Sámi Giellagáldu

Sámi Giellagáldu er et felles nordisk fagorgan for samiske språksaker i Norge, Sverige og Finland. Ifølge UNESCO er alle samiske språk truet. Formålet med Sámi Giellagáldu er å bevare, verne og utvikle den kulturarven som de samiske språkene representerer.

Sámi Giellagáldu arbeider med samisk språkrøkt og fungerer som samefolkets felles sakkyndige fagorgan i saker som omhandler normering av de samiske skriftspråkene. Vi jobber blant annet med normering av terminologi og rettskrivingsregler. I tillegg informerer vi om de samiske språkene, gir råd og veiledning til språkbrukere om bruken av de samiske språkene.

Sámi Giellagáldu er en nyetablert, permanent og selvstendig virksomhet eid av Sametingene i Finland, Sverige og Norge som alle har oppnevnt sine representanter til styret for fire år.

Sámi Giellagáldus styre er øverste organ, og har det overordnede ansvaret for virksomheten. Administrativt er driftsenheten tilknyttet Sametinget i Norge, etter vertskapsmodellen, med hovedkontor i Karasjok.

I mars 2023 etablerte Sámi Giellagáldu språkutvalg for sør-, lule-, nord-, enare- og skoltesamisk språk som har ansvaret for normering av skriftspråk, terminologi og skriveregler. Administrasjonen er i gang med å kartlegge mulighetene for å løse normeringsoppgavene for pite- og umesamisk språk.

Administrasjonen ledes av direktør Mika Saijets.

Sámi giellagáldus styre

Sámi Giellagáldu ledes av et styre hvor alle tre sameting har like stor representasjon. Sámi Giellagáldus styre er blitt valgt for fire år, for perioden 2020-2023. Funksjonstid for styrelederen og nestlederne er halvannet år, deretter velges det ny leder og nestledere.

I styret sitter:
Representanter for Sametinget i Sverige:
Per-Erik Kuoljok, styreleder, Simon Forsmark, varamedlem
David Kroik, styremedlem, Maidi Steinfjell, varamedlem

Representanter for Sametinget i Norge:
Ole Henrik Magga, nestleder i styret, Raimo Valle, varamedlem
Ann-Mari Thomassen, styremedlem, Maja-Lisa Kappfjell, varamedlem

Representanter for Sametinget i Finland:
Nilla Tapiola, styremedlem, Neeta Jääskö, varamedlem
Magreta Sara, styremedlem, Veikko Feodoroff, varamedlem

Mer informasjon finner du på hjemmesidene til Sámi Giellagáldu.