Doarjagat oahpponeavvoráhkadeapmái

Fuom! Várrehussan sáhttet dahkkot dárbbašlaš rievdadusat jagi 2024 vuoruhemiin.

Søknadsfrist

 • 02.05.2024 kl. 16.00.

Søkere må logge inn via ID-porten.

Søknadsskjema (krever innlogging)

Regelverket for denne ordningen

 

Regelverket i PDF-format (PDF, 256 kB)

 

1 Mål og prioriteringer for tilskuddsordningen

1.1 Mål for tilskuddsordningen

 • Sametinget utvikler læremidler på samiske språk i alle fag og som er i tråd med læreplanverket for grunnopplæringen.

1.2 Prioriteringer

Læremidler på sørsamisk:

 • Samisk som andrespråk samisk 2, 9. og 10. Trinn
 • Samisk som andrespråk, samisk 2, 1.-4. trinn
 • Samisk som andrespråk, samisk 3, nivå 5-6 videregående opplæring

Læremidler på lulesamisk:

 • Samisk som førstespråk vg1-vg3
 • Samisk som andrespråk, samisk 2, 8.-10. trinn
 • Samisk som andrespråk, samisk 3, nivå 5-6 videregående opplæring

Læremidler nordsamisk:

 • Samisk som andrespråk - samisk 3, nivå 5-6 videregående opplæring.
 • Samisk musikk og scene

Særskilt tilrettelagte læremidler på nord-, lule- og sørsamisk utover ordinær tilpasning

 • Lettleste bøker for ulike nivå og fagområder, fra 5. trinn og oppover
 • Konkretiseringsmateriell

For særskilte tilrettelagte digitale læremidler innebærer dette tilrettelegging utover allerede eksisterende krav om universell utforming.

Læremidler i samisk for elever med tegnspråk:

 • Samisk 1 eller samisk 2 for elever med tegnspråk, 1.-4. trinn

Prosjekter utenfor de prioriterte fagområder blir vurdert ut ifra begrunnet og dokumentert behov. Det presiseres at selv om Sametinget har prioritert læremidler i ett fag for flere trinn/nivå, kan det fremmes søknad for deler av det prioriterte faget. Det er viktig at det gjøres en grundig vurdering av prosjektets omfang i forhold til prosjektets menneskelige ressurser, og hvor stort omfang som er praktisk gjennomførbar innenfor tidsrammen på inntil 3 år.

Sametinget vil i fremtidige prioriteringer være åpen for utvikling av læremidler, på to eller flere språk parallelt. På den måten sikrer vi samtidigutgivelser på tre samiske språk samt ivaretakelse av det allsamiske perspektivet i læremiddelet. Ett slikt prosjekt må begrenses til å gjelde ett trinn eller ett tema, for å unngå at omfanget blir for stort.

1.3 Kriterier for måloppnåelse

 • Økning av tilgjengelige samiske læremidler innenfor årlige tildelinger.
 • Antall ordinære læremidler
 • Antall særskilt tilrettelagte læremidler
 • På hvilket/hvilke samiske språk er læremiddelet utviklet på?
 • Antall læremidler utviklet i henhold til læreplanverket Kunnskapsløftet 2020 - Samisk eller de gjennomgående fagene på videregående nivå.
 • For hvilket/hvilken årstrinn/nivå er læremiddelet utviklet til
 • Hvilket/hvilken fag/fagområder er læremiddelet utviklet for
 • Type læremiddel

2 Søknadens form og innhold

2.1 Tilskuddsmottaker / Hvem kan søke

 • Forlag, foretak, offentlige og private institusjoner.
 • Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.

2.2 Søknadsfrist

 • Søknadsfrist fastsettes av sametingsrådet.

2.3 Krav til søknaden

 • Sametingets tilskuddsportal skal benyttes for innsending av søknad.
 • Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.
 • Søknaden skal være innenfor Sametingets prioriteringer for tilskuddsordningen.
 • Søknader utenfor de prioriterte fagområder skal begrunnes og behovet dokumenteres.
 • Fullstendig kostnadsoverslag og finansieringsplan for prosjektet/tiltaket, inklusiv annen offentlig finansiering.
 • Den som signerer søknaden, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.
 • Søknaden må være innsendt i Sametingets tilskuddsportal før prosjektet / tiltaket er påbegynt.
 • Søknaden skal inneholde en beskrivelse av hvordan bærekraft/birgejupmi er ivaretatt i prosjektet.
 • Søker plikter å gi Sametinget alle opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.

 

3 Søknadsbehandling

3.1 Søknadsbehandling

 • Søknader vurderes ut fra bærekraft, samt ut fra økonomiske, markedsmessige, tekniske, samfunnsmessige, etiske, faglige og andre relevante hensyn. Sametinget vektlegger særlig likestillings- og mangfoldsperspektiv ved saksbehandling.
 • Strategier, tiltak og fokusområder i Handlingsplan for læremiddelutvikling 2020-2024 revidering er en del av grunnlagsmaterialet for søknadsbehandling
 • Sametinget vil innhente kredittopplysninger om søkeren.
 • Manglende rapporteringer og forsinkelser av ferdigstillelse i tidligere tilskuddssaker vil bli vektlagt.
 • Søknader blir behandlet innen tre måneder etter søknadsfrist.
 • Sametinget kan ved behov spørre etter mer dokumentasjon.
 • Sametinget vil vurdere frist for ferdigstillelse ut ifra tiltakets omfang og søkers tidsplan for prosjektet. Produksjonstid for oversettelser og revideringer av eksisterende læremidler, enkeltstående læremidler og temahefter forventes å være kortere enn for nyutvikling og læreverk.
 • Selv om et prosjekt oppfyller de absolutte kravene og får en godkjent vurdering, er det ikke gitt at det vil få tilskudd. Sametinget har en budsjettramme for tilskudd til læremidler og kan ikke overskride denne. Hvis summen av søknadene overskrider Sametingets budsjettramme, vil det foretas en prioritering av prosjektene ut fra vurderingskriteriene og eksisterende læremidler. Noen prosjekter som kunne fått tilskudd, vil på dette grunnlag få avslag.
 • Sametinget tar forbehold om at søknadssum og omfang av prosjekt kan justeres som del av vurderingen av totalrammen for tilskuddsmidler.

3.2 Vedtak og aksept

 • Tilskuddsmottaker skal innen 3 uker etter vedtaksdato sende inn aksept av vilkår for tilskudd via Sametingets tilskuddsportal. Dersom Sametinget ikke mottar aksept av vilkår, bortfaller tilskuddet uten ytterligere varsel.
 • Den som bekrefter aksept av vilkår, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.

3.3 Vilkår for tilskuddsmottaker

 • Tilskuddsmottaker skal opplyse om at Sametinget har støttet prosjektet/tiltaket.
 • Samme prosjekt/tiltak kan ikke motta tilskudd over flere av Sametingets tilskuddsordninger.
 • Prosjekt/tiltak som har mottatt støtte fra Sametinget kan ikke tildeles ytterligere tilskudd til samme formål.

3.4 Krav til læremidler

 • Tilskuddsmottaker skal utvikle læremiddelet i henhold til læreplanverket Kunnskapsløftet 2020 - Samisk og de gjennomgående fagene på videregående nivå. Ved revidering av læremidler skal gjeldende læreplanverk legges til grunn.
 • Tilskuddsmottaker skal ved utvikling av læremidler følge samiske rettskrivingsnormer og bruke godkjente termer. Med godkjente termer menes termer som finnes i ordbøker/-lister.
 • Dersom det utarbeides forslag til nye termer, skal tilskuddsmottaker følge Sametingets retningslinjer for terminologiarbeid og sende disse til Giellagáldu for godkjenning. Hvis det i et ferdig læremiddel er brukt termer som ikke er godkjent av Giellagáldu, skal det i læremiddelet fremgå ordliste med forklaring av termer.
 • Tilskuddsmottaker skal ved utforming av læremidlene hensynta det allsamiske perspektivet og det flerkulturelle samfunn for å bekrefte elevers identitet og utvide deres perspektiv. I læremidler hvor man formidler generelt om samiske samfunn, kultur og historie, er det viktig at tekst og bildematerialet viser mangfoldet i Sápmi.
 • Tilskuddsmottaker skal ved utforming av læremidlene fremme likestilling og likeverd, og hindre diskriminering, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 27.
 • Tilskuddsmottaker bør ved utvikling av læreverk som gjelder for flere årstrinn ha forfatter/oversettergruppe med minimum 3-4 personer for å sikre gjennomføringen av prosjektet.
 • Tilskuddsmottaker bør tilpasse læremidler for elever med behov for enkel tilrettelegging, jf. kravet om tilpasset opplæring.
 • Tilskuddsmottaker skal påse at digitale læremidler er anvendelige i nettbasert opplæring/fjernundervisning.
 • Tilskuddsmottaker skal etablere referansegruppe med relevant språk- og fagpedagogisk kompetanse og læremiddelkompetanse.
 • Referansegruppas ansvar er å følge opp prosjektet og bidra til at produktet får god kvalitet. Ved utvikling av digitale læremidler skal IKT-kompetanse og kompetanse om pedagogisk bruk av IKT ved digitale komponenter være representert i referansegruppen.
 • Ved kvalitetssikring av læremiddelet bør den testes ut av elever og lærere som tilfredsstiller målgruppen i løpet av utviklingsperioden og før ferdigstillelse.
 • Tilskuddsmottaker skal bruke stivt omslag/perm ved trykking av bøker for utenom engangsbøker som er ment for utfylling.
 • Tilskuddsmottaker skal i det ferdige læremiddelet opplyse:
  • Hvilke læreplanverk den er utviklet etter.
  • Hvilke målgruppe/årstrinn og fag den er utviklet for.
  • Om læremiddelet er heldekkende. Hvis læremiddelet ikke er heldekkende, skal det fremgå hvilke temaer/områder av faget(ene) som dekkes.
 • Tilskuddsmottaker skal avtale med forfattere, illustratører, oversettere og andre bidragsytere om at læremiddelet i sin helhet eller deler av det kan utgis, spres eller fremstilles i bokform, elektronisk form (herunder nettbasert versjon) eller i et hvilket som helst annet medium.
 • Tilskuddsmottaker skal ha avtale med forfatterne om at læremiddelet, uten vederlag, skal;
  • Kunne oversettes til flere samiske språk.
  • Overlates i elektronisk form til statlige produsenter av tilrettelagte utgaver til synshemmede og lesehemmede eller til personer med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon. Innholdet i det elektroniske manuset må være identisk med den endelige utgaven og foreligge i en utgave og et format som kan bearbeides med vanlig datamaskin. Manuset må være strukturert og uthevinger, overskrifter m.v.

3.4 Krav til læremidler

 • Tilskuddsmottaker skal avtale med forfatterne å overlate læremiddelets tekst i elektronisk format, uten vederlag, til Divvun, Senter for samisk språkteknologi ved universitetet i Tromsø. Divvun skal kunne bruke læremiddelets tekst til følgende formål:
  • Drive vitenskapelig forskning
  • Trekke ut egenskaper ved språket i tekstene (for eksempel statistiske data, grammatiske data, grammatiske egenskaper og ord)
  • Publisere korte eksempelsitat
  • Bruke tekstene for kommersielle og ikke-kommersielle språkteknologiske formål som ikke bryter med opphavsrettslovene. Eksempel er retteprogram, språklæringsprogram og maskinoversetting).
 • Tekst overlevert til Divvun vil bli søkebegreper på nettstedet: http://gtweb.uit.no/korp/. Nettstedet viser ikke hele læremiddelets tekst, men kun setninger som samsvarer med brukerens søk.
 • Tilskuddsmottaker skal i avtalen med forfatteren innta særlige opplysninger om at dersom tilskuddsmottaker går konkurs, prosjektets virksomhet stanses eller opphører, eller tilskuddsmottaker av andre grunner ikke kan eller vil utføre utgivelsen kan Sametinget forbeholde seg retten til å overta utgivelsen. Tilsvarende gjelder for avtale med andre bidragsytere.
 • Tilskuddsmottaker skal levere 10 eksemplarer av ordinære og særskilt tilrettelagte læremidler til Sametinget. Når det gjelder digitale læremidler skal tilskuddsmottaker sende innloggingsopplysninger til Sametinget.
 • Tilskuddsmottaker er ansvarlig for distribusjon og markedsføring av læremidler.
 • Tilskuddsmottaker er ansvarlig for å sende informasjon om nye utgivelser til Ovttas.no straks læremiddelet er utgitt. Det skal opplyses om:
  • Hvilken læreplan er læremiddelet er utviklet etter.
  • Hvilken årstrinn/målgruppe er læremiddelet beregnet for
  • Læremiddelet er heldekkende i forhold til læreplanen, eller eventuelt oppgi hvilke temaer/områder av faget(ene) dekker læremiddelet.
  • Læremiddelets innhold.
 • Tilskuddsmottaker skal sørge for at læremidler tilbys markedet i minst fem år fra utgivelse.
 • Tilskuddsmottaker skal sørge for drift og vedlikehold av digitale komponenter i minst fem år fra de er tilgjengelige.

3.5 Krav til digitale læremidler

 • Læremiddelet skal utvikles etter gjeldende lovverk for universell utforming av læremidler jf. forskrift om universell utforming av IKT-løsninger.
 • Læremiddelet skal utvikles etter gjeldende lovverk for personopplysninger jf. personopplysningsloven.
 • Læremiddel skal oppfylle følgende krav:
  • Digitale læremidler skal gjøre bruk av alminnelige godkjente og åpne standarder og dokumentere bruk av formater med behov for plug-ins og andre utvidelser i nettleseren.
  • Digitale læremidler/komponenter skal være tilgjengelig fra ulike nettlesere og for de mest brukte operativsystemer for alle digitale enheter innenfor kategori: smarttelefoner, nettbrett, PC/Mac.
  • Digitale læremidler (gjelder ikke materiell for barnehage) skal merkes i henhold til norsk standard NS 4180:2020 Læringsteknologi - Metadata for læringsressurser, der utdanningsspesifikke egenskaper i kap. 5.2.2 fylles ut med referanser til Grep (den nasjonale læreplandatabasen for grunnopplæringen).
  • Hvis læremiddelet krever pålogging for autentisering og tilgang til person- og gruppeinformasjon er det påkrevd å benytte Feide. Nye Feide er sterkt anbefalt som løsning.
  • Sluttbruker skal kunne ta i bruk digitale komponenter uten å bruke spesielle lisensbaserte tjenester eller abonnement fra tredjepart. Dette betyr at brukeren kan benytte innholdet og funksjonalitet i læremiddelet uten å måtte kjøpe andre tjenester.

3.6 Frist for ferdigstillelse

 • Frist for ferdigstillelse er på 3 år etter tilskuddsbrevet er sendt.
 • Tilskuddsmottaker kan søke om utsatt frist for ferdigstillelse av prosjektet/tiltaket dersom særlige grunner foreligger, inntil 1 år.
 • Søknad om fristutsettelse skal begrunnes og sendes til Sametinget i god tid før tidsfristen utløper. Sametingets tilskuddsportal skal benyttes for innsending av søknad om fristutsettelse.

3.7 Endringer i forutsetninger for tilskuddet

 • Tilskuddsmottakeren kan ikke foreta vesentlige endringer i det aktuelle prosjektet/tiltaket uten at dette er skriftlig forelagt for og godkjent av Sametinget. Endring av godkjent finansieringsplan og investeringsplan vil alltid regnes som en vesentlig endring. Sametingets tilskuddsportal skal benyttes for innsending av søknad om endringer i forutsetninger.

3.8 Utbetalingsvilkår

 • Tilskuddet utbetales med 50 % etter anmodning når prosjektet/tiltaket starter, 25 % når tilskuddsmottaker rapporterer og dokumenterer med prosjektregnskap og fremvisning av manus at arbeidet er halvveis gjennomført og resterende 25 % når prosjektet er avsluttet og regnskap og rapport er godkjent av Sametinget.
 • For prosjekter som består av flere deler/komponenter/moduler (læreverk eller lignende), betales andre og siste del av tilskudd til enkeltdelene etter hvert som de er halvveis gjennomført og ferdigstilt.
 • Dersom søker tidligere har fått innvilget tilskudd fra Sametinget og vilkårene for tilskudd er misligholdt, vil det kunne medføre stans i utbetalinger inntil misligholdet er opphørt.

4 Beregningsregler, definisjoner og EØS-reglement

4.1 Beregningsregler

Sametingets beregningsgrunnlag skal brukes, så langt det er mulig.

a) Utvikling av manus

Manusarbeid til trykte læremidler er tekst til produktet og tekst til bilder. Manusarbeid til digitale læremidler er tekst til produktet, tekst til bilder, produksjonstekst og tekst til lydfiler.

Forfatterhonorar for ny tekst:

 • Nordsamisk: inntil kr 2 750 per side med 2000 anslag eller frikjøp av forfattere og/eller oversettere inntil to år i henhold til avtale med vedkommende arbeidsgiver. Frikjøp av forfattere skal begrunnes og dokumenteres.
 • Sør- og lulesamisk: inntil kr 3 000 per side med 2000 anslag eller frikjøp av forfattere og/eller oversettere inntil to år i henhold til avtale med vedkommende arbeidsgiver. Frikjøp av forfattere skal begrunnes og dokumenteres.

Honorar for oversetting, tilpasning, fornying og oppdatering av eksisterende tekst eller, læremidler:

 • Nordsamisk: inntil kr 1 650 per side med 2000 anslag.
 • Sør- og lulesamisk: inntil kr 1 800 per side med 2000 anslag.

Korrektur og språkvask:

 • Nordsamisk: inntil kr 220 per side med 2000 anslag.
 • Sør- og lulesamisk: inntil kr 240 per side med 2000 anslag.

Referansegruppe: inntil kr 50 000. Til læreverk, parallelle utgivelser og særskilt tilrettelagte læremidler kan det ved behov søkes om mer og utgiftene skal spesifiseres.

Støtte til annet innhold som illustrasjoner, rettigheter etc. Utgiftene skal spesifiseres i kostnadsoverslaget med antall og pris.

b) Produksjon

For trykte lærebøker og e-bøker (eksempelvis e-pub, flipping-book og pdf):

Totale produksjonskostnader (kostnadspris per læremiddel) innbefatter redaksjonelle utgifter og teknisk produksjon, og tilskudd beregnes av totalt omfang av læreboka angitt i antall 16-siders ark.

Med redaksjonelle utgifter menes språklig, faglig og pedagogisk bearbeiding og korrekturlesing. Med teknisk produksjon menes format, papirkvalitet, fargebruk, korrekturrettelser, omslag og innbinding og annet tilhørende arbeid.

En av følgende kostnadskategorier brukes:

 • Kostnadskategori 1: inntil 50 % illustrasjoner - inntil kr 21 000 per ark.
 • Kostnadskategori 2: mer enn 50 % illustrasjoner - inntil kr 24 000 per ark.

Med illustrasjoner menes bilder, tegninger, tabeller, formler m.m.

Ved produksjon av e-bok skal det gjøre fratrekk for stipulerte trykkekostnader.

For digitale læremidler:

Totale produksjonskostnader innbefatter redaksjonelle utgifter og teknisk produksjon. Omfang for utviklingsarbeid og innholdsproduksjon avhenger av læremiddelets kompleksitetsgrad.

Kompleksitet av læringsressurs graderes som følgende:

 • Middels kompleks - noe multimedialitet, blandede produkter (noe sekvensielt, noe ikke).
 • Multimedial/multimodal (lyd, bilde, video), ikke sekvensiell, spill, simuleringer og interaktivitet.

Søker skal begrunne valg av teknisk løsning.

Timesats inntil kr 775. En eventuell høyere sats skal begrunnes.

c) Generelle kostnader

For trykte læremidler:

I tillegg kan det av b) produksjonskostnadene beregnes et påslag på inntil 100 % til generelle kostnader for basisutgivelsen og inntil 60 % for parallellutgivelser. Generelle kostnader omfatter andre utgifter forlaget har til utgivelse av læremiddelet utenom det som dekkes av de øvrige kostnadskategoriene.

For digitale læremidler:

Generelle kostnader som følger produksjonen, kan føres opp i sin helhet for basisutgivelsen og inntil 60 % for parallellutgivelser.

4.2 Definisjoner

Med læremiddel mener en alle trykte, ikke-trykte og digitale element som er utviklet til bruk i opplæringen. De kan være enkeltstående eller gå inn i en helhet, og dekker alene eller sammen kompetansemål i Læreplanverket for Kunnskapsløftet, jf. Forskrift til opplæringsloven, § 17- 1.

Særskilt tilrettelagte læremidler er for elever med behov for mer omfattende tilrettelegging og stor grad av individuell tilrettelegging.

Type læremidler det kan gis tilskudd til innenfor prioriteringene:

 • Revidering av eksisterende læremidler
 • Tilleggskomponenter til eller komplementering av læremiddel/læreverk
 • Oversettelser
 • Oversettelser med tilpasning
 • Nyutvikling
 • Parallellutgaver
 • Nyopptrykk
 • For særskilt tilrettelagte læremidler kan konkretiseringsmateriell også være aktuell

4.3 EØS-regler

 • Sametingets tilskuddsordninger må ligge innenfor rammene av EØS-avtalens regler om statsstøtte. Sametinget er, på lik linje med andre deler av stats-, kommunal- og fylkesforvaltningen, bundet av de bestemmelser EØS-avtalen har nedfelt om adgangen til å tildele offentlig støtte.
 • Tilskuddet kan i enkelte tilfeller tildeles i henhold til EØS – avtalens regler om bagatellmessig støtte. Reglene om bagatellmessig støtte følger av forskrift av 14. november 2008 nr 1213. Ifølge disse reglene kan tilskuddsmottaker ikke motta bagatellmessig støtte på mer enn til sammen 200 000 Euro over et tidsrom på 3 regnskapsår.
 • Før tilskuddet kan utbetales, må tilskuddsmottaker bekrefte overfor Sametinget at det ikke er mottatt bagatellmessig støtte fra andre kilder i utbetalingsåret eller de to foregående årene som sammen med støtte fra Sametinget i gjennomsnitt overstiger NOK 600 000. Ved eventuelle nye søknader om offentlig støtte (uansett støttekilde), har støttemottaker plikt til å opplyse om denne støtten. Opplysningsplikten gjelder i 3 regnskapsår fra tilbudstidspunktet.
 • Dersom tilskuddet ikke er gitt i overensstemmelse med reglene eller mottaker ikke bruker tilskuddet til det formål tilskuddet er gitt til, kan ESA kan pålegge Sametinget å kreve tilskudd tilbake fra mottaker.

5 Rapportering

5.1 Rapportering i henhold til måloppnåelse

 • Tilskuddsmottaker rapporterer på resultater sett i sammenheng med målet til prosjektet/tiltaket.
 • Økning av tilgjengelige samiske læremidler innenfor årlige tildelinger.
  • Antall ordinære læremidler
  • Antall særskilt tilrettelagte læremidler
  • På hvilket/hvilke samiske språk er læremiddelet utviklet på?
  • Antall læremidler utviklet i henhold til læreplanverket Kunnskapsløftet 2020 - Samisk eller de gjennomgående fagene på videregående nivå.
  • For hvilket/hvilken årstrinn/nivå er læremiddelet utviklet til
  • Hvilket/hvilken fag/fagområder er læremiddelet utviklet for
   • Antall heldekkende i forhold til kompetansemålene i faget
   • Antall delkomponenter til et læreverk
  • Type læremiddel
   • Trykt
   • Digital, med eller uten innlogging (feide)
   • Annet (e-bok, konkretiseringsmateriell, lydbok og lignende.)
 • All rapportering skal gjøres gjennom Sametingets tilskuddsportal.

5.2 Rapportering regnskap

 • Tilskuddsmottaker skal rapportere om bruken av midlene gjennom Sametingets tilskuddsportal.
 • Regnskapet for bruken av midlene skal vise alle kostnader og inntekter. Dette inkluderer andre eventuelle tilskudd og inntekter til prosjektet/tiltaket. I regnskapet skal det kun tas med kostnader og inntekter som er direkte knyttet til gjennomføring av prosjektet/tiltaket.
 • Der det foreligger godkjent kostnadsoverslag, skal regnskapet skal være satt opp slik at det er sammenlignbart med kostnadsoverslaget. Ved vesentlige avvik mellom det godkjente kostnadsoverslaget og regnskapet så skal det kommenteres.
  • Dersom de endelige kostnadene i regnskapet til prosjektet/tiltaket er mindre enn godkjent kostnadsoverslag i vedtaket, vil Sametinget avkorte tilskuddet tilsvarende.
 • Regnskap over bruken av midlene bekreftes på følgende måte:
  • Tilskudd inntil kr 100 000 kan bekreftes med godkjent faktura og bankbekreftelse på at den er betalt.
  • Tilskudd over kr 100 000 bekreftes på følgende måte: Av statsautorisert regnskapsfører eller statsautorisert revisor.
 • Krav om revisjon gjelder ikke virksomheter som revideres av kommunerevisjonen og Riksrevisjonen.
 • For tilskuddsmottaker som er registrert i merverdiavgiftsregisteret skal regnskapet vise kostnader og inntekter eksklusive merverdiavgift. Dette gjelder ikke de som er fritatt eller unntatt fra beregning av merverdiavgift.
 • Ved rapportering på eget arbeid kreves det underskrevne timelister. Disse timelistene fylles ut i Sametingets tilskuddsportal.

5.3 Oppfølgning og evaluering

 • Sametinget kan iverksette kontroll hvorvidt midlene nyttes etter forutsetningene.
 • Sametinget kan be om ytterlige opplysninger. Dette gjelder opplysninger som skal brukes i statistikk og annen rapportering.

5.4 Tilbakebetaling og annullering av tilskudd

 • Ved ferdigstillelse av prosjektet/tiltaket skal ubenyttede tilskuddsmidler tilbakebetales til Sametinget.
 • Sametinget krever tilbakebetaling av for mye utbetalt tilskudd.
 • Sametinget vil trekke tilbake tilsagn om tilskudd, holde tilbake tilskudd eller kreve tilbakebetaling av utbetalte tilskudd dersom:
  • Tilskuddsmottakeren har brutt opplysningsplikten.
  • Tilskuddsmottaker har brutt bestemmelsene i dette regelverket.
  • Tilskuddet ikke benyttes i henhold til formålet med tildeling og vilkårene fastsatt i tilskuddsbrevet.
  • Det er begjært oppløsning/oppbud, fremsatt konkursbegjæring, åpnet private eller offentlige gjeldsforhandlinger hos tilskuddsmottaker eller tilskuddsmottaker innstiller sine betalinger.
  • Tilskuddsmottaker har solgt investeringen sin innen fem år. Dette gjelder de investeringene som Sametinget har gitt tilskudd til.
 • Dersom mottaker ikke betaler tilbake, kan Sametinget iverksette rettslige skritt for å få utbetalt tilgodehavende. Dersom tilbakebetaling ikke skjer innen den frist som blir gitt, kreves forsinkelsesrenter i tillegg, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.
 • Dersom tilskuddsmottaker går konkurs, prosjektets virksomhet stanses eller opphører, eller tilskuddsmottaker av andre grunner ikke kan eller vil utføre utgivelsen kan Sametinget forbeholde seg retten til å overta utgivelsen. Tilskuddsmottaker skal i avtalen med forfatteren innta særlige opplysninger om dette, det skal også aksepteres av forfatteren. Tilsvarende gjelder for avtale med andre bidragsytere.

Leatgo dus gažaldagat?

Per Thomas Aira Balto
Vuosttaškonsuleanta/Førstekonsulent
E-poasta
Telefovdna +47 78 47 40 96
Vuosttaškonsuleanta/Førstekonsulent
Berit Sara Sara Buljo
Ráđđeaddi vuođđooahpahus
E-poasta
Telefovdna +47 78 48 42 26