Samiske språkundersøkelser

Rapport - undersøkelse av bruken av samiske språk, 2000

I denne rapporten kommer det fram undersøkelsesresultater om bruken av samisk språk. Man har undersøkt bruken av samisk blant privatpersoner i samiske områder, offentlige institusjoner, samiske organisasjoner og samiske bedrifter. I rapporten viser vi også statistikker som omhandler samiskundervisning.

De viktigste undersøkelsesmetodene har vært telefonintervjuer og spørreskjemaer. Undersøkelsene har blitt utført fra februar til juni år 2000.

Samisk språkråd har hatt hovedansvaret for undersøkelsen. SEG (Sámi Ealáhus- ja Guorahallanguovddáš/Samisk Nærings- og Utredningssenter) har gjennomført undersøkelsen på deres vegne. OPINION, Samisk høgskole m.fl. har også deltatt.

Undersøkelse av bruken av samisk språk - 2000 (PDF, 973 kB)

Kommentarer til rapporten Undersøkelse om bruk av samisk språk, 2000 - Dr.phil. Tove Skutnebb Kangas (PDF, 517 kB)

Bruken av samiske språk, undersøkelse 2004

Formålet med undersøkelsen er å undersøke utvalgte institusjoners bruk av samisk språk i Norge, og også
undersøke interessen for valg av samisk språk i skoler og barnehager. Undersøkelsen omfatter nordsamisk
innenfor utvalgte institusjoner, og vektlegger spesielt sør- og lulesamisk.

Hovedpunktene er følgende:
1. Undersøkelse innenfor institusjoner i forhold til samisk språk
2. Barnehager, som får tilskudd til samiske barnehager
3. Skoler som underviser i og på samisk

Bruken av samiske språk - undersøkelse 2004 (PDF, 832 kB)

Bruken av samiske språk, undersøkelse 2008

Formålet med undersøkelsen er å undersøke utvalgte institusjoners bruk av samisk språk i Norge, og også
undersøke interessen for valg av samisk språk i skoler og barnehager. Siden man hadde en lignende
undersøkelse i 2004, er det også mulig å få en pekepinn om det har skjedd en endring når det gjelder
tilrettelegging av tjenester på og i samisk for befolkningen.

Hovedpunktene er følgende:
1. Undersøkelse av relevante institusjoner i forhold til samisk språk
2. Barnehager, som får tilskudd til samiske barnehager
3. Skoler som underviser i og på samisk

Bruken av samiske språk - undersøkelse 2008 (PDF, 10 MB)

Samisk språkundersøkelse 2012

Rapporten kartlegger den samiske språksituasjonen ut fra en kvantitativ undersøkelse på individnivå og kasusstudier i 12 kommuner. Hensikten med kommunestudiene var å få innsikt i hvilke vilkår samisk språk har rundt om i landet, og hvorvidt kommunene legger til rette for at samer, det samme hvor de bor, skal få innfridd sine rettigheter til opplæring i og eventuelt også på samisk.

Samisk språkundersøkelse 2012 er utført gjennom et samarbeid mellom forskere ved Norut Alta og Nordlandsforskning på oppdrag fra Sametinget.

Samisk språkundersøkelse 2012 (PDF, 3 MB)