Tilskudd til helse-, omsorg- og barnevernsprosjekter

Åpen søknadsfrist frem til 01.11.23

Søknadsskjema - Tilskudd til helse-, omsorg- og barnevernsprosjekter

Mål for tilskuddsordningen:

 • God helse og likeverdige helse-, omsorg- og barnevernstjenester.

Dette kan du få tilskudd til:

 • Metodeutviklingsprosjekter.
 • Prosjekter som øker samiske pasienters medvirkning og brukerstyring.
 • Prosjekter som sikrer samiske barns rettigheter og behov når de er under barnevernets omsorg.
 • Prosjekter som bidrar til dokumentert kunnskap om samiske barn under barnevernets omsorg.
 • Prosjekter som styrker psykisk helse hos samiske barn og unge.
 • Prosjekter som bidrar til å forebygge og redusere omfang av selvmord, selvmordsforsøk og selvskading.
 • Prosjekter som fremmer god helse i reindrifta.
 • Prosjekter for møteplasser for samiske eldre.
 • Prosjekter som legger til rette for en språklig og kulturelt tilpasset helse - og omsorgstjeneste.

Hvem kan få tilskudd:

 • Organisasjoner, foretak og institusjoner.
 • Enkeltaktører formelt knyttet til forsknings – og utdanningsinstitusjoner
 • Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.

Så mye kan du få i støtte:

 • Tilskudd beregnes på grunnlag av begrunnet søknad og prosjektbeskrivelse, inntil kr 500 000.
 • Det ytes ikke tilskudd til skriving av masteroppgaver og språklig oversetting.
 • Sametingets prosjektmidler kan ikke benyttes til fast investering.

Andre vilkår for støtte:

Se regelverket.

Tilskudd til Helse-, omsorg- og barnevernsprosjekter Regelverk for søkerbaserte tilskudd 2023 (PDF, 250 kB)

Søknadsskjema - Tilskudd til helse-, omsorg- og barnevernsprosjekter

 

Har du spørsmål?

Inga Margrethe Eira Bjørn
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon 78 48 42 21