikki parlamentáralaš doaimma, ja plánet lávdegodde- ja dievasčoahkkimiid. Čállingottis lea maid áššemeannudanovddasvástádus Sámedikki válgajienastuslohkui ja organisere Sámedikki rahpama.

Politihkalaš čállingotti jođiha ossodatdirektevra, ja ossodagas leat guokte juhkosa:

 • Politihkalaš ovttastahttin- ja láhčinjuogus
 • Dokumentašuvdna- ja parlameantahálddašanjuogus

Ossodat hálddaša njeallje ohcanvuđot doarjaga.

Bajásšaddan- ja oahpahusossodaga direktevra

Lisbeth Eira

78 48 42 09,
915 16 723

Bajásšaddan- ja oahpahusossodat

Bajásšaddan- ja oahpahusossodagas lea ovddasvástádus ossodaga ovddasvástádussuorggi politihkkaovddideamis ja hálddaša váikkuhangaskaomiid mánáidgárddi, vuođđooahpahusa ja alit oahpu surggiin.

Bajásšaddan- ja oahpahusossodat hálddaša 3 njuolggodoarjaga ja 7 ohcanvuđot doarjaga.

Bajásšaddan- ja oahpahusossodat lea juhkkojuvvon golmma juhkosii ja dat leat:

 • Mánáidgárddi juogus
 • Vuođđooahpahusa juogus
 • Alit oahpu ja dutkama juogus

​Ealáhus-, kultur- ja dearvvašvuođa-ossodaga direktevra

Magne Svineng

78 47 41 57,
915 42 098

​Ealáhus-, kultur- ja dearvvašvuođaossodat

Ealáhus-, kultur- ja dearvvašvuođaossodagas lea ovddasvástádus politihkkaovddideamis ossodaga politihkkasuorggis, ja hálddaša váikkuhangaskaomiid ealáhusa, kultuvrra ja dearvvašvuođa surggiin.

Ealáhus -, kultur- ja dearvvašvuođaossodat hálddaša 17 njuolggodoarjaga ja 15 ohcanvuđot doarjaga.

Ealáhus-, kultur- ja dearvvašvuođaossodat lea juhkkojuvvon njealji juhkosii ja dat leat:

 • Ealáhusjuogus
 • Kulturjuogus
 • Dearvvašvuođa- ja sosiálajuogus
 • Girjerájusjuogus

​Giellaossodat

Giellaossodagas lea ovddasvástádus politihka hábmemis ossodaga ovddasvástádussurggiin, ja hálddaša váikkuhangaskaomiid giellasuorggis, ovttasbargošiehtadusaid ja eará doaibmabijuid.

Giellaossodat hálddaša golbma njuolggodoarjaga ja vihtta ohcanvuđot doarjaga.

Giellaossodagas leat golbma juhkosa ja dat leat:

 • Báikenamma ja gielladikšunjuogus
 • Giellahálddašan- ja politihkajuogus
 • Terminologiijajuogus

Kulturmuito-, areála- ja birasossodaga sadjásaš direktevra

Sten Olav Heahtta

78 48 42 24,
906 77 860

​Kulturmuito-, areála- ja birasossodat

Sámedikkis lea ovddasvástádus kulturmuitosuodjaleames, areála- ja resursahálddašeames ja barggus sámi álbmoga vuhtii váldimis ja mandáhta lea dan vuođul. Beaivválaš barggus lea ovddasvástádus maiddái iešguđege lágain fágasuorggi siskkobealde, muhto plána- ja huksenláhka lea guovddáš láhka dás.

Kulturmuitosuodjalan-, areála- ja birasossodat hálddaša guokte ohcanvuđot doarjjaortnega.

Kulturmuitosuodjalan-, areála- ja birasossodagas leat golbma juhkosa ja dat leat:

 • Areála- ja birasjuogus
 • Sámi kulturárbbi juogus

​Vuoigatvuođa- ja riikkaidgaskasaš-ossodaga direktevra

Hege Fjellheim

78 47 40 47,
994 59 211

​Vuoigatvuođa- ja riikkaidgaskasašossodat 

Vuoigatvuođa- ja riikkaidgaskasaš ossodagas lea ovddasvástádus politihka hábmemis ossodaga ovddasvástádussurggiid siskkobealde, muhto veahkeha eará ossodagaid buot fágasurggiin. Ossodagas lea ovddasvástádus konsultašuvdnašiehtadusas ja bagadusas dan oktavuođas. Ossodat hálddaša váikkuhangaskaomiid vuoigatvuođa ja riikkaidgaskasaš áššesurggiin.

Vuoigatvuođaid ja riikkaidgaskasaš áššiid ossodat hálddaša golbma njuolggodoarjaga ja ovtta ohcanvuđot doarjaga.

Vuoigatvuođaid ja riikkaidgaskasaš áššiid ossodagas lea guokte juhkosa ja dat leat:

 • Vuoigatvuođa juogus
 • Riikkaidgaskasaš áššiid juogus

Lassin fágaossodagaide leat Sámedikkis čuovvovaš hálddahuslaš ovttadagat:

Direktevrra stába

Direktevrra stába lea direktevrra doarjjadoaibma ja čuovvula áššiid maid direktevra dahje jođiheaddjijoavku leat vuolggahan.

Direktevra ja direktevrra stába ii hálddaš oppanassiige doarjagiid.

Hálddahusossodaga direktevra

Tommy Somby

78 47 40 70,
958 22 121

​Hálddahusossodat

Hálddahusossodaga váldoovddasvástádus lea fállat buriid ja kvalitatiivvalaš bálvalusaid ja dasto láhčit diliid nu ahte politihkalaš ja hálddahuslaš dássi sáhttá bargat barggus buoremus vejolaš vuogi mielde. Ossodagas lea maiddái ovddasvástádus fágasurggiid siskkobealde nugo HR ja bálká, dihtorbálvalus ja doaibma, sihkarvuohta, ekonomiija ja bušeahtta.

Hálddahusossodagas leat njeallje juhkosa ja dat leat:

 • Juogus DGT ja doaimma várás
 • HR-juogus
 • Ekonomiija- ja bálkájuogus
 • Bušeahtta- ja ovttastahttinjuogus 

Magne Svineng, ealáhus-, kultur- ja dearvvašvuođaossodat, 78 47 41 57915 42 098

Hege Schanche, sadjásaš juogusjođiheaddji, 78 47 41 04, 457 32 726

​Gulahallanstába

Gulahallanstábas lea ovddasvástádus diehtojuohkin- ja gulahallandoaimmas Sámedikkis.