Tilskudd til samisk kulturminnevern

Prioriteringer i 2024

For bygningsvern og fartøyvern:

 • Utarbeide istandsettingsplaner for verneverdige samiske bygg og -båter
 • Istandsetting av verneverdige samiske bygninger. Bygninger som har særskilt betydning for det samiske lokalsamfunnet prioriteres
 • Formidling av samisk bygnings- og båtarv
 • Praktisk formidling i samisk tradisjonshandverk

For registrering og dokumentasjon av samiske kulturminner og kulturmiljøer:

 • Registrering av samiske kulturminner og kulturmiljøer. Områder som er lite undersøkt prioriteres.
 • Innsamling og dokumentasjon av samisk tradisjonskunnskap som kan knyttes til kulturminner på sjø og land

For skjøtsel og tilrettelegging:

 • Utarbeidelse av skjøtselsplaner for samiske kulturminner og kulturmiljøer
 • Skjøtselstiltak og tilrettelegging av kulturminner og kulturmiljøer

Søknadsfrist

 • 15.02.24 kl. 16.00.

Søkere må logge inn via ID-porten.

Søknadsskjema (krever innlogging)

Regelverket for denne ordningen

1 Mål og prioriteringer for tilskuddsordningen

1.1 Mål for tilskuddsordningen

 • Samiske kulturminner med tilhørende tradisjoner synliggjøres gjennom dokumentasjon, formidling og istandsetting.

1.2 Prioriteringer

For bygningsvern og fartøyvern:

 • Utarbeide istandsettingsplaner for verneverdige samiske bygg og -båter
 • Istandsetting av verneverdige samiske bygninger. Bygninger som har særskilt betydning for det samiske lokalsamfunnet prioriteres
 • Formidling av samisk bygnings- og båtarv
 • Praktisk formidling i samisk tradisjonshandverk

For registrering og dokumentasjon av samiske kulturminner og kulturmiljøer:

 • Registrering av samiske kulturminner og kulturmiljøer. Områder som er lite undersøkt prioriteres.
 • Innsamling og dokumentasjon av samisk tradisjonskunnskap som kan knyttes til kulturminner på sjø og land

For skjøtsel og tilrettelegging:

 • Utarbeidelse av skjøtselsplaner for samiske kulturminner og kulturmiljøer
 • Skjøtselstiltak og tilrettelegging av kulturminner og kulturmiljøer

1.3 Kriterier for måloppnåelse

 • Antall nye registreringer av samiske kulturminner i Riksantikvarens kulturminnedatabase (Askeladden).
 • Antall igangsatte og gjennomførte istandsettings- og sikringstiltak på samiske kulturminner
 • Antall formidlingsprosjekter og tilrettelagte samiske kulturminner/kulturmiljø

2 Søknadens form og innhold

2.1 Tilskuddsmottaker / Hvem kan søke

 • Eiere og brukere av samiske kulturminner i samiske landskap.
 • Foretak, institusjoner og organisasjoner som har kompetanse til å gjennomføre aktiviteter omtalt under jf punkt 1.2.
 • Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.

2.2 Søknadsfrist

 • Sametingsrådet fastsetter søknadsfrist.

2.3 Krav til søknaden

 • Sametingets tilskuddsportal skal benyttes for innsending av søknad.
 • Søknader som ikke oppfyller kriteriene for å kunne søke vil bli avvist.
 • Søknaden skal være innenfor Sametingets priortingeringer for tilskuddsordningen.
 • Søknaden skal inneholde prosjektbeskrivelse som omtaler prosjektets mål, faglig innhold, målgruppe, framdriftsplaner og planlagt ferdigstillelse av prosjektet/tiltaket.
 • Søknaden skal inneholde en beskrivelse av hvordan bærekraft / birgejupmi er ivaretatt i prosjektet. 
 • Den som underskriver søknaden, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.
 • Søker må ha eierskap eller fullmakt fra eier for å søke tilskudd til bygningsmessige tiltak
 • Alle prosjekter som berører automatisk freda kulturminner skal utføres av personer og/eller fagmiljøer med relevant kompetanse.
 • Omfanget av eget arbeid skal beskrives i søknaden.
 • Søker plikter alltid å gi Sametinget alle opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.

3 Søknadsbehandling

3.1 Søknadsbehandling

 • Søknadene må være i tråd med de kriterier og prioriteringer som gjelder for tilskuddsordningen.
 • Søknader vurderes ut fra bærekraft, samt ut fra økonomiske, markedsmessige, tekniske, samfunnsmessige, etiske, faglig innhold, profesjonalitet og kvalitet.
 • Sametinget har myndighet til å gjøre selvstendige vurderinger av søknadens relevans knyttet til kriterier og prioriteringer, samt andre relevante hensyn.
 • Sametinget vektlegger særlig likestillings- og mangfoldsperspektiv ved saksbehandling.
 • Sametinget kan innhente kredittopplysninger om søkeren
 • Omfanget av eget arbeid skal vurderes på søkertidspunktet og beskrives i søknaden. Ved eget arbeid stilles det krav om underskrevne timeliste og fastsatt timesats
 • Manglende rapporteringer og forsinkelser av ferdigstillelse i tidligere tilskuddssaker vil bli vektlagt.
 • Sametinget tar forbehold om at søknadssum og omfang av prosjekt kan justeres som del av vurderingen av totalrammen for tilskuddsmidler

3.2 Behandlingstid

 • Tilskuddsordninger med søknadsfrist blir behandlet innen tre måneder etter søknadsfrist
 • Sametinget kan ved behov spørre etter mer dokumentasjon, dette kan forlenge behandlingstiden

3.3 Vedtak og aksept

 • Tilskuddsmottaker skal innen 3 uker etter vedtaksdato sende inn aksept av vilkår for tilskudd via Sametingets tilskuddsportal. Dersom Sametinget ikke mottar aksept av vilkår, bortfaller tilskuddet uten ytterligere varsel.
 • Den som bekrefter aksept av vilkår, må ha fullmakt til å forplikte foretaket/institusjonen.

3.4 Vilkår for tilskuddsmottaker

 • Tilskuddsmottaker skal opplyse om at Sametinget har støttet prosjektet/tiltaket.
 • Samme prosjekt/tiltak kan ikke motta tilskudd over flere av Sametingets tilskuddsordninger
 • Prosjekt/tiltak som har mottatt støtte fra Sametinget kan ikke tildeles ytterligere tilskudd til samme formål.
 • Som hovedregel må søker bidra med egeninnsats i prosjektet i form av medfinansiering eller relevant arbeidsinnsats.
 • I prosjekt der tilskuddet gis til enkeltpersoner, skal omsøkte utgifter godkjennes og dokumenteres av fakturakopi

3.5 Frist for ferdigstillelse

 • Frist for ferdigstillelse er 31. desember 2026, for tilskudd gitt i 2024.
 • Tilskuddsmottaker kan søke om inntil ett års utsatt frist for ferdigstillelse av prosjektet/tiltaket dersom særlige grunner foreligger. Søknad skal begrunnes. Sametinget har myndighet til å vurdere, avvise eller sette nye krav til ferdigstillelse

3.6 Endringer i forutsetninger for tilskuddet

 • Tilskuddsmottakeren kan ikke foreta vesentlige endringer i det aktuelle prosjektet/tiltaket uten at dette er skriftlig forelagt for og godkjent av Sametinget. Endring av godkjent finansieringsplan og investeringsplan i tillegg til endret prioritering av oppgaver, vil alltid regnes som en vesentlig endring.

3.7 Utbetalingsvilkår

 • Når vedtaket er akseptert kan tilskuddsmottaker be om utbetaling på bakgrunn av dokumenterte, medgåtte utgifter. Som hovedregel kan inntil 50% av tilskuddet utbetales underveis i prosjektet. Når prosjektet er avsluttet og regnskap og rapport er godkjent av Sametinget kan utestående tilskudd utbetales.
 • Dersom søker tidligere har fått innvilget tilskudd fra Sametinget og vilkårene for tilskudd er misligholdt, vil det kunne medføre stans i utbetalinger inntil misligholdet er opphørt.

4 Beregningsregler, definisjoner og EØS-reglement

4.1 Beregningsregler

 • Egeninnsats/frivillig innsats beregnes etter en fastsatt sats inntil kr. 300,- pr. time.
 • Egeninnsats/frivillig innsats i prosjektet utbetales ikke, men inngår i medfinansieringen.
 • Gjennomsnittskravet til privat medfinansiering (egeninnsats/frivillig innsats, samt annen finansiering) er 50 %, og minimumskravet er 30 % av prosjektets totale kostnader. Denne regelen kan fravikes når særskilte grunner foreligger, for eksempel at prosjektet kommer allmennheten til nytte. Det er særlig viktig at søknaden begrunnes dersom egenfinansieringen er under 50% av totale kostnader.
 • Samlet offentlig tilskudd kan ikke overstige 100 % av prosjektets/tiltakets regnskapsførte kostnader.

4.2 Definisjoner

 • Definisjon på et automatisk fredet kulturminne framgår av kulturminnelovens paragraf 4.
 • I de tilfeller der planlagte tiltak krever dispensasjon fra kulturminneloven, må dispensasjon foreligge før tiltaket kan iverksettes.
 • Vurdering av verneverdi skal gjøres etter kjente parametere. Sametinget har utarbeidet en særlig veileder for verdisetting av verneverdige samiske bygninger.
 • All istandsetting skal skje etter antikvariske prinsipper. Det innebærer blant annet:
  • Bruk av tradisjonelle utførelser og teknikker.
  • Ved utskiftninger skal gammelt materiale erstattes med tilsvarende materiale.
  • Bruk av håndverkere med kunnskap om arbeid med freda og verneverdige bygninger/anlegg.
  • Begrense utskiftinger og endringer.

4.3 EØS-regler

 • Sametingets tilskuddsordninger må ligge innenfor rammene av EØS-avtalens regler om statsstøtte. Sametinget er, på lik linje med andre deler av stats-, kommunal- og fylkesforvaltningen, bundet av de bestemmelser EØS-avtalen har nedfelt om adgangen til å tildele offentlig støtte.
 • Tilskuddet kan i enkelte tilfeller tildeles i henhold til EØS – avtalens regler om bagatellmessig støtte. Reglene om bagatellmessig støtte følger av forskrift av 14. november 2008 nr 1213. Ifølge disse reglene kan tilskuddsmottaker ikke motta bagatellmessig støtte på mer enn til sammen 200 000 Euro over et tidsrom på 3 regnskapsår.
 • Før tilskuddet kan utbetales, må tilskuddsmottaker bekrefte overfor Sametinget at det ikke er mottatt bagatellmessig støtte fra andre kilder i utbetalingsåret eller de to foregående årene som sammen med støtte fra Sametinget i gjennomsnitt overstiger NOK 600 000. Ved eventuelle nye søknader om offentlig støtte (uansett støttekilde), har støttemottaker plikt til å opplyse om denne støtten. Opplysningsplikten gjelder i 3 regnskapsår fra tilbudstidspunktet.
 • Dersom tilskuddet ikke er gitt i overensstemmelse med reglene eller mottaker ikke bruker tilskuddet til det formål tilskuddet er gitt til, kan ESA kan pålegge Sametinget å kreve tilskudd tilbake fra mottaker.

5 Rapportering

5.1 Rapportering i henhold til måloppnåelse

 • Tilskuddsmottaker rapporterer i form av en sluttrapport, hvor prosjekts/tiltakets fremdrift og resultat beskrives.
 • Tilskuddsmottaker sender inn en rapport som viser hvordan de har synliggjort, istandsatt og/eller formidlet samiske kulturminner.
 • Tilskuddsmottaker rapporterer på resultater sett i sammenheng med målet til prosjektet/tiltaket.
 • All rapportering skal gjøres gjennom Sametingets tilskuddsportal.

5.2 Rapportering regnskap

 • Tilskuddsmottaker skal rapportere om bruken av midlene gjennom Sametingets tilskuddsportal.
 • Regnskapet for bruken av midlene skal vise alle kostnader og inntekter. Dette inkluderer andre eventuelle tilskudd og inntekter til prosjektet/tiltaket. I regnskapet skal det kun tas med kostnader og inntekter som er direkte knyttet til gjennomføring av prosjektet/tiltaket.
 • Der det foreligger godkjent kostnadsoverslag, skal regnskapet skal være satt opp slik at det er sammenlignbart med kostnadsoverslaget. Ved vesentlige avvik mellom det godkjente kostnadsoverslaget og regnskapet så skal det kommenteres.
  • Dersom de endelige kostnadene i regnskapet til prosjektet/tiltaket er mindre enn godkjent kostnadsoverslag i vedtaket, vil Sametinget avkorte tilskuddet tilsvarende.
 • Regnskap over bruken av midlene bekreftes på følgende måte:
  • Tilskudd inntil kr 50 000 kan bekreftes med godkjent faktura og bankbekreftelse på at den er betalt.
  • Tilskudd over kr 50 000 bekreftes på følgende måte: Av statsautorisert regnskapsfører eller statsautorisert revisor.
 • Krav om revisjon gjelder ikke virksomheter som revideres av kommunerevisjonen og Riksrevisjonen.
 • For tilskuddsmottaker som er registrert i merverdiavgiftsregisteret skal regnskapet vise kostnader og inntekter eksklusive merverdiavgift. Dette gjelder ikke de som er fritatt eller unntatt fra beregning av merverdiavgift.
 • Ved rapportering på eget arbeid kreves det underskrevne timelister. Disse timelistene fylles ut i Sametingets tilskuddsportal.

5.3 Oppfølgning og evaluering

 • Sametinget kan iverksette kontroll hvorvidt midlene nyttes etter forutsetningene.
 • Sametinget kan be om ytterlige opplysninger. Dette gjelder opplysninger som skal brukes i statistikk og annen rapportering.

5.4 Tilbakebetaling og annullering av tilskudd

 • Ved ferdigstillelse av prosjektet/tiltaket skal ubenyttede tilskuddsmidler tilbakebetales til Sametinget.
 • Sametinget krever tilbakebetaling av for mye utbetalt tilskudd.
 • Sametinget vil trekke tilbake tilsagn om tilskudd, holde tilbake tilskudd eller kreve tilbakebetaling av utbetalte tilskudd dersom:
  • Tilskuddsmottakeren har brutt opplysningsplikten.
  • Tilskuddsmottaker har brutt bestemmelsene i dette regelverket.
  • Tilskuddet ikke benyttes i henhold til formålet med tildeling og vilkårene fastsatt i tilskuddsbrevet.
  • Det er begjært oppløsning/oppbud, fremsatt konkursbegjæring, åpnet private eller offentlige gjeldsforhandlinger hos tilskuddsmottaker eller tilskuddsmottaker innstiller sine betalinger.
  • Tilskuddsmottaker har solgt investeringen sin innen fem år. Dette gjelder de investeringene som Sametinget har gitt tilskudd til.
 • Dersom mottaker ikke betaler tilbake, kan Sametinget iverksette rettslige skritt for å få utbetalt tilgodehavende. Dersom tilbakebetaling ikke skjer innen den frist som blir gitt, kreves forsinkelsesrenter i tillegg, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Li gus dujna gatjálvisá?

Lars Børge Myklevold
Seniorrådgiver kulturminner
Epost
Telefon +47 78 48 42 73
Kjartan Gran
Seniorrådgiver bygningsvern, skjøtsel og kulturlandskap
Epost
Telefon +47 78 48 42 84
Ingvild Larsen
Rådgiver kulturminner
Epost
Telefon +47 78 48 42 77
Elin Rose Myrvoll
Fagleder bygningsvern, skjøtsel og kulturlandskap
Epost
Telefon +47 78 47 40 20