Duodji: Inv.- og utviklingstiltak, HMS og etableringstilskudd

Prioriteringer i 2024

 • Bedrifter som har bedriftsutvikling i fokus.

Søknadsfrist

 • 01.11.2024 kl. 16.00.

Søkere må logge inn via ID-porten.

Søknadsskjema (krever innlogging)

Regelverket for denne ordningen

1 Mål og prioriteringer for tilskuddsordningen

1.1 Mål for tilskuddsordningen

 • Duodjibedriftenes profesjonalitet og inntjening økes.

1.2 Prioriteringer

 • Bedrifter som har bedriftsutvikling i fokus.

1.3 Kriterier for måloppnåelse

 • Økt lønnsomhet innen duodji.
 • Økt omsetning av egenprodusert duodji.
 • Antall nye duodjibedrifter etablert.
 • Tilgang til større marked.

2 Søknadens form og innhold

2.1 Tilskuddsmottaker / Hvem kan søke

 • Duodjiutøvere med egen virksomhet.
 • Etablerere av duodjivirksomhet.
 • Duodjiorganisasjonene og aktører som bidrar til næringsutvikling innen duodjinæringen.
 • Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.

2.2 Søknadsfrist

 • Sametingsrådet fastsetter søknadsfrist.

2.3 Krav til søknaden

 • Sametingets tilskuddsportal skal benyttes for innsending av søknad.
 • Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.
 • Søknaden skal være innenfor Sametingets prioriteringer for tilskuddsordningen.
 • Fullstendig kostnadsoverslag og finansieringsplan for prosjektet/tiltaket, inklusiv annen offentlig finansiering.
 • Kostnadene i kostnadsoversikten må dokumenteres med pristilbud.
 • Prosjektbeskrivelse som omtaler prosjektets mål, faglig innhold, målgruppe, framdriftsplaner og planlagt ferdigstillelse av prosjektet/tiltaket.
 • Søknaden skal inneholde en beskrivelse av hvordan bærekraft / birgejupmi er ivaretatt i prosjektet. 
 • Den som signerer søknaden, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.
 • Søknaden må være innsendt i Sametingets tilskuddsportal før prosjektet/tiltaket er påbegynt.
 • Søker plikter å gi Sametinget alle opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.

3 Søknadsbehandling

3.1 Søknadsbehandling

 • Søknader vurderes ut fra bærekraft, samt ut fra økonomiske, markedsmessige, tekniske, samfunnsmessige, etiske, faglige og andre relevante hensyn.
 • Sametinget vil innhente kredittopplysninger om søkeren.
 • Manglende rapporteringer og forsinkelser av ferdigstillelse i tidligere tilskuddssaker vil bli vektlagt.
 • Behandlingstid:
  • Tilskuddsordninger med åpen søknadsfrist blir behandlet fortløpende og innen tre måneder etter innsendt søknad.
 • Sametinget kan ved behov spørre etter mer dokumentasjon.
 • Omfanget av eget arbeid skal vurderes på søkertidspunktet og beskrives i søknaden. Ved eget arbeid stilles det krav om underskrevne timeliste og fastsatt timesats.
 • Sametinget tar forbehold om at søknadssum og omfang av prosjekt kan justeres som del av vurderingen av totalrammen for tilskuddsmidler.

3.2 Vedtak og aksept

 • Tilskuddsmottaker skal innen 3 uker etter vedtaksdato sende inn aksept av vilkår for tilskudd via Sametingets tilskuddsportal. Dersom Sametinget ikke mottar aksept av vilkår, bortfaller tilskuddet uten ytterligere varsel.
 • Den som bekrefter aksept av vilkår, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.

3.3 Vilkår for tilskuddsmottaker

 • Tilskuddsmottaker skal opplyse om at Sametinget har støttet prosjektet/tiltaket.
 • Samme prosjekt/tiltak kan ikke motta tilskudd over flere av Sametingets tilskuddsordninger.
 • Prosjekt/tiltak som har mottatt støtte fra Sametinget kan ikke tildeles ytterligere tilskudd til samme formål.

3.4 Frist for ferdigstillelse

 • Frist for ferdigstillelse er på 1 år etter tilskuddsbrevet er sendt.
 • Tilskuddsmottaker kan søke om utsatt frist for ferdigstillelse av prosjektet/tiltaket dersom særlige grunner foreligger, inntil 2 år. Søknad skal begrunnes.

3.5 Endringer i forutsetninger for tilskuddet

 • Tilskuddsmottakeren kan ikke foreta vesentlige endringer i det aktuelle prosjektet/tiltaket uten at dette er skriftlig forelagt for og godkjent av Sametinget. Endring av godkjent finansieringsplan og investeringsplan vil alltid regnes som en vesentlig endring.

3.6 Utbetalingsvilkår

 • Tilskuddet utbetales med 50 % etter anmodning når prosjektet/tiltaket starter, og 50 % når prosjektet er avsluttet og regnskap og rapport er godkjent av Sametinget.
 • Dersom søker tidligere har fått innvilget tilskudd fra Sametinget og vilkårene for tilskudd er misligholdt, vil det kunne medføre stans i utbetalinger inntil misligholdet er opphørt.

Jeg kan prøve å ordne teksten som HTML. Her er mitt forslag:

4 Beregningsregler, definisjoner og EØS-reglement

4.1 Beregningsregler

 • Nedre grense for tilskudd til prosjekter eller tiltak er kr 30 000.
 • Samlet offentlig tilskudd kan ikke overstige 50 % av prosjektets/tiltakets regnskapsførte kostnader.
 • Sametinget deltar ikke i finansiering av prosjekter som har et kostnadsoverslag over kr 8 000 000.
 • Eget arbeid kan ikke overstige 20 % av godkjente prosjektkostnader. Eget arbeid kan godkjennes med timesats inntil kr 350. Det stilles krav til underskrevne timelister. Omfanget av eget arbeid skal vurderes på søkertidspunktet og beskrives i søknaden. Sametinget vurderer eget arbeid individuelt i hver søknad, dette gjelder også krav til egenkapital.

Fysiske investeringer, utviklingstiltak, konsulentbistand, HMS-tiltak og prosjekter:

 • Sametinget kan bidra med tilskudd inntil 50 % av godkjent kostnadsramme.
 • Ved produktutvikling kan det tas med levekostnader for inntil kr 15 000 pr måned.
 • Maksimalt tilskudd er kr 500 000.

Særregler for etablerertilskudd:

Det kan ytes etablerertilskudd på inntil 75 % av godkjent kostnadsramme og maksimalt kr 200 000. Samlet offentlig tilskudd kan ikke overstige 75 % av prosjektets/tiltakets regnskapsførte kostnader.

Etablerertilskuddet kan for eksempel ytes til delvis dekning av egen lønn, konsulentbistand til f.eks. kunde- eller markedsundersøkelser, testing av produkter og/eller tjenester i forbindelse med å sjekke markedet, reisekostnader, mindre investeringer og andre kostnader som naturlig påløper i etablererfasen. Dekning av egen lønn kan ikke kombineres med å legge inn eget arbeid som en kostnadspost i prosjektet.

 • Egen lønn kan utgjøre inntil kr. 15 000 per mnd.
 • Maksimalt kan det gis lønnsdekning i totalt 9 måneder.
 • Utgifter til gebyrer mv. til offentlige instanser dekkes ikke.
 • Deltakelse på kurs, seminarer og konferanser støttes ikke, og heller ikke arrangering av disse. Det kan gis unntak for kostnader til kurs dersom kursinnholdet vurderes som særlig relevant for bedriftsetableringen

4.2 Definisjoner

 • Med driftsbetingede kostnader menes: regnskaps- og revisjonshonorar, rentekostnader, gebyrer, andre finanskostnader, skatter og avgifter, strøm, kostnader til lokaler, forsikringer, pensjonskostnader, sosiale kostnader, andre personalkostnader, styrehonorar, kostnader til styre, bedriftsforsamlings- og generalforsamlingsmøter, avskrivinger og nedskrivinger.
 • Med sosiale kostnader menes: Personalgaver, kurs for arbeidstakere, fri kantine og andre lignende goder.
 • Med kjøretøy menes: Kjøretøy i henhold til kapittel 2 i FOR-1994-10-04-918 Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).

4.3 EØS-regler

 • Sametingets tilskuddsordninger må ligge innenfor rammene av EØS-avtalens regler om statsstøtte. Sametinget er, på lik linje med andre deler av stats-, kommunal- og fylkesforvaltningen, bundet av de bestemmelser EØS-avtalen har nedfelt om adgangen til å tildele offentlig støtte.
 • Tilskuddet kan i enkelte tilfeller tildeles i henhold til EØS – avtalens regler om bagatellmessig støtte. Reglene om bagatellmessig støtte følger av forskrift av 14. november 2008 nr 1213. Ifølge disse reglene kan tilskuddsmottaker ikke motta bagatellmessig støtte på mer enn til sammen 200 000 Euro over et tidsrom på 3 regnskapsår.
 • Før tilskuddet kan utbetales, må tilskuddsmottaker bekrefte overfor Sametinget at det ikke er mottatt bagatellmessig støtte fra andre kilder i utbetalingsåret eller de to foregående årene som sammen med støtte fra Sametinget i gjennomsnitt overstiger NOK 600 000. Ved eventuelle nye søknader om offentlig støtte (uansett støttekilde), har støttemottaker plikt til å opplyse om denne støtten. Opplysningsplikten gjelder i 3 regnskapsår fra tilbudstidspunktet.
 • Dersom tilskuddet ikke er gitt i overensstemmelse med reglene eller mottaker ikke bruker tilskuddet til det formål tilskuddet er gitt til, kan ESA kan pålegge Sametinget å kreve tilskudd tilbake fra mottaker. 

5 Rapportering

5.1 Rapportering i henhold til måloppnåelse

 • Tilskuddsmottaker rapporterer på resultater sett i sammenheng med målet til prosjektet/tiltaket.
 • Tilskuddsmottaker skal rapportere på i hvilken grad tilskuddet har utviklet bedriften. - Økt lønnsomhet i bedriften.
  • Økt omsetning av egenprodusert duodji.
  • Markedssituasjonen for bedriften.
  • Utviklingstiltak i forhold til bedriften.
 • Sametinget vil måle antallet nyetablerte bedrifter i form av bevilget etablerertilskudd og andre rapporter.
 • All rapportering skal gjøres gjennom Sametingets tilskuddsportal.

5 Rapportering

5.1 Rapportering i henhold til måloppnåelse

 • Tilskuddsmottaker rapporterer på resultater sett i sammenheng med målet til prosjektet/tiltaket.
 • Tilskuddsmottaker skal rapportere på i hvilken grad tilskuddet har utviklet bedriften. - Økt lønnsomhet i bedriften.
  • Økt omsetning av egenprodusert duodji.
  • Markedssituasjonen for bedriften.
  • Utviklingstiltak i forhold til bedriften.
 • Sametinget vil måle antallet nyetablerte bedrifter i form av bevilget etablerertilskudd og andre rapporter.
 • All rapportering skal gjøres gjennom Sametingets tilskuddsportal.

Selvfølgelig, her er teksten din omformet til HTML. Jeg har endret overskriftene som du ba om: ```html

5.2 Rapportering regnskap

 • Tilskuddsmottaker skal rapportere om bruken av midlene gjennom Sametingets tilskuddsportal.
 • Regnskapet for bruken av midlene skal vise alle kostnader og inntekter. Dette inkluderer andre eventuelle tilskudd og inntekter til prosjektet/tiltaket. I regnskapet skal det kun tas med kostnader og inntekter som er direkte knyttet til gjennomføring av prosjektet/tiltaket.
 • Der det foreligger godkjent kostnadsoverslag, skal regnskapet skal være satt opp slik at det er sammenlignbart med kostnadsoverslaget. Ved vesentlige avvik mellom det godkjente kostnadsoverslaget og regnskapet så skal det kommenteres.
  • Dersom de endelige kostnadene i regnskapet til prosjektet/tiltaket er mindre enn godkjent kostnadsoverslag i vedtaket, vil Sametinget avkorte tilskuddet tilsvarende.
 • Regnskap over bruken av midlene bekreftes på følgende måte:
  • Tilskudd inntil kr 50 000 kan bekreftes med godkjent faktura og bankbekreftelse på at den er betalt.
  • Tilskudd over kr 50 000 bekreftes på følgende måte: Av statsautorisert regnskapsfører eller statsautorisert revisor.
 • Krav om revisjon gjelder ikke virksomheter som revideres av kommunerevisjonen og Riksrevisjonen.
 • For tilskuddsmottaker som er registrert i merverdiavgiftsregisteret skal regnskapet vise kostnader og inntekter eksklusive merverdiavgift. Dette gjelder ikke de som er fritatt eller unntatt fra beregning av merverdiavgift.
 • Ved rapportering på eget arbeid kreves det underskrevne timelister. Disse timelistene fylles ut i Sametingets tilskuddsportal.

5.3 Oppfølgning og evaluering

 • Sametinget kan iverksette kontroll hvorvidt midlene nyttes etter forutsetningene.
 • Sametinget kan be om ytterlige opplysninger. Dette gjelder opplysninger som skal brukes i statistikk og annen rapportering.

5.4 Tilbakebetaling og annullering av tilskudd

 • Ved ferdigstillelse av prosjektet/tiltaket skal ubenyttede tilskuddsmidler tilbakebetales til Sametinget.
 • Sametinget krever tilbakebetaling av for mye utbetalt tilskudd.
 • Sametinget vil trekke tilbake tilsagn om tilskudd, holde tilbake tilskudd eller kreve tilbakebetaling av utbetalte tilskudd dersom:
  • Tilskuddsmottakeren har brutt opplysningsplikten.
  • Tilskuddsmottaker har brutt bestemmelsene i dette regelverket.
  • Tilskuddet ikke benyttes i henhold til formålet med tildeling og vilkårene fastsatt i tilskuddsbrevet.
  • Det er begjært oppløsning/oppbud, fremsatt konkursbegjæring, åpnet private eller offentlige gjeldsforhandlinger hos tilskuddsmottaker eller tilskuddsmottaker innstiller sine betalinger.
  • Tilskuddsmottaker har solgt investeringen sin innen fem år. Dette gjelder de investeringene som Sametinget har gitt tilskudd til.
 • Dersom mottaker ikke betaler tilbake, kan Sametinget iverksette rettslige skritt for å få utbetalt tilgodehavende. Dersom tilbakebetaling ikke skjer innen den frist som blir gitt, kreves forsinkelsesrenter i tillegg, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Har du spørsmål?

Vivi Pedersen
Seniorráđđeaddi/Seniorrådgiver
E-post
Telefon +47 78 47 40 13