Gïelelutnjeme - Giellalåpptim - Giellalokten

Sametingets språkstrategi - Gïelelutnjeme - Giellalåpptim - Giellalokten har til hensikt å skape et solid løft for de samiske språkene i hele samfunnet.

Helhetlig og målrettet språksatsing

Sametinget har med denne strategien samlet alle gode forslag til tiltak fra Hjertespråket, våre egne erfaringer og eksisterende tiltak i en helhetlig språksatsing.

Vårt grunnsyn er at samisk og norsk skal være likestilte og likeverdige språk. For å nå et slikt mål vil det være behov for en solid språksatsing på alle samfunnsområder. Denne strategien skal vise en tydelig retning for språkpolitikken, og har som mål å gi en varig endring i samfunnet.

Gïelelutnjeme - Giellalåpptim - Giellalokten er Sametingets langsiktige satsing på samiske språk, og er tenkt gjennomført over flere år. Strategiene er omfattende, og viser Sametingets helhetlige og sektorovergripende språkpolitikk for de kommende år. Den inneholder en rekke konkrete tiltak på ulike samfunnsområder og vil kreve nært samarbeid med både lokale, regionale og nasjonale aktører.

Samiske språk er viktig for den enkelte språkbruker, for den samiske befolkningen og for utviklingen av det samiske samfunnet. Samiske språk handler ikke bare om kommunikasjon, men er nært knyttet til samisk identitet, kulturarv og tilhørighet. Samiske språk er et symbol på vårt fellesskap, vår arv og vårt bånd til våre forfedre. Gjennom språket vokser det frem en tilhørighet, uavhengig av hvilket samisk språk man behersker eller hvor lite eller hvor mye man behersker språket.

Samisk språkpolitikk handler derfor både om å ta tilbake et tapt språk, og utvikling av samiske språk i de områder hvor samisk brukes i dagliglivet. Til tross for ulike språksituasjoner binder språket oss sammen gjennom et felles ønske om bevaring, utvikling og styrking av samiske språk. Samisk språkpolitikk handler også om rammebetingelser, lovreguleringer og om hverdagen for språkbrukere. Samiske språk berører alle samfunnsområder, og en god språkpolitikk må gjenspeile dette. Sametinget ønsker at samiske språk høres, brukes og synes i samfunnet, og Sametingets språkstrategi Gïelelutnjeme - Giellalåpptim - Giellalokten legger fokus på synliggjøring, utvikling, rekruttering og kompetanseheving på alle nivå. Det vil være en særlig satsing på språktilbud for barn og unge. Gïelelutnjeme - Giellalåpptim - Giellalokten setter også fokus på samarbeid og samordning mellom institusjoner, organer og organisasjoner som jobber med samiske språk.

Sametinget vil styrke og utvikle de samiske språkene på alle nivåer innenfor alle samfunnsområder. Vi vil at alle de samiske språkene skal ha gode forutsetninger for utvikling, og at vår språkpolitikk skal bidra til å styrke og utvikle de samiske språkene.

En naturlig del av hverdagen

Sametingets visjon er at samiske språk skal være en naturlig del av samfunnet, og at alle skal gis mulighet til å høre, se og bruke samiske språk på alle samfunnsområder. Samiske språk skal være en naturlig del av hverdagen for både samisk- og norsktalende.

Vår viktigste oppgave i dette arbeidet vil være å skape rom for samiske språk. Det innebærer at vi må legge til rette for opplæring i samisk, bruk av samisk på alle arenaer i samfunnet, vi må ha gode rammebetingelser og et lovverk som sikrer rett til bruk av samiske språk. Vi vil skape rom for samiske språk gjennom ulike satsinger, som vil kreve både menneskelige og økonomiske ressurser, språkfaglig utvikling og endring av dagens rammeverk.

Vi vil at alle samiske språk skal ha gode utviklingsmuligheter, og at vår språkpolitikk skal bidra til vekst og utvikling av de samiske språkene med utgangspunkt i språksituasjonen i de ulike språkområdene. Vi vet at situasjonen for de samiske språkene er forskjellig i de ulike språkområdene, og det er avgjørende at den fremtidige språkpolitikken har dette som utgangspunkt. Samiske språk er mangfoldige, og både geografisk utbredelse, antall språkbrukere og mulighet for bruk av samiske språk er forskjellige. Mens samiske språk i noen områder er i en vitaliserings- og utviklingssituasjon, er språkene i andre områder majoritetsspråk og brukes som naturlig kommunikasjonsspråk i dagliglivet. Vår oppgave er å legge til rette for at alle samiske språk, uavhengig av hvilken språksituasjon språket er i, styrkes og utvikles. Dette gjør vi best i nært samarbeid med de ulike språkmiljøene.

Språkpolitikk er også samepolitikk som omfatter kultur, helse, opplæring, tradisjonelle næringer, justis og barn og unge. Språk omfatter alle områder i samfunnet, og vil derfor være et felles ansvar på tvers av sektorer. For å sikre samiske språk som fullverdige og samfunnsbærende språk på norsk side av Sápmi er språkpolitikken sektorovergripende. Det vil si at alle med ansvar for politikkutvikling og myndighetsutøvelse må ta språkpolitiske hensyn når de utformer og gjennomfører egen sektorpolitikk.

Med en helhetlig og samstemt språkpolitikk der nasjonale, regionale og kommunale myndigheter og andre aktører spiller på lag, skal vi legge til rette for at de samiske språkene blir naturlige og levende språk i samfunnet. Vi skal skape vekst, arbeidsplasser, synlige samiske språk og solide språkmiljø. Oppbygging av robuste språkmiljø gir gode opplæringsmuligheter og skaper rom for utvikling av samiske språk, som igjen er med på å sikre fremtidige språkbrukere.

Våre veivalg for fremtidig utvikling av samiske språk skal legge til rette for økt språkaktivitet gjennom involvering av aktører i hele samfunnet. For vi har tro på at samiske og norsk språk skal kunne være likestilte og likeverdige språk i samfunnet, og at språkene kan styrkes og utvikles side om side. Vi har over lang tid bygget opp kunnskap og erfaring som gjør oss rustet til å ta en ledende rolle i arbeidet for styrking og utvikling av samiske språk.

De tre hovedinnsatsområdene i Gïelelutnjeme - Giellalåpptim - Giellalokten er språktilbud for barn og unge, synliggjøring og samarbeid, og kompetanseheving og rekruttering.